Digital Rivers försäljningsvillkor

Senaste uppdatering: 7/7/2023Digital River Inc. och dess dotterbolag (tillsammans ”Digital River”, ”vi” och ”oss”) är en världsledande global leverantör av webbaserade återförsäljartjänster. Vi tillhandahåller viktiga moms- och betaltjänster samt tjänster för att underlätta efterlevnad och förhindra bedrägerier till den leverantör eller tillverkare (”leverantör”) vars namn framgår på den webbplats- eller handelslösning där dessa försäljningsvillkor (”villkor”) visas (”webbplats”). När vi gör dessa produkter och tjänsterättigheter (”tjänster”) tillgängliga för försäljning via webbplatsen gör vi detta i rollen som auktoriserad återförsäljare för vår leverantörs räkning.
Ditt köp kommer att hanteras av Digital River, Inc. eller något av dess dotterbolag, beroende på var du befinner dig. Du hittar mer information om våra dotterbolag här.
VIKTIGT: Läs villkoren noga innan du gör ett köp på webbplatsen. De innehåller viktiga begränsningar och undantag gällande ditt köp från denna webbplats, däribland ansvarsbegränsningar och en obligatorisk skiljedomsklausul. Genom att göra en beställning på denna webbplats godkänner du samtidigt att följa dessa villkor och all försäljning via denna webbplats förutsätter att du godkänner bestämmelserna. Om du inte godkänner ett eller fler av dessa villkor måste du sluta använda webbplatsen och avbryta din beställning.
Du förbinder dig att följa den version av försäljningsvillkoren som gäller det datum då du gör din beställning. Ibland ändrar vi dock dessa villkor och publicerar dem då på webbplatsen. Det är ditt ansvar att läsa igenom villkoren varje gång du köper något från oss.

Operatörens identitet

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
Mejladress:onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Avsnitt 1: Fullständigt avtal

De här villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Digital River beträffande ditt köp av produkter eller tjänster från denna webbplats och de ersätter alla tidigare utfästelser, avtal eller villkor i samband med handel, handelsbruk och tullfrågor. Inga tillägg till dessa villkor kan göras gällande gentemot oss såvida de inte är i skriftlig form och undertecknade av oss.

Avsnitt 2: Din integritet

I dessa villkor hänvisar vi till vår sekretesspolicy som reglerar de personuppgifter som du har lämnat till oss via denna webbplats och vår användning av dessa personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss i samband med din beställning samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter (antingen direkt eller via tredje part i form av tjänsteleverantörer). Behandlingen sker i enlighet med vår sekretesspolicy och syftet med behandlingen är att vi ska kunna slutföra din beställning.
Klicka här för att läsa den aktuella sekretesspolicyn.
Både Digital River och våra leverantörer behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvariga med egna rättigheter. Som två separata personuppgiftsansvariga kan varken Digital River eller leverantörerna kontrollera hur den andra parten behandlar dina personuppgifter. Leverantören kan behandla dina personuppgifter för att leverera varor som du har beställt, för att förenkla returer och hjälpa dig via kundtjänst. Leverantören kan också använda dina personuppgifter i marknadsföringssyften enligt gällande lagar och enligt ditt samtycke, där det krävs. För att förstå hur våra leverantörer använder dina uppgifter bör du läsa igenom och förstå dess sekretessmeddelande och policyer.

Avsnitt 3: Dina skyldigheter och åtaganden

Denna webbplats riktar sig inte till barn eller andra personer som har begränsad rättshandlingsförmåga och därför inte själva kan ingå avtal. Genom att göra en beställning intygar du att du har den rättshandlingsförmåga som krävs för att ingå ett avtal i det land där du är bosatt. Om du gör en beställning för en tredje parts räkning intygar du att du är behörig att agera på denna persons vägnar och ditt godkännande av dessa villkor utgör denna tredje parts godkännande.
Du intygar att du kommer att följa alla gällande lagar och föreskrifter, inklusive export- och importbestämmelser. Du samtycker till att inte köpa produkterna eller tjänsterna för att exportera dem, sälja dem vidare eller överföra dem eller använda dem på ett sätt som strider mot gällande lagar, inklusive men inte begränsat till den amerikanska exportmyndighetens bestämmelser eller tillämpliga amerikanska handelssanktioner som har utfärdats av det amerikanska finansdepartementet. Du samtycker också till att inte använda dem för olagliga eller icke godkända syften.
Du samtycker till att den information du lämnar i samband med ditt köp, inklusive din fysiska adress, mejladress och betalningsinformation är fullständig och korrekt. Du intygar att du har behörighet att betala med det betalningssätt som du har angett för ditt köp.

Avsnitt 4: Beställa

Genom att lägga ut produkter och tjänster till försäljning på denna webbplats inbjuder vi dig till att erbjuda dig att köpa de produkter och tjänster som visas. När du gör en beställning genom att klicka på eller aktivera en knapp eller hyperlänk på webbplatsen gör du samtidigt ett juridiskt bindande erbjudande om att köpa de produkter och tjänster som du har valt enligt dessa villkor.
Vi accepterar ditt erbjudande endast efter att det betalningssätt du valt har blivit godkänt och efter att vi har skickat dina produkter eller gett dig tillgång till dem på något annat sätt till exempel genom att skicka en länk där du kan ladda ner dem.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avvisa ditt erbjudande och annullera din beställning. Alla eventuella systemgenererade beställningsbekräftelser som vi skickar när du har gjort en beställning är endast en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt erbjudande om att köpa produkten, och är inte bekräftelse på att vi godtar ditt erbjudande, som kan komma att korrigeras innan vi skickar dina produkter eller levererar dina tjänster. När din order och din betalningsinformation har verifierats köper Digital River varorna som du beställt från vår leverantör för att kunna sälja dem vidare till dig.
Genom att göra en beställning samtycker du till att vi använder elektronisk kommunikation i samband med din transaktion och elektronisk leverans av meddelanden, policyer och transaktionshistorik.
Du samtycker till att vi kan spara avtal, inklusive kommunikation och godkännanden, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Avsnitt 5: Produktbeskrivning och prissättning

Vi gör allt som står i vår makt för att se till att de produkter och tjänster vi erbjuder för försäljning på webbplatsen är så korrekt och fullständigt beskrivna och avbildade som möjligt. Det går dock inte helt att undvika misstag och i den händelse att något blivit fel förbehåller vi oss rätten att göra ändringar och korrigeringar.
Priserna justeras kontinuerligt. De priser du ska betala är de priser som gällde vid den tidpunkt då vi accepterade ditt erbjudande. Priserna betalas i den valuta som anges på webbplatsen. Om ingenting annat framgår på webbplatsen visas priser för produkter exklusive moms och andra skatter, exportavgift och andra avgifter.

Avsnitt 6: Betalningsvillkor

Du samtycker till att betala för produkten med ett av de betalningssätt som erbjuds på denna webbplats. Dessa betalningssätt kan vara förbundna med egna villkor. Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att behandla och godkänna din betalning. Genom att göra en beställning godkänner du att vi och vår tjänsteleverantör eller våra tjänsteleverantörer debiterar dig för ditt köp med det betalningssätt som du har valt. Du samtycker också till att vi kan debitera hela köpesumman – inklusive eventuell moms, leveranskostnad och tullavgift – via det betalningssätt du har valt. Om vi har levererat din produkt eller din tjänst och det betalningssätt du har valt av någon anledning inte fungerar samtycker du till att betala oss hela det utestående beloppet på anmodan från oss.

Avsnitt 7: Export

De produkter och tjänster som säljs på denna webbplats omfattas av de lagar och föreskrifter beträffande import, export och vidareexport som gäller i USA och andra länder. Genom att slutföra en försäljning på webbplatsen samtycker du till att följa dessa lagar och föreskrifter för import och export, inklusive lagar och föreskrifter som innebär restriktioner beträffande destinationer, användare och slutanvändare för dessa produkter och tjänster. Du samtycker till att du inte köper eller använder några produkter eller tjänster som finns att köpa på denna webbplats om det strider mot någon av de lagar eller föreskrifter som gäller i ditt land. Det är strängt förbjudet att använda någon av de produkter eller tjänster som säljs på denna webbplats på en plats där det är olagligt att använda dem.
Ingen fysisk eller juridisk person som finns med på det amerikanska finansdepartementets så kallade SDN-lista (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx) har eller får ha några som helst ägandeintressen i de produkter som finns att köpa på denna sida.
Genom att slutföra ett köp på denna webbplats intygar du att du eller din verksamhet inte står på SDN-listan, eller inte till 50 % eller mer ägs av en eller fler fysiska eller juridiska personer som står på SDN-listan. Du intygar också att du inte agerar på uppdrag av och inte kommer att vidareförmedla någon av de produkter du köper på denna webbplats till (1) en fysisk eller juridisk person som av den amerikanska staten har belagts med begränsningar, (2) övriga fysiska eller juridiska personer som har blockerats av juridiska skäl eller (3) alla typer av förbjuden slutanvändning eller förbjudna destinationer enligt vad som anges i den amerikanska exportmyndighetens föreskrifter.

Avsnitt 8: Tull- och importkostnader

När du köper fysiska produkter kan det tillkomma tullhanteringsavgifter, tull, avgifter, moms och/eller andra extrakostnader som betalas i det land dit produkten skickas (”importkostnader”). Om vi inte uttryckligen anger något annat vid beställningen ingår dessa importkostnader inte i den summa du betalar för din beställning. Du samtycker till att du som mottagare i det land produkten skickas till har ansvaret för att föra in produkterna eller tjänsterna i det land där du har för avsikt att använda dem, att deklarera godset korrekt hos ansvarig tullmyndighet, att betala importkostnader och uppfylla alla eventuella ytterligare krav i samband med importen.
När du gör ett köp kan du få valet att betala importkostnaderna i förskott. Vi gör rimliga ansträngningar för att beräkna dessa importkostnader så exakt som möjligt. Eftersom vi inte har något inflytande över dessa kostnader kan vi dock inte med hundraprocentig säkerhet förutsäga exakt hur höga de slutgiltiga importkostnaderna kommer att bli. Du intygar att du är medveten om att de faktiska importkostnaderna kan skilja sig från vår beräkning.
 • Om du väljer att betala importkostnaderna i förskott: I de fall de slutliga importkostnaderna är högre än vad vi har beräknat begär vi inte att du ska betala mer och i de fall de slutliga importkostnaderna är lägre än våra beräkningar betalar vi inte tillbaka någon mellanskillnad.
 • Om du väljer att inte betala importkostnaderna i förskott: Du har ansvar för att betala alla faktiska importkostnader. Om någon annan betalar hela eller delar av de faktiska importkostnaderna i ditt ställe för att tullklareringen ska utföras, ersätter du på begäran den juridiska eller fysiska personen för hela den faktiska importkostnaden. Om du inte betalar importkostnaderna inom rimlig tid kan det leda till försenad leverans och göra att du riskerar ytterligare avgifter
Kontakta aktuellt tullkontor för mer information om vilka importkostnader, krav och processer som gäller för ditt köp.

Avsnitt 9: Ytterligare villkor

Din användning av de produkter och tjänster vi erbjuder kan omfattas av ytterligare villkor från våra leverantörer, villkor som du antingen får ta del av vid köpetillfället eller som levereras till dig samtidigt som produkten eller tjänsten. Innan du slutför ditt köp, läs noga igenom alla eventuella ytterligare villkor som visas. Slutför inte köpet om du inte godkänner dessa villkor. Om de ytterligare villkoren levereras tillsammans med din produkt eller tjänst måste du läsa dem omedelbart. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda produkten eller tjänsten utan måste kontakta kundtjänst för att påbörja en retur.
I de fall då den produkt eller tjänst vi erbjuder är en programvara, erbjuder vi dig en licens för att använda programvaran. Utom i de fall där det är tillåtet enligt lag eller enligt angivna licensvillkor, är det inte tillåtet att kopiera, anpassa, översätta, tillgängliggöra, distribuera, variera, förändra, plocka isär, dekompilera eller bakåtutveckla programvaran. Den får inte heller kombineras med andra programvaror.
Med hänsyn till ditt köp av ett rättighet att använda en tjänst, som t.ex. med garanti, programvara som tjänst (SaaS) eller en digital avgift för ett utbud som drivs och erbjuds av vår leverantör eller en tredje part, säljer vi dig en immateriell rättighet att få tillgång till, använda eller delta i denna tredje parts tjänst under en på förhand angiven tid. Vi är inte tjänsteoperatör och gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för att tjänsten är tillgänglig.

Avsnitt 10: Frakt och leverans

Om vi accepterar ditt köperbjudande gör vi rimliga ansträngningar för att skicka och leverera produkter till den adress du har angett vid beställning och som finns angiven på den beställningsbekräftelse som vi skickar till dig. Du måste kontrollera att du har angett rätt leverans vid beställning (”leveransadress”). Om adressen är felaktig eller ofullständig måste du kontakta oss så snart som möjligt för att meddela rätt adress. Vi har inga möjligheter att ändra leveransadressen efter att din beställning är färdigbehandlad och slutförd. Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning och/eller debitera dig alla eventuella extrakostnader som uppstår på grund av de ändringar du gjort av leveransadressen.
De leveranstider vi anger vid utcheckning är alltid preliminära.
Om vi levererar en produkt i flera delleveranser utgör varje delleverans ett separat avtal. Eventuella brister i en eller flera delleveranser ger dig inte rätt att häva hela avtalet eller att annullera eventuell efterföljande delleverans.

Avsnitt 11: Returer och återbetalningar

Se efter på webbplatsen vilken returpolicy som gäller för ditt köp. Rätten att returnera köpt programvara gäller inte om du öppnar omslaget på programvaran, bryter förseglingen och/eller börjar använda programvaran. Om det saknas en returpolicy erbjuder Digital River en standardreturpolicy på 30 dagar för berättigade produkter
För kunder utanför USA kan särskilda retur- och återbetalningsvillkor gälla. Se avsnittet Ytterligare villkor för kunder utanför USA nedan.
Om du har frågor beträffande din beställning, kontakta oss på onlinestore.en.cs@digitalriver.com så skickar vi din fråga vidare till det kundtjänstteam som har hand om din beställning.

Avsnitt 12: Äganderätt och risk för förlust

Under förutsättning att betalningen enligt det betalningssätt du har valt har blivit godkänt övergår (1) äganderätten till fysiska produkter till dig när vi levererar de fysiska produkterna till leveransadressen, (2) äganderätten till digitala produkter och tjänster övergår på dig när vi gör produkten tillgänglig för nedladdning.
Risken för förlust (1) för fysiska produkter övergår på dig när vi levererar de fysiska produkterna till leveransadressen och (2) för digitala produkter och tjänster när vi gör produkten tillgänglig för nedladdning. Om det inte krävs att du kvitterar de fysiska produkterna vid leverans godkänner du att stå hela risken för förlust eller stöld efter att vi har levererat produkten till leveransadressen.
Om du nekar att ta emot leveransen när det av oss utsedda fraktföretaget försöker leverera en eller flera fysiska produkter är det du som står för hela risken för förlust eller skada på produkten eller produkterna i samband med att fraktföretaget försöker utföra leveransen. I så fall (1) är du fortfarande skyldig att betala hela summan för de produkter som fraktföretaget har försökt leverera, (2) är du skyldig att betala eventuella tillkommande kostnader som har uppkommit till följd av att du inte har tagit emot leveransen, inklusive lagerkostnader och (3) efter 30 dagar har vi rätt att göra oss av med produkterna på det sätt som vi finner lämpligt och kan kvitta eventuella förtjänster från en försäljning mot den summa du är skyldig oss.

Avsnitt 13: Garanti

Utom när det krävs enligt lag, eller om vi på annat sett skriftligen har angett det, lämnar vi ingen garanti på de produkter och tjänster vi säljer. Vi gör inga utfästelser beträffande kvaliteten, lämpligheten för ett visst syfte, prestanda, överensstämmelse med beskrivning, programvaruinstallation, konfiguration eller korrigering av fel och defekter. I samband med köpet omfattas du av de eventuella garantier som tillverkaren, licensgivaren eller leverantören av de aktuella produkterna eller tjänsterna lämnar. För mer information om vilka eventuella garantier som gäller för ditt köp, se den produktinformation som följer med produkten eller den webbplats där du har köpt produkten eller tjänsten. Denna dokumentation kan också innehålla information om hur du då går till väga för att byta ut eller reparera defekta produkter.

Avsnitt 14: Ansvarsbegränsning

Digital River är varken tillverkare eller utgivare av de produkter och tjänster som finns till försäljning på denna webbplats. Om inte annat uttryckligen framgår av dessa villkor tillhandahåller Digital River, så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, produkterna och tjänsterna ”i befintligt skick”, utan några som helst garantier eller åtaganden. Digital River frånsäger sig, så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, alla typer av garantier, uttryckliga, antydda och lagstadgade, inklusive alla garantier rörande säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och förhindrande av upphovsrättsligt intrång. Företaget garanterar inte att produkterna finns i lager, är säkra, fria från defekter, motsvarar skriftliga eller muntliga specifikationer, garantier, utfästelser eller löften. Digital River garanterar inte att produkterna inte kommer att skadas eller försvinna under leveransen.
Så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, kommer Digital River, dess leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter och enligt inga rättsprinciper att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några som helst skador, kostnader eller ersättningsskyldigheter som har sitt ursprung i eller är relaterade till användandet av någon eller några av produkterna, tjänsterna eller dessa villkor, inklusive men inte begränsat till alla typer av direkta, indirekta, oförutsedda, sekundära eller särskilda skador (t.ex. ersättning för utgifter eller avbrott i verksamheten, skada på egendom, advokatarvoden, förlorade intäkter, förlorad användning, vinst, goodwill eller värde på tillgångar och säkerheter) även om Digital River har blivit informerade eller på annat sätt blivit medvetna om att sådana skadeståndsanspråk skulle kunna uppstå. Digital Rivers hela ansvar till följd av eller relaterat till köpet eller försäljningen av en produkt eller tjänst är begränsad till den summa du betalat till Digital River för en sådan produkt eller tjänst.
Ansvarsbegränsningarna ovan utgör grunden för överenskommelsen mellan dig och Digital River. Taket för Digital Rivers ansvar gäller inte i händelse av (a) dödsfall, personskador eller egendomsskador direkt eller indirekt orsakade av den artikel du har köpt från Digital River eller (b) skador som har uppstått på grund av att Digital River gjort sig skyldiga till bedrägeri, bedrägliga misstolkningar, avsiktliga felaktigheter, grov försummelse eller andra händelser där det lagen inte medger inskränkning eller uteslutande av ansvar.
Inget i detta avsnitt inskränker eller utesluter sådant ansvar som enligt lag inte kan inskränkas eller uteslutas.

Avsnitt 15: Kompensation

Du godkänner att kompensera och hålla Digital River, vårt moderföretag och alla våra representanter, anställda, återförsäljare, partners, innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer, leverantörer och licensgivare (tillsammans ”företaget och dess intressenter”) skadeslösa för alla krav, skyldigheter, kostnader, förluster och utgifter, inklusive rimliga juristarvoden som uppstått med anledning av (1) ditt köp av produkter och tjänster som erbjuds via denna webbplats och (2) bedrägliga handlingar eller utelämnande av information, brott eller lagöverträdelser, inklusive upphovsrättsligt intrång i immateriella rättigheter eller brott mot dessa villkor.

Avsnitt 16: Tvistlösning

Vi hoppas att du är nöjd med den produkt eller tjänst du har köpt. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att lösa eventuella tvister mellan oss. Om det ändå skulle uppstå en tvist i samband med din transaktion, denna webbplats eller dessa villkor anger detta avsnitt vad som gäller vid tvistlösning.
För kunder utanför USA kan särskilda villkor för tvistlösning gälla. Se avsnittet Ytterligare villkor för kunder utanför USA nedan.
Skiljedomsbestämmelser
Alla anspråk, tvistefrågor eller invändningar du kan vilja göra gällande gentemot oss som har sitt upphov i eller är relaterade till denna webbplats eller din transaktion ska endast avgöras genom bindande skiljedomsförfarande av American Arbitration Association (”AAA”) och sker inför en skiljedomare enligt gällande bestämmelser och förfaranden fastslagna av AAA, inklusive AAA:s Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (i den mån de är tillämpliga) och enligt vad som framgår av tilläggen till dessa villkor (”Bestämmelser och förfaranden för skiljedom”).
AAA:s bestämmelser och ett formulär för att inleda ett skiljedomsförfarande finns på AAA:s webbplats: http://www.adr.org.
Detta avsnitt gäller alla kunder i den omfattning som lagen tillåter. Tvister som regleras av detta avsnitt inkluderar men är inte begränsade till (1) anspråk som orsakas av eller uppstått i samband med någon aspekt av relationen mellan oss, (2) anspråk som uppkommit i samband med att du har använt webbplatsen och (3) anspråk som är föremål för en process med grupptalan där du inte är medlem av den berörda gruppen.
Tvistlösningsproceduren gäller uttryckligen inte (1) ett anspråk som gäller verkställandet eller giltigheten av våra immateriella rättigheter, eller (2) ett anspråk som gäller anförande om stöld, piratkopiering eller obehörig användning.
Du samtycker till att: (1) skiljedomaren ska tillämpa lagstiftningen i delstaten New York enligt Federal Arbitration Act och tillämpliga preskriptionsbestämmelser, inklusive sedvanerätt, och ska ta hänsyn till prioriteringsanspråk enligt lag, (2) skiljedomaren inte ska vara bunden av utslag i tidigare skiljedomar som rör oss, men ska vara bunden till utslag i tidigare skiljedomar som rör både dig och oss i den utsträckning som krävs i tillämplig lag, (3) i händelse av att du kan visa att skiljedomens kostnader blir hindrande i jämförelse med processkostnaderna, betalar vi så mycket av dina avgifter för anmälan och prövning i samband med skiljedomen som skiljedomaren finner vara nödvändigt för att förhindra att skiljedomens kostnader blir hindrande.
Du och vi är överens om att (1) vi båda endast kan väcka anspråk mot den andra individuellt, och inga anspråk ska kunna avgöras med skiljedom genom grupptalan eller genom ombud, (2) skiljedomen kan endast avgöra dina och/eller våra individuella anspråk, och skiljedomaren kan endast tilldela ersättning till fördel för den enskilda part som har begärt ersättning, och endast i den utsträckning som behövs för att ge det understöd som krävs för den partens enskilda anspråk; och (3) skiljedomaren får inte konsolidera eller slå samman anspråken från andra personer eller parter i liknande situation, och får inte på annat sätt leda förhandlingar om någon form av konsoliderad process eller process genom ombud eller grupptalan. Om något avsnitt i denna paragraf bedöms vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att tillämpa ska dessa skiljedomsbestämmelser i sin helhet vara ogiltiga, och ingendera part ska ha rätt att åberopa dem.
Med undantag av vad som anges i föregående paragraf gäller att om någon del av dessa skiljedomsbestämmelser bedöms vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att tillämpa eller på annat sätt strider mot bestämmelser och förfaranden fastslagna av AAA påverkas inte återstående bestämmelser i dessa skiljedomsbestämmelser, utan dessa fortsätter att tillämpas så långt lagen medger.
Gällande lag och jurisdiktion
I den händelse att ovanstående skiljedomsbestämmelser inte befinns gälla dig eller ett visst anspråk eller en viss tvist, godkänner du att tvist som har uppstått eller kan uppstå mellan dig och oss endast ska lösas av delstatlig eller federal domstol i Hennepin County, Minnesota, USA, och både du och vi förbinder oss att följa den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Hennepin County, Minnesota, USA vid process gällande alla sådana anspråk eller tvister och tillämpa den lag som gäller i delstaten New York, USA.

Avsnitt 17: Delbarhet

Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) av villkoren bedöms vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att tillämpa påverkas inte övriga bestämmelser, utan dessa fortsätter att tillämpas så långt gällande lagstiftning medger.

Avsnitt 18: Inget undantag

Om vi för sent eller inte alls utövar eller gör gällande en rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor betyder det inte att vi undantar denna rättighet eller bestämmelse. Om vi undantar denna rättighet eller bestämmelse i ett fall betyder inte det att vi undantar denna rättighet eller bestämmelse om samma sak inträffar igen. Inga undantag från vår sida gäller om de inte finns angivna i skrift och är undertecknade av oss.

Ytterligare villkor för kunder utanför USA

För våra kunder utanför USA utgör villkoren nedan i detta avsnitt om ytterligare villkor för kunder utanför USA ett tillägg och komplement till villkoren ovan. Om en bestämmelse i detta avsnitt strider mot de allmänna villkoren ovan tillämpas för ditt köp de specifika villkor som gäller i din jurisdiktion

EU, England och Wales

Ångerrätt

Förutom den eventuella returpolicy som gäller för ditt köp har du som konsument 14 dagars ångerrätt.
Om det är frågan om en tjänst eller digitalt innehåll gäller ångerrätten i 14 kalenderdagar räknat från den dag då avtalet ingicks.
Om det är frågan om fysiska produkter gäller ångerrätten i 14 kalenderdagar räknat från den dag då du eller en person som du har utsett till ditt ombud (och som inte är fraktföretaget) hämtar ut de aktuella produkterna eller:
 • Om flera produkter i samma beställning har skickats i flera försändelser på den dag då du eller en person som du har utsett till ditt ombud hämtar ut den sista av dessa produkter,
 • Om en produkt är uppdelad i flera försändelser eller delar på den dag då du eller en person som du har utsett till ditt ombud hämtar ut den sista försändelsen eller delen,
 • Vid ett avtal beträffande standardleverans av produkter inom en på förhand överenskommen tidsplan på den dag då du eller en person som du har utsett till ditt ombud hämtar ut den första produkten.
Konsekvenser av utnyttjad ångerrätt
Om du utnyttjar din ångerrätt i samband med detta avtal återbetalar vi alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av eventuella extrakostnader om du har valt ett snabbare leveranssätt än den billigaste standardfrakten). Återbetalningen sker inom 14 dagar räknat från den dag då vi mottar ditt meddelande om att vill utnyttja din ångerrätt. Om vi inte uttryckligen har kommit överens med dig om något annat betalar vi tillbaka dina pengar med samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen. Oavsett vilket kommer du inte att behöva betala administrationsavgift eller annulleringsavgift i samband med återbetalningen.
Du måste returnera alla produkter till oss omgående och allra senast inom 14 dagar från den tidpunkt då du meddelade oss att du ville utnyttja din ångerrätt. Detta krav är uppfyllt om du skickar produkterna till oss innan dessa 14 dagar har passerat. Du står för fraktkostnaderna för att returnera produkterna till oss. Du måste vidta nödvändiga åtgärder för att produkterna inte skadas och du måste betala för eventuell värdeminskning hos produkterna som direkt går att härleda till att du har hanterat produkten oförsiktigt eller felaktigt i samband med att du har undersökt dess kvalitet, egenskap och funktioner. Vi kan neka dig återbetalning i väntan på att vi får produkterna i retur eller tills du har skickat in ett bevis på att du har returnerat dem.
Förlorad ångerrätt för digitala produkter
Om detta avtal omfattar leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt lagringsmedium löper din ångerrätt ut när (1) du uttryckligen godkänner att avtalet träder i kraft innan de 14 dagarnas ångerrätt har passerat och (2) du godkänner att du inte längre kan utnyttja din ångerrätt om avtalet börjar gälla innan de 14 dagarnas ångerrätt har passerat.
Ingen ångerrätt
För avtal rörande leverans av ljudupptagningar, videoinspelningar eller datorprogramvaror i förseglad förpackning förlorar du din ångerrätt om förseglingen har tagits bort eller brutits efter leverans.
Du har ingen ångerrätt när avtalet omfattar leverans av produkter som är tillverkade enligt dina anvisningar eller på annat vis anpassade efter dig som kund.
Åberopa din ångerrätt
Om du önskar utnyttja din ångerrätt, meddela oss ditt beslut via post eller mejl.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
Du behöver inte formulera dig på något särskilt sätt för att ångerrätten ska gälla. Det räcker att du tydligt anger att du vill utnyttja din ångerrätt.
Du kan också utnyttja din ångerrätt genom att fylla i formuläret som du hittar via den här länken: Formulär för annullering av beställning.
Oavsett hur du väljer att kontakta oss måste du skicka ditt meddelande om att du vill åberopa ångerrätten innan tiden för ångerrätt har gått ut.

Garantier

Enligt EU-lagstiftning och nationell lagstiftning i respektive medlemsland, med de undantag som finns angivna nedan, omfattas alla produkter som du köper från webbplatsen av 2 års garanti för att produkterna överensstämmer med vad som anges i avtalet.
En produkt överensstämmer med vad som anges i avtalet om den:
 • Överensstämmer med den beskrivning vi gav dig innan avtalet ingicks
 • Är lämplig att använda för det ändamål du avser, om du informerade oss om detta ändamål innan avtalet ingicks
 • Är lämplig att använda för samma ändamål som är normalt för produkter av den här typen och
 • Uppvisar den kvalitet och de egenskaper som du som användare rimligtvis kan förvänta dig av den här typen av produkt, med hänsyn tagen till alla eventuella utfästelser som vi eller tillverkaren eller tillverkarens representant har gjort, särskilt i fråga om marknadsföring eller märkning.
En produkt brister inte i överensstämmelse om du kände till (eller rimligen borde ha känt till) denna brist på överensstämmelse vid tidpunkten då avtalet ingicks. En produkter brister inte i överensstämmelse om bristen på överensstämmelse beror på material som du har tillhandahållit.
Om en produkt inte överensstämmer med vad som anges i avtalet har du rätt att (1) be oss att kostnadsfritt åtgärda detta antingen genom att reparera eller ersätta produkten, (2) göra ett prisavdrag eller (3) häva avtalet med hänvisning till bristande överensstämmelse hos produkterna. Det kan hända att du inte har rätt till reparation eller ny produkt om det inte är möjligt att ersätta eller reparera produkten eller innebär en orimligt mycket högre kostnad jämfört med en annan form av kompensation.
Om du som kund befinner dig i något av nedanstående länder gäller följande tider för garantin i samband med ditt köp:
 • Finland – garantins längd beror på produktens förväntade livslängd.
 • Island – garantin gäller normalt i 2 år, för produkter med längre livslängd gäller garantin i 5 år.
 • Irland – du måste göra dina garantianspråk inom 6 år.
 • Nederländerna – garantins längd beror på produkternas förväntade livslängd.
 • Norge – normalt 2 år, för produkter med längre livslängd gäller garantin i 5 år.
 • Sverige – garantin gäller i 3 år.
 • England, Wales och Nordirland – du måste göra dina garantianspråk inom 6 år.
 • Skottland – du måste göra dina garantianspråk inom 5 år.

Tvistlösning

Förutsatt att ingen annan överenskommelse görs mellan parterna eller att följande strider mot lokal lagstiftning ska villkoren regleras av engelsk lag. Båda parter samtycker båda till att English Courts of London har icke-exklusiv jurisdiktion över villkoren och alla andra frågor relaterade till dem, och att alla förhandlingar ska hållas på engelska.
EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning. Du hittar plattformen här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
För tysk försäljning, enligt § 36 para. 1 nr. 1 VSBG, är vi varken villiga eller förpliktigade att delta i ett förlikningsförfarande utanför domstol inför en konsumentskiljenämnd.
För försäljning i Frankrike åtar vi oss vid eventuell tvist mellan Digital River och konsumenten att försöka få till stånd en uppgörelse i godo. Om någon sådan uppgörelse inte kan nås har du möjlighet att föra ärendet vidare till den medlingsorganisation vi tillhör, nämligen Association of European Mediators (AME CONSO), inom ett år efter att skriftligt klagomål har skickats till oss. Du vidarebefordrar ärendet till medlingsorganisationen genom att antingen fylla i relevant formulär på AME CONSOs webbplats (www.mediationconso-ame.com) eller skicka ett brev till AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.