Sekretesspolicy

Huvudvillkor

Följande huvudvillkor gäller i denna sekretesspolicy:

 • Aggregerade uppgifter: Data som slås samman och redovisas som en sammanfattning, inte på individnivå.
 • Anonym information: Information som har anonymiserats så att den inte längre kan användas för att identifiera en enskild person och som inte kan kombineras med annan information för att på så vis återidentifiera en person.
 • Personuppgiftsansvarig: Den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer i vilket syfte uppgifterna ska användas och hur personuppgifterna ska behandlas.
 • Avidentifierade uppgifter: Uppgifter där vissa identifierare har tagits bort för att förhindra att en persons identitet direkt kan sammankopplas med informationen (såsom maskering av personliga identifierare).
 • Personuppgifter: All information beträffande en identifierad eller identifierbar fysisk person eller information som kan användas för att identifiera dig (eller ditt hushåll), antingen för sig eller i kombination med annan information som vi har tillgång till. Det kan till exempel vara ditt namn, frakt- och faktureringsadress, mejladress, telefonnummer, personnummer (i förekommande fall), födelsedatum (i förekommande fall), uppgifter för tid och plats, kontouppgifter, register över transaktioner och betalningar, leveransinformation samt annan information kopplad till ditt konto .i
 • Särskilda uppgiftskategorier: Uppgifter som kräver en högre skyddsnivå under dataskyddslagstiftning i viss jurisdiktion eftersom de avslöjar eller rör känslig information om till exempel hälsa eller etniskt ursprung.
 • Standardavtalsklausuler: Alla uppsättningar av avtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i ett tredjeland (utanför EU/EES) där detta tredje land inte garanterar en adekvat skyddsnivå.
 • Tillsynsmyndighet: Tillsynsmyndighet (eller motsvarande enligt gällande dataskyddslagstiftning) är den oberoende offentliga myndighet som konsumenter kan lämna klagomål till.

Information vi samlar in

När du gör en beställning eller använder webbplatsen på annat sätt samlar vi in följande typer av information:


Information du tillhandahåller manuellt

I samband med att du gör en beställning på vår webbplats tillhandahåller du den information som krävs för att betala, bekräfta din identitet, bekräfta att du godkänner de villkor som gäller för köpet och för att slutföra beställningen. Det kan till exempel handla om information som adress, kortuppgifter eller sparad information om debitering av en digital plånbok. Vi får tillgång till denna information enligt de villkor som framgår av denna sekretesspolicy och vår leverantörs sekretesspolicy. Förutom information som rör den aktuella beställningen kan du också tillhandahålla ytterligare information när du vill ha hjälp med ditt köp eller andra tjänster från oss, till exempel när du kontaktar kundtjänst eller laddar ner eller registrerar produkter. Vi kan också samla in information som du tillhandahåller för att delta i en tävling eller en kampanj, eller registrerar dig för nyhetsbrev eller tillhörande tjänster. Vi kan också samla in information när du söker ett jobb eller skickar jobbrelaterade uppgifter till oss på annat sätt.


Särskilda uppgiftskategorier

Normalt samlar vi inte in eller behandlar särskilda uppgiftskategorier. Det kan dock uppstå en situation (till exempel för anställningssyften) där vi kan komma att behandla sådana uppgifter. I detta fall, kommer vi att se till att följa tillämpliga dataskyddslagstiftning, vilket innefattar efterlevnad av nödvändiga rättsliga grunder för att behandla uppgifterna (t.ex. hantering av hälsouppgifter till ett försäkringskontrakt). Vi använder rimliga säkerhetsåtgärder och förfaranden för att skydda dina särskilda uppgiftskategorier.


Information från din webbläsare eller enhet

Vi kan också ta emot information från din webbläsare. Detta kan innefatta information som inte identifierar dig som person (till exempel datum och tid för ditt besök). Vilken information vi får beror på inställningarna för din webbläsare. Om det inte är förbjudet enligt lag gäller följande: i och med att du skapar en användaridentitet när du besöker vår webbplats lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du samtycker då också till att vi får koppla den information vi får från din webbläsare till information som identifierar dig som person. Läs mer i hjälpavsnittet i din webbläsare för att få reda på hur du ändrar dessa inställningar. Vi kan också samla in begränsade personuppgifter (mejladress) med hjälp av webbfunktioner i samband med din användning av webbplatsen, enligt beskrivning nedan.


Geolokaliseringsinformation

När du använder en smarttelefon, mobil enhet eller dator för att få tillgång till webbplatsen eller använder vår mobilapp, kan vi samla in information om din fysiska plats. Vi kan kombinera denna information med annan platsbaserad information (t.ex. IP-adress/postnummer), för att förse dig med andra tjänster på din mobila enhet. Vi förmedlar enbart din platsinformation till tredje parter som hjälper oss att förse dig med tjänster. Du kan välja bort att dela denna information genom att ändra behörighetsinställningarna på din mobila enhet.


Cookies och andra liknande funktioner

Informationen vi samlar in med hjälp av cookies och liknande funktioner identifierar vanligtvis inte dig som person, men vi kan koppla den till personuppgifterna som du lämnat. Vi använder cookies och liknande funktioner för att samla in information och underlätta vissa funktioner på webbplatsen. I takt med att internet utvecklas kan vi använda olika tekniker för detta syfte. Vi kan exempelvis använda dessa funktioner för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen (vilka sidor de besöker samt länkar de använder). Vi analyserar informationen för att bättre förstå våra användares intressen och behov samt för att förbättra innehållet och funktionerna på webbplatsen. Vi kan också komma att använda informationen för att underlätta webbplatsen funktioner genom att inte be dig att ange sådan information vi redan har om dig. Vi använder dessutom denna information för att personanpassa din användning av webbplatsen och för att förbättra marknadsföringen, bland annat genom visning av riktade annonser.

Vill du inte ta emot cookies kan du ställa in webbläsaren så att den avvisar cookies eller varnar dig när en cookie läggs i datorn. Du är inte tvungen att godkänna cookies, men om din webbläsare avvisar våra cookies kan du eventuellt inte använda alla funktioner på webbplatsen.

För mer information om hur vi använder cookies och andra liknande funktioner, se vår cookiepolicy.


Cookies och andra liknande funktioner från tredje part

Även tredjepartsleverantörer kan lägga till webbfunktioner på webbplatsen. Dessutom kan vi eller tredjepartsleverantörer lägga till webbfunktioner för den leverantör vars varumärke visas på denna webbplats eller partnerns tjänsteleverantörer. På detta sätt kommer vår leverantör att kunna använda de insamlade uppgifterna. Denna information används för att förbättra din användning av denna webbplats avseende marknadsanalys, riktade annonser och kvalitet. Vi kan samla in din IP-adress med hjälp av webbfunktioner.

Vi och våra leverantörer kan använda tjänster från tredje part i anslutning till denna webbplats. Exempel på sådana tjänsteleverantörer är: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture och ClickTale. Dessa, och andra tjänsteleverantörer, kan samla in information om dina besök på webbplatser, din interaktion med webbplatserna, produkterna och tjänsterna som vi eller våra leverantörer tillhandahåller. Deras insamling och användning av information regleras av deras sekretesspolicyer.

För mer information om dessa tjänster från tredje part och hur du väljer bort dem, gå in på www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, eller https://www.youronlinechoices.com/ (i EU och Storbritannien).


Information från tredje parter

Vi kan också ta emot viss information om dig från tredje parter, till exempel när du använder autentiseringsinformation från sociala medier för att logga in på webbplatsen, använder betalningsmetod som kräver autentisering, eller med hjälp av andra online-baserade uppgiftskällor som följer de regler för användning och behandling av sådan information som fastställts av respektive källor. Om några personuppgifter är fritt tillgängliga eller tillgängliga i offentliga domäner, kommer vi inte ha några skyldigheter gentemot dig vad gäller dessa.

I viss jurisdiktion är behandlingen av dina personuppgifter bara laglig om den är tillåten enligt dataskyddslagstiftning. Vi stöder oss på flera rättsliga grunder för att tillse att vår behandling och användning av dina uppgifter följer tillämpliga lagar och förordningar och att vi har rättslig grund för den behandling som beskrivs nedan:

 • Genomförande av ett avtal. Genom att slutföra en beställning genom denna webbplats ingår du ett försäljningsavtal för de aktuella produkterna eller tjänsterna. Detta avtal regleras av våra Försäljningsvillkor. Vi måste behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden enligt detta avtal.
 • Samtycke. Genom att använda webbplatsen eller på annat sätt lämna dina personuppgifter till oss ger du ditt medgivande till vår insamling, användning och delning av din information på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om du inte ger ditt samtycke till denna sekretesspolicy ber vi dig att inte använda webbplatsen och att inte skicka din information via webbplatsen.
 • Berättigat intresse. Vi har rätt att behandla personuppgifter när detta är nödvändigt för våra (eller en tredje parts) berättigade intressen så länge dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller rättigheter. Vi behandlar dina uppgifter baserat på berättigat intresse bland annat för att upptäcka bedrägerier, optimera betalningar och uppfylla de lagkrav som gäller för transaktionen. Vi kan behandla dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig och kontakta dig eller inleda en konversation med uppgifter som vi har samlat in från offentliga källor. Vi kan även, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, behandla dina uppgifter baserat på berättigade intressen i anställningssammanhang.
 • Annan rättslig grund. Vi kan också behandla dina uppgifter utifrån annan rättslig grund, till exempel i fall där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Så använder vi din information

När du går in på webbplatsen för att göra en transaktion använder vi dina personuppgifter så här:


I samband med din transaktion

När du går in på webbplatsen för att göra en transaktion måste vi behandla dina uppgifter för att slutföra transaktionen och uppfylla våra transaktionsrelaterade skyldigheter, däribland den behandling som krävs för att:

 • upprätthålla säkerheten och övervaka och förhindra bedrägeri,
 • avgöra i vilket land du befinner dig för att kunna efterleva den lagstiftning som reglerar köpet,
 • behandla din beställning och betalning, kontrollera vilka momsregler som gäller för dig, bestrida återbetalningar, bedöma din kreditvärdighet eller skicka meddelanden om transaktionen till dig,
 • ge dig en personanpassad shoppingupplevelse
 • registrera ditt köp hos tillverkaren eller tjänsteleverantören för garanti, teknisk support eller liknande ändamål
 • skicka nycklar, åtkomstkoder och annan information du behöver för att komma åt de produkter och tjänster du har köpt,
 • skicka meddelande om ditt köp av en tjänst till den aktuella tjänsteleverantören,
 • under förutsättning att du har gett ditt samtycke, skapa ett konto för framtida köp,
 • underlätta förnyelse av prenumeration på produkter eller tjänster och
 • tillhandahålla en smidig användarupplevelse och effektiv support. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan detta även omfatta att kontakta dig om vi märker att du har påbörjat ett köp som du sedan inte avslutat, för att höra efter om du behöver hjälp med att slutföra köpet eller om ett problem uppstod när du använde webbplatsen.

Marknadsföring och relaterad kommunikation

När du förser oss med personuppgifter kan vi låta dig välja om du vill ta emot ytterligare marknadsföring och relaterad kommunikation från oss eller vår leverantör. Om du har samtyckt till att ta emot denna typ av kommunikation med erbjudanden och information om våra eller vår leverantörs produkter och tjänster enligt gällande lagstiftning innebär det att den kan skickas till dig i form av adresserad reklam eller e-post och även omfatta samtal från försäljare. Du kan när som helst välja bort denna kommunikation genom att e-posta oss på adressen remove@digitalriver.com, eller genom att läsa instruktionerna för avbeställning i e-postutskicken.

Om inte lagstiftningen kräver något annat gäller att om du ger oss ditt medgivande till att lägga till din kontaktinformation i vår leverantörs kontaktlista och senare återkallar detta medgivande så måste du kontakta vår leverantör (eller följa instruktionerna om avbeställning i e-posten från vår leverantör) för att ditt namn ska tas bort från vår leverantörs kontaktlistor).


Vår användning av anonym information

Vi kan använda oss av en process som kallas anonymisering för att omvandla de uppgifter vi samlar in till anonym information. I detta fall anonymiseras alla uppgifter som gör att informationen går att koppla till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress med mera enligt tillämplig lagstiftning. Vi kan använda anonym information för att:

 • förhindra bedrägerier, med hjälp av exempelvis fingeravtryckskontroll,
 • personanpassa och underlätta din användning av webbplatsen, våra tjänster och/eller vår leverantörs tjänster,
 • förbättra webbplatsen, kundupplevelsen, våra annonseringssystem och våra produkter och tjänster,
 • identifiera transaktioner med ursprung i ett dotterbolags marknadsförings- eller rekommendationsprogram,
 • leverera riktade annonser på den här webbplatsen och andra e-handelslösningar
 • rapportera till våra aktuella och potentiella leverantörer och tjänsteleverantörer och
 • analysera och undersöka historik och statistik.

Vi kan också använda avidentifierade uppgifter för de syften som beskrivs i detta avsnitt, samt liknande syften i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.


Övrig användning av dina personuppgifter

Vi kan dessutom använda dina personuppgifter:

 • för att verifiera efterlevnad av tillämplig lagstiftning,
 • för att kontrollera att de uppgifter vi har om dig stämmer,
 • på sätt som beskrivs i eventuellt kompletterande sekretessmeddelande publicerat på webbplatsen,
 • för att kontakta dig om du har önskat att vi ska höra av oss och
 • för HR-avdelningen, som till exempel insamling av din mejladress om du söker ett jobb online.

Gemensam användning

Digital River kan gemensamt använda och dela personuppgifter med de övriga Digital River-företag som finns listade här. Omfattningen av denna gemensamma användning förklaras nedan.

 • Kunduppgifter som vi samlar in när vi tillhandahåller våra globala återförsäljartjänster, som till exempel namn, leverans- och faktureringsadress, mejladress, telefonnummer, transaktions- och betalningshistorik, leveranshistorik och annan information som hör till ditt kundkonto,
 • HR-uppgifter som till exempel uppgifter om dig som anställd eller arbetssökande och
 • övriga uppgifter som vi samlar in när du besöker webbplatsen eller på annat sätt använder våra tjänster.

Digital River, Inc., Digital River GmbH och/eller Digital River Ireland Ltd. är ansvariga för hanteringen av de personuppgifter som är föremål för gemensam användning.

Hur vi delar din information

Digital River säljer aldrig dina personuppgifter vidare. Däremot kan vi dela dina personuppgifter på det sätt som anges i detta avsnitt.

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla personer eller företag som tar emot personuppgifter enligt de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy är skyldiga att hålla personuppgifterna säkra. Om vi samlar in eller tar emot särskilda uppgiftskategorier och det är nödvändigt för oss att överföra dessa uppgifter till tredje part meddelar vi dig uppgifterna om detta företag, om detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Våra skyldigheter gäller inte information som delas med statliga myndigheter som enligt lag har rätt att samla in sådan information eller om vi enligt gällande lagstiftning blir skyldiga att dela sådan information.


Extern behandling av personuppgifter

Vi anlitar andra företag, inklusive våra dotterbolag, tjänsteleverantörer och andra personuppgiftsbiträden för att de ska tillhandahålla oss vissa tjänster (eller tillhandahålla tjänster i vårt ställe) utifrån våra instruktioner och efter att de vidtagit lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster globalt i form av bland annat:

 • tjänster för att övervaka eller förhindra bedrägerier,
 • hosting- och underhållstjänster för webbplatsen,
 • genomförande av dataintegritetskontroller,
 • optimeringstjänster,
 • behandling av kortbetalningar,
 • kreditgivning,
 • betalningspåminnelser,
 • uppfyllande av din beställning,
 • annonser på den här webbplatsen och webbplatser hos tredje part,
 • utskick av brev eller e-post,
 • tillhandahållande av anställnings- och HR-tjänster och/eller
 • kundtjänst.

Vi förmedlar inte dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i samband med deras tillhandahållande av tjänster till oss, såvida det inte krävs för syftena i våra berättigade intressen och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Dessa tjänsteleverantörer kan vara förpliktigade enligt kontrakt att använda all information vi förmedlar till dem enbart för att utföra tjänster till oss eller å våra vägnar, samt för att skydda dina personuppgifter. Vi kan också göra det möjligt för dessa företag att använda anonym information för deras affärssyften. Vi kommer inte att förmedla dina personuppgifter till våra dotterbolag eller icke-relaterade tredje parter till användning för deras marknadsföringssyften.


Med våra leverantörer

Vi tillhandahåller vissa personuppgifter, viss anonym information eller vissa avidentifierade uppgifter till våra leverantörer för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för at på andra sätt underlätta vår användning enligt beskrivningen i avsnittet ”Så använder vi din information”, bland annat:

 • i rapporteringssyfte,
 • uppfyllande av din beställning,
 • för att göra det möjligt för vår leverantör eller dess tjänsteleverantör att registrera ditt köp,
 • för att ge dig tillgång till produkter eller tjänster som tillhandahålls av vår leverantör eller dess leverantörer,
 • för att underlätta garanti, teknisk support eller tjänster efter försäljningen,
 • för att tillhandahålla kundtjänst,
 • för att ge vår leverantör eller dess tjänsteleverantör möjligheten att tillhandahålla tjänster i samband med webbplatsen (till exempel kundsupport eller SSO-funktioner),
 • göra det möjligt för vår leverantör eller dess underleverantör att kommunicera med dig om du har godkänt det, eller
 • för övriga motsvarande syften som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

För att följa lagstiftning, förhindra bedrägerier och brott

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning kan vi lämna ut personuppgifter om dig när vi bedömer att det är nödvändigt för att:

 • uppfylla ett lagkrav,
 • samarbeta med polismyndigheter eller andra statliga undersökningsorgan eller rapportera alla aktiviteter som kan strida mot lagar eller föreskrifter,
 • förhindra eller undersöka ett potentiellt brott (exempelvis bedrägeri eller identitetsstöld) eller brott (även misstänkt brott) mot denna sekretesspolicy,
 • skydda de juridiska rättigheterna och säkerheten för Digital River, våra anställda, leverantörer, tredje parter, allmänheten eller dig.

I samband med en försäljning, sammanslagning eller motsvarande händelse

Om något av våra dotterbolag eller en tredje part har förvärvat vårt företag, specifika företagstillgångar eller någon av våra driftavdelningar (exempelvis som en del av en försäljning, sammanslagning, omorganisation eller liknande händelse) kommer dina personuppgifter att räknas till det företaget, såvida inget annat föreskrivs i den lokala lagstiftningen. Om detta sker kommer det förvärvande företagets användning av dina personuppgifter att underkastas denna sekretesspolicy, alla tillämpliga kompletterande sekretessmeddelanden samt de sekretessinställningar du har angett till Digital river före sammanslagningen.


Aggregerade eller avidentifierade uppgifter

Vi kan använda eller dela information som har aggregerats eller avidentifierats så att den inte rimligen kan användas för att identifiera en enskild person. Vi kan använda eller dela denna information på flera olika sätt, inklusive för bedrägeriförebyggande tjänster eller för analysändamål.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i säkra, molnbaserade datorservrar. Dina e-handelstransaktioner behandlas i eller i närheten av den region där du påbörjar ditt besök på vår webbplats. Detta innebär att behandlingen av dina personuppgifter sker i antingen USA och/eller i Irland. En kopia och/eller säkerhetskopia av dina personuppgifter kan lagras eller på annat sätt behandlas hos vår molntjänstleverantör i Irland enligt Digital Rivers nödåterställningsprogram.

Det finns ingen metod för att överföra eller lagra data som är hundraprocentigt säker. Vi vidtar dock alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som svarar mot känsligheten i de uppgifter vi samlar in. Vi har implementerat fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder samt skyddsåtgärder som utformats på ett lämpligt sätt för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och utlämnande. När vi samlar in eller överför känslig information såsom bankkontonummer, använder vi branschens standardmetoder för att skydda denna information enligt kraven i tillämpliga lagar. Även om vi använder rimliga åtgärder för att skydda din information kan vi inte garantera säkerheten för information som tillhandahålls över internet eller lagras i våra databaser. Du har också ett eget ansvar för att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörigt utlämnande eller felanvändning, till exempel genom att skydda ditt lösenord och logga ut när du använder en dator eller mobila enhet med delad åtkomst. Vi erbjuder branschens bästa tjänster för att undvika potentiella hot. Om de personuppgifter Digital River ansvarar för avslöjas (eller riskeras att avslöjas), skadas eller försvinner kommer vi omedelbart att vidta nödvändiga åtgärder, informera dig inom rimlig tid om du är berörd, samt rapportera till behöriga myndigheter enligt krav i tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter att få tillgång till och kontrollera dina personuppgifter

Digital River respekterar din rätt att välja hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

 • Få tillgång till dina uppgifter. Om du vill granska, rätta eller begränsa behandlingen av dina uppgifter, invända mot riktad marknadsföring eller begära radering av dina personuppgifter kan du skicka oss en begäran med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Så kontaktar du oss” i denna sekretesspolicy.
 • Ändra eller radera data. Om något är fel i de personuppgifter som du har skickat till oss eller om du vill begära att dina personuppgifter raderas, kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet ”Så kontaktar du oss” i denna sekretesspolicy så vidtar vi lämpliga åtgärder.
 • Invända mot behandling av uppgifter. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Vi säljer inte dina personuppgifter och använder dem inte för direktmarknadsföring utan ditt samtycke.

Om du kontaktar oss kan vi fråga dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka din begäran om du inte har lyckats förse oss med tillräcklig information för att bekräfta din identitet eller uppfylla våra affärskrav och rättsliga krav som beskrivs i vår datalagringspolicy. När vi raderar dina personuppgifter eller särskilda uppgiftskategorier, raderas de på ett sätt som förhindrar stöld, felanvändning eller obehörig tillgång enligt vår datalagringspolicy.

Du har rätten att rapportera till din tillsynsmyndighet om du anser att dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen inte har respekterats på rätt sätt. Innan du gör det ber vi dig dock att kontakta oss först då vi är angelägna om att samarbeta för att hjälpa dig med att lösa problem gällande din integritet.

Datalagringspolicy

Digital River kan spara dina personuppgifter och uppgifter om transaktioner så länge du fortsätter att använda webbplatsen, och därefter så länge det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning eller för att uppfylla våra affärskrav.

Spåra inte förfrågningar

Om du väljer bort att få din information insamlad med hjälp av cookies och andra webbfunktioner, kommer dina befintliga cookies för annonsvisning att raderas, och nya cookies kommer att försöka läggas till, vilket instruerar tjänsteleverantörer att inte spåra dina framtida aktiviteter när en cookie upptäcks (en ”antispårningscookie”). Om din webbläsare är inställd på att avvisa cookies när du går till vår avregistreringssida går det inte att placera någon ”antispårningscookie” på din dator. Om du senare raderar ”antispårningscookies”, använder en annan dator eller byter webbläsare, måste du välja bort cookies en gång till. För närvarande svarar vi inte på signaler från ”antispårningscookies”.

Policy för barns rätt till sekretess

Digital Rivers tjänster riktar sig inte till barn och är inte avsedda att användas av barn. Om du ännu inte är myndig eller inte får ingå ett juridiskt bindande avtal i ditt land, får du inte använda webbplatsen utan dina vårdnadshavares medgivande. Om du tror att vi har mottagit information från en person som skyddas av barnskyddslagar där ett nödvändigt medgivande från vårdnadshavare inte togs emot ska du kontakta oss omgående så att vi kan vidta rimliga åtgärder för att radera den aktuella informationen på ett säkert sätt.

Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter eller lämna samtycke

När vi är skyldiga att samla in dina personuppgifter enligt lag eller för att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig och du inte förser oss med de uppgifter vi har efterfrågat kan vi inte alltid fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig. Det kan leda till att vi inte kan tillhandahålla de produkter och/eller tjänster som du har beställt. Om du till exempel inte lämnar dina adressuppgifter eller om du inte kryssar i rutan för att godkänna våra försäljningsvillkor och vår sekretesspolicy kan vi eventuellt inte slutföra din beställning.

Personuppgiftsansvarig

Alla personuppgifter som samlats in genom att besöka denna webbplats kontrolleras av Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. Om däremot framgår vid transaktionen att ett annat Digital River-företag är den globala återförsäljartjänsteleverantören är det istället detta företag som är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som skickas eller samlas in under transaktionen:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

Automatiserad behandling

I vissa situationer kan vi använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Om du till exempel har gett ditt samtycke i marknadsföringssammanhang kan vi använda uppgifter för att kategorisera användarna och rikta anpassade meddelanden till vissa användare. Vi kan också använda yrke eller befattning för att avgöra användarens profil och anpassa innehållet efter detta. Vi kan också nyttja användarnas geografiska läge och företagsuppgifter. Under vissa omständigheter, för kontobaserad marknadsföring, kan detta innefatta ”gilla-markeringar” som vi hittar i offentliga domäner.

Vi förlitar oss på automatiserade processer i våra bedrägeriövervakningsverktyg som hjälper oss att minska mängden manuell granskning som behövs för att kontrollera bedrägerier. Vi kan också förlita oss på automatiserad behandling i anställningssammanhang samt säkerställa att våra anställda följer våra interna säkerhetspolicyer. Du har rätt att neka alla beslut som fattats baserat på automatiserad databehandling där de karakteriseras som profilering. Däremot kommer vi inte att kunna hantera din transaktion utan att använda våra bedrägeriövervakningsverktyg.

Sekretesspolicy för den europeiska marknaden

Om du är bosatt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), Storbritannien (UK) eller Schweiz omfattas alla överföringar av personuppgifter utanför detta område av standardavtalsklausuler eller andra lämpliga dataskyddsåtgärder. Dina personuppgifter kan överföras till Digital Rivers molnbaserade servrar i USA för behandling i USA. Dina personuppgifter kan också överföras av oss av enheter hos Digital River för de syften som upprättats i denna sekretesspolicy, företagsadministration samt för behandling av uppgifter som utförs av tredje parter. För mer information om överföring av personuppgifter till andra Digital River-företag, se avsnittet ”Gemensam användning” i denna sekretesspolicy.


Utöva dina juridiska rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se avsnittet ”Dina rättigheter för åtkomst av och kontroll över dina personuppgifter” för att läsa om hur du går tillväga.

Om du behöver ytterligare hjälp angående dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud, John Murray, administrativ chef hos Digital River, telefon: 1 (952) 253-1234, E-post: privacy@digitalriver.com.

Du har rätten att rapportera till din tillsynsmyndighet om du anser att dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen inte har respekterats på rätt sätt. Innan du gör det ber vi dig dock att kontakta oss först då vi är angelägna om att samarbeta för att hjälpa dig med att lösa problem gällande din integritet.

Sekretesspolicy för boende i Kalifornien


Dina rättigheter

Utöver ovanstående har boende i Kalifornien rätt att göra följande begäranden avseende sina personuppgifter enligt California Consumer Privacy Act (”CCPA”):

 • Tillgång till personuppgifter och dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi lämnar ut viss information till dig om de personuppgifter vi har samlat in, använt, delat med oss av eller sålt under de senaste 12 månaderna.
 • Radering. Du kan begära att vi ska radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig i den omfattning som anges i CCPA.
 • Utlämnande. Du har rätt att begära att vi lämnar ut viss information om hur vi har samlat in och använt dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna, inklusive:
  • de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig,
  • de kategorier av källor vi har använt för att samla in personuppgifter om dig,
  • våra företags- eller affärsmässiga syfte för att samla in dessa personuppgifter,
  • de kategorier av tredje parter som vi delar dessa personuppgifter med,
  • de olika specifika personuppgifter vi har samlat in om dig (även kallat en begäran om dataportabilitet).
  • i de fall där personuppgifter har lämnats ut i verksamhetssyfte, identifiera vilka kategorier av personuppgifter som varje mottagarkategori har fått ut.

För att utöva dina rättigheter enligt CCPA, skicka oss din begäran med hjälp av informationen i avsnittet ”Dina rättigheter för åtkomst av och kontroll över dina personuppgifter” i denna sekretesspolicy eller genom att ringa (866) 585-3251. Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och förbehåller oss rätten att begränsa eller neka din begäran om du inte har lämnat tillräckligt med information för att bekräfta din identitet eller uppfylla våra rättsliga krav och affärskrav. Vi kommer att svara på det e-post vi har registrerat inom 45 dagar från att vi tar emot din begäran som kan bekräftas.

Vi tar inte ut en avgift för att behandla eller svara på din begäran såvida den inte är överdriven, upprepad eller uppenbart ogrundad. Om vi fastställer att din begäran kommer att beläggas med en avgift, kommer vi att redogöra för dig vad vi baserar det beslutet på och ge dig en uppskattning av kostnaden innan vi slutför din begäran.


Hur vi använder och delar dina personuppgifter

Som diskuterats mer detaljerat ovan kan Digital River lämna ut din personliga information till en tredje part för verksamhetssyften. Däremot kommer Digital River inte att sälja dina personuppgifter, eftersom det anges i CCPA. När vi lämnar ut personuppgifter i ett verksamhetssyfte ingår vi ett avtal som kräver att mottagaren både håller personuppgifterna konfidentiella och inte använder dem i något syfte utom för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden.

Under de senaste 12 månaderna har Digital River samlat in eller lämnat ut följande uppgifter. Digital River har inte sålt och säljer inte personuppgifter:

Kategori Vi samlar in Vi förmedlar Vi säljer
Identifierare Ja Ja Nej
De olika personuppgiftskategorierna finns i den kaliforniska lagen om kundregister California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Ja Nej Nej
Skyddade klassificeringsegenskaper enligt kalifornisk eller federal lag Ja Nej Nej
Internet- eller motsvarande nätverksaktivitet Ja Ja Nej
Geolokaliseringsuppgifter Ja Ja Nej
Yrkesmässig eller anställningsrelaterad information Ja Ja Nej

Kaliforniens ”Shine the Light”-lag

Den så kallade ”Shine the Light”-lagen (Civil Code Section §1798.83) i Kalifornien innebär att alla webbplatsanvändare som är bosatta i Kalifornien har rätt att få ut viss information beträffande vilka personuppgifter de har lämnat ut till tredje part för att tredje part ska kunna använda uppgifterna i direktmarknadsföringssyfte. Skicka ett e-post till privacy@digitalriver.com för att göra en begäran.

Sekretesspolicy för boende i Brasilien


Dina rättigheter

Om du befinner dig i Brasilien ger artikel 18 i den allmänna brasilianska dataskyddslagen (”LGPD”) dig vissa rättigheter vad gäller dina personuppgifter. Du har rätt att få ut följande information från personuppgiftsansvarig:

 • bekräftelse på om behandling förekommer,
 • tillgång till uppgifterna,
 • rättelse av ofullständiga, felaktiga eller icke aktuella uppgifter,
 • anonymisering, blockering eller radering av onödiga eller överflödiga uppgifter eller uppgifter som behandlas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i LGPD,
 • portabilitet av uppgifterna till andra tjänste- eller produktleverantörer, om du uttryckligen begär det, enligt LGPD, och med hänsyn tagen till affärs- och branschhemligheter,
 • radering av personuppgifter med ditt samtycke, utan i de situationer som anges i artikel 16 i LGPD,
 • information om vilka offentliga och privata företag och myndigheter vi har delat uppgifterna med,
 • information om möjligheten att inte lämna samtycke och konsekvenserna av ett uteblivet samtycke,
 • återkallande av samtycke enligt bestämmelserna i paragraf 5, artikel 8 i LGPD och

du har även rätt att ta de av beslut som är fattade baserat på automatisk behandling av personuppgifter där beslutet är helt automatiserat och påverkar dina intressen. Vid behandlingen av din transaktion fattar Digital River inte beslut helt automatiserat om beslutet även skulle påverka dina intressen negativt.


Utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt LGDP, se avsnittet ”Dina rättigheter för åtkomst av och kontroll över dina personuppgifter” för att läsa om hur du går tillväga.

Om du behöver ytterligare hjälp angående dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud, John Murray, administrativ chef hos Digital River, telefon: 1 (952) 253-1234, e-post: privacy@digitalriver.com.

Du har rätten att rapportera till din tillsynsmyndighet om du anser att dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen inte har respekterats på rätt sätt. Innan du gör det ber vi dig dock att kontakta oss först då vi är angelägna om att samarbeta för att hjälpa dig med att lösa problem gällande din integritet.

Sekretesspolicy för boende i Sydkorea

Genom att slutföra ett köp på webbplatsen samtycker du till Digital Rivers behandling av dina personuppgifter enligt vad som finns angivet i denna sekretesspolicy. Under behandlingen av dina personuppgifter kan det bli nödvändigt för oss att överföra dina personuppgifter eller uppdra behandlingen åt följande parter:


Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Digital River, Inc. och Digital River Ireland Ltd

 • Typ av information: e-postadress, namn, IP-adress, adress, telefonnummer och kontoinformation
 • Syfte: Behandling och genomförande av transaktion, produktregistrering, öppnande av konto, kundsupport, allmän marknadsföring av produkter och tjänster samt övriga åtföljande ändamål
 • Lagringstid: Så länge du fortsätter använda webbplatsen och därefter så länge tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver det eller för att uppfylla Digital Rivers verksamhetskrav

Leverantören vars namn och/eller logotyp visas på denna webbplats

 • Typ av information: Transaktionsinformation som till exempel e-postadress, namn, IP-adress, adress och telefonnummer
 • Syfte: Rapportering och slutförande av transaktion, produktregistrering, garanti och teknisk support, öppnande av konto
 • Lagringstid: Enligt angivelse i leverantörens sekretesspolicy

Du kan välja att inte lämna samtycke till att dina uppgifter delas med ovanstående företag genom att inte kryssa i motsvarande kryssrutor i utcheckningsprocessen. I så fall kommer vi inte att kunna slutföra din transaktion och kommer inte att kunna förse dig med produkter eller tjänster.


Överlämnande av hantering av personuppgifter

Vid behandlingen av din transaktion eller beställning överlämnar Digital River behandling till tredje part enligt följande:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • Typ av information: Faktureringsinformation som till exempel e-postadress, namn, IP-adress, adress, telefonnummer och kontoinformation
 • Syfte: Behandling av betalningsinformation i samband med beställning
 • Lagringstid: 7 år

Adyen

 • Typ av information: Faktureringsinformation som till exempel e-postadress, namn, IP-adress, adress, telefonnummer och kontoinformation
 • Syfte: Behandling av betalningsinformation i samband med beställning
 • Lagringstid: 7 år

Cybage Software Pvt Ltd.

 • Typ av information: e-postadress, namn, IP-adress, adress, telefonnummer och kontoinformation
 • Syfte: Systemutveckling och systemunderhåll
 • Lagringstid: Så länge du fortsätter använda webbplatsen och därefter så länge tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver det eller för att uppfylla Digital Rivers verksamhetskrav

Sutherland Global Services, Inc.

 • Typ av information: e-postadress, namn, IP-adress, adress, telefonnummer och kontoinformation
 • Syfte: Kundtjänst
 • Lagringstid: Så länge du fortsätter använda webbplatsen och därefter så länge tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver det eller för att uppfylla Digital Rivers verksamhetskrav

Kommentar till boende i Japan

I enlighet med japansk dataskyddslagstiftning har vi utsett en ombudsperson för klagomål/ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud för Digital River Japan K.K. är: John Murray, företagsrepresentant vid Digital River Japan K.K., telefon: 03-6770-2741, e-post: privacy@digitalriver.com.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi reviderar fortlöpande denna sekretesspolicy och publicerar alla eventuella uppdateringar på webbplatsen. Våra förändringar träder i kraft omedelbart efter publicering. En länk till den tidigare policyn finns i slutet av denna policy. Vi kan också göra tillägg till eller rätta denna sekretesspolicy genom att publicera andra sekretessmeddelanden på webbplatsen. Sådana sekretessmeddelanden beskriver hur vi hanterar särskild information för de områden/situationer/platser där sekretessmeddelandet förekommer, och ska läsas tillsammans med denna sekretesspolicy.

En länk till vår tidigare sekretesspolicy finns här.

Ombudsperson för klagomål/dataskyddsombud

I enlighet med vissa länders dataskyddslagstiftning har vi utsett en ombudsperson för klagomål/ett dataskyddsombud. Digital Rivers ombudsperson för klagomål/dataskyddsombud är: John Murray, administrativ chef hos Digital River, telefon: 1 (952) 253-1234, e-post: privacy@digitalriver.com. Om du befinner dig i Tyskland hänvisar vi dig till vårt externa dataskyddsombud.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller förfrågningar angående dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning, oavsett var i världen du befinner dig, skriv ett mejl till oss på adressen privacy@digitalriver.com så vidarebefordrar vi din fråga till rätt person. Om du hellre vill skriva ett vanligt brev hittar du kontaktinformationen under .”With Teams Around the World” på vår koncernwebbplats.

  i Definitionen av ”personuppgifter” är avsedd att även omfatta vad som kallas ”Personal Information” i den amerikanska delstaten Kaliforniens lag om behandling av kunders personuppgifter (California Consumer Privacy act).