PRODAJNI POGOJI

DATUM RAZLIČICE: 2. november 2009

1.
OBSEG IN UPORABA

1.1
TI PRODAJNI POGOJI (“POGOJI”) VELJAJO ZA VSE PONUDBE, PRODAJE IN NAKUPE IZDELKOV (VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, STROJNO IN/ALI PROGRAMSKO OPREMO) (“IZDELKI”) IN STORITEV (“STORITVE”), KI JIH PREK TEGA SPLETNEGA MESTA, NA KATEREM SO OBJAVLJENI TI POGOJI (“MESTO”): (A) MI, Digital River Ireland Ltd. (NAVEDBE “NAM”, “MI” IN “NAŠ” SE RAZLAGAJO SKLADNO S TEM), KOT PRODAJALEC, PRODAMO (B) VAM, KOT KUPCU (NAVEDBE "VI" IN “VAŠ” SE RAZLAGAJO SKLADNO S TEM).

1.2
VSI NAKUPI SO DOKONČNI, NEPREKLICNI IN NEVRAČLJIVI, RAZEN ČE NI DOLOČENO DRUGAČE V VELJAVNEM PRAVILNIKU O VRAČILIH.
2.
PONUDBA, POTRDITEV IN SPREJEM

2.1
Vsi opisi, cene in ponujene cene, ki so navedene na tem Mestu ali se Mesto sklicuje nanje, so odvisne od razpoložljivosti, ne predstavljajo ponudbe in jih lahko umaknemo ali popravimo v vsakem trenutku, še preden izrecno sprejmemo vaše naročilo (kot je opisano spodaj).
2.2
Delamo vse, da bi zagotovili razpoložljivost izdelkov, ki se pojavljajo na tem Mestu. Vseeno pa ne moremo jamčiti, da bodo vsi izdelki na zalogi oziroma na voljo takoj po tem, ko oddate naročilo. Vaše naročilo lahko zavrnemo (brez odgovornosti), če ga ne moremo obdelati ali izpolniti. V tem primeru vam bomo povrnili morebitna plačila, ki ste jih opravili za tak izdelek.
2.3
Vaše oddano naročilo predstavlja vašo ponudbo nam za nakup Izdelkov ali Storitev v skladu s temi Pogoji in je predmet naknadnega sprejema z naše strani.
2.4
Pred sprejemom se lahko samodejno ustvari e-poštno sporočilo s potrditvijo vašega naročila. Takšna samodejna potrditev ne predstavlja formalnega sprejema vaše ponudbe.
2.5
Naš sprejem vašega naročila stopi v veljavo in pogodba je sklenjena v trenutku, ko naročilo izrecno sprejmemo s tem, da odpremimo vaše naročilo/opravimo Storitve in da sprejmemo vašo kreditno kartico ali drug način plačila (“Sprejem”).
2.6
Evidence o sprejetih naročilih, potrditvah, sprejemih in druge pogodbene evidence lahko hranimo še primerno obdobje po Sprejemu. Na pisno zahtevo vam lahko predložimo kopije, vendar pa si morate sami natisniti kopije vseh takih dokumentov in teh Pogojev za vašo lastno evidenco.
3.
VAŠA ZAGOTOVILA

3.1
Vi zagotavljate, da so podatki, ki nam jih posredujete pri oddaji naročila ažurni, ustrezajo dejanskemu stanju in da nam bodo zadostovali za izpolnitev vašega naročila.
3.2
Vi ste odgovorni za vzdrževanje in pravočasno posodabljanje podatkov vašega uporabniškega računa pri nas, da bodo natančni in kompletni. Te podatke (in vsa gesla, ki jih prejmete za namene dostopanja do Mesta in/ali nakupovanja Izdelkov) morate zavarovati pred nepooblaščenim dostopom.
3.3
Če ni dogovorjeno drugače ali to zahteva veljavna zakonodaja, lahko jamstva, dana v zvezi z Izdelki in Storitvami, izkoriščate samo vi, ob upoštevanju, da ste uporabnik in ne preprodajalec teh Izdelkov in Storitev.
3.4
Brez našega predhodnega izrecnega pisnega soglasja ne prevzemajte nobenih jamstev, obveznosti ali drugih obligacij v našem imenu ali v imenu proizvajalca izdelka, licencodajalca ali dobavitelja.
4.
CENE IN PLAČILNI POGOJI (OPOMBA: CEN NE MOREMO POTRDITI PRED SPREJEMOM VAŠEGA NAROČILA)

4.1
Cene, plačljive za Izdelke in Storitve, so tiste cene, ki veljajo v trenutku odpreme ali dobave, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Cene so lahko navedene na Mestu ali v potrditvi naročila. V primeru morebitnih odstopanj je veljavna cena, ki je navedena v našemu Sprejemu naročila.
4.2
Pridržujemo si pravico, da v vsakem trenutku pred Sprejemom umaknemo vsak popust in/ali da spremenimo cene zaradi povečanja stroškov, vključno z (brez omejitev) stroški materialov, dostave in dela, ali zaradi povečanja ali uveljavitve kakršnegakoli davka ali druge dajatve, ali zaradi spremembe menjalnih tečajev. Pridržujemo si tudi pravico, da vas pred odpremo izdelka obvestimo o morebitnih napakah v opisih Izdelkov ali v postavljenih cenah. Če se v takem primeru odločite za nadaljevanje izvedbe naročila, s tem soglašate, da bo dobavljen Izdelek ali Storitev skladen s spremenjenim opisom, oziroma da bo obveljala popravljena cena.
4.3
Mesta, kamor dobavljamo, so navedena na tem Mestu (“Teritorij”). Če ni navedeno drugače, ponujene cene

4.3.1
ne vključujejo stroškov dostave oziroma prevoza na dogovorjeno mesto dobave znotraj Teritorija (stroški za to so navedeni na Mestu) in
4.3.2
ne vključujejo DDV-ja ali kateregakoli drugega davka ali dajatve, ki ga je (kjer to pride v poštev) treba prišteti ceni.

Z oddajo naročila za nakup soglašate, da boste plačali davke in dostavo oziroma prevoz Izdelkov, pri čemer so stroški navedeni na Mestu.
4.4
Plačilo bo opravljeno pred dostavo in na načine, ki so navedeni na Mestu (ostali načini ne pridejo v poštev, če za to ne damo predhodnega soglasja).
4.5
Če ni izrecno navedeno drugače v teh Pogojih ali na Mestu, lahko obračunamo polno plačilo ne glede na morebitne reklamacije iz naslova nepopolnih dobav ali napak.
4.6
Kreditne oziroma plačilne kartice bomo obremenili ob odpremi Izdelka oziroma ob izvedbi Storitve. Pred Sprejemom si pridržujemo pravico do preverjanja plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami.
4.7
Kadar je izdan račun za plačilo, je rok plačila trideset (30) dni od datuma izdaje računa in mora biti v tem roku plačan v celoti. Če kadarkoli ne plačate zapadlega zneska do pripadajočega roka plačila, lahko z opominom razglasimo za zapadle vse račune, ki še niso bili plačani do tega dneva.
4.8
Brez našega pisnega soglasja ni dovoljeno od kakršnegakoli dolgovanega zneska odšteti nobenih protiterjatev ali pobotov. Plačilo za Izdelke lahko terjamo od vas po sodni poti v kateremkoli trenutku po zapadu računa, tudi če lastništvo teh Izdelkov še ni bilo preneseno na vas.
4.9
V vsakem trenutku lahko spremenimo ali umaknemo kakršenkoli odlog plačila, ki smo vam ga odobrili. Zapadli zneski bodo obrestovani na dnevni osnovi v maksimalni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, od dneva roka plačila do prejema polnega zneske (pred ali po sodni odločbi). Na zahtevo nam boste povrnili vse gotovinske izdatke, ki bi nastali v zvezi z izterjavo zapadlih plačil.
5.
ODPOVED

5.1
Če razglasite bankrot ali sklenete z upniki predbankrotni poravnalni dogovor ali vam sodišče izda odredbo za likvidacijo ali opravite oziroma je zoper vas uvedeno podobno dejanje kot posledica dolga, ali če lahko upravičeno domnevamo, da ne boste mogli plačati vašega dolga ob zapadu, ali če ne plačate kateregakoli zneska do roka plačila ali prekršite kateregakoli od teh Pogojev, lahko, ne da bi to vplivalo na naše ostale pravice:

5.1.1
ustavimo katerikoli Izdelek v tranzitu in/ali

5.1.2
zadržimo ostale dobave Izdelkov in/ali

5.1.3
ustavimo ali zadržimo izvedbo Storitev in/ali

5.1.4
pisno prekličemo vaše naročilo in vse ali katerokoli drugo pogodbo, sklenjeno med vami in nami.

6.
DOSTAVA IN TVEGANJE

6.1
Časovni okvirji/datumi za dostavo, navedeni na tem Mestu, v katerikoli potrditvi naročila, sprejemu ali drugje, so samo ocene. Prizadevamo si upoštevati te časovne okvirje in datume, vendar se ne zavezujemo, da bomo odpremili Izdelke in/ali opravili Storitve do določenega datuma oziroma datumov in vam zaradi tega ali zamud ne bomo odgovarjali.
6.2
Dostava bo opravljena na veljaven naslov znotraj Teritorija, ki ga navedete in je predmet Sprejema (“Naslov za dostavo”). Preveriti morate Naslov za dostavo na vsaki potrditvi ali sprejemu, ki ga dobite od nas, in nas takoj obvestiti o morebitnih napakah ali nepopolnostih. Pridržujemo si pravico, da vam zaračunamo dodatne stroške, ki bi nastali zaradi vaše spremembe Naslova za dostavo, opravljene po oddaji naročila.
6.3
Če zavrnete dostavo ali ne prevzamete Izdelkov, ki so vam dobavljeni v skladu s temi Pogoji, bo ne glede na to tveganje izgube in škode na izdelkih prešlo na vas. Ne da bi to vplivalo na naše ostale pravice ali pravna sredstva:

6.3.1
Bomo upravičeni do takojšnjega plačila v celoti za dostavljene Izdelke oziroma Storitve in bodisi do izvedbe dostave na kakršenkoli način, ki bo po našem mnenju primeren, bodisi do uskladiščenja Izdelkov na vaš riziko.

6.3.2
Vi boste na zahtevo dolžni plačati vse stroške skladiščenja Izdelkov in kakršnekoli dodatne stroške, ki bi nastali zaradi zavrnitve dobave oziroma neprevzema.

6.3.3
Bomo 30 dni po dogovorjenem dnevu dostave dobili pravico, da prodamo Izdelke na način, ki ga bomo določili sami, in da z izkupičkom prodaje pobotamo zneske, ki ste jih dolžni.

6.4
Razen v obsegu, ki ga določajo obvezne pravice potrošnika v skladu z veljavno zakonodajo, v primeru nepopolne dobave ne boste upravičeni do zavrnitve Izdelkov, delne ali v celoti, in boste ne glede na nepopolno dobavo ali izostanek dobave plačali celoten znesek, razen če vložite reklamacijo v pisni obliki v 7 dnevih od datuma prejema pripadajočega računa oziroma od datuma dobave (kar pride kasneje). V tem primeru boste plačali samo dejansko dobavljeno količino.
6.5
Kadar Izdelke dobavljamo po delih, predstavlja vsak del ločeno pogodbo. Zaradi morebitne napake na enem ali več delih ne boste upravičeni do zavrnitve pogodbe kot celote ali do preklica delov, ki pridejo kasneje.
6.6
Če v teh Pogojih ni določeno drugače, preide tveganje izgube oziroma škode na Izdelkih na vas ob dostavi oziroma ob prehodu v vašo posest ali v posest prevoznika, ki ga zagotovite vi - kar nastopi prvo.
7.
ZAVRNITEV, ŠKODA IN IZGUBA V TRANZITU

7.1
Če ni drugače določeno zgoraj ali v kateremkoli veljavnem Pravilniku o vračilih, ter ob upoštevanju pravic, ki vam jih daje veljavna zakonodaja in jih ni mogoče izključiti ali omejiti s temi Pogoji:

7.1.1
Ne bomo nosili odgovornosti in vi ne boste upravičeni do zavrnitve Izdelkov in Storitev, razen v primeru:

(a)
škode na Izdelkih ali izgube Izdelkov ali dela Izdelkov v tranzitu (če Izdelke dostavlja naš lasten prevoz ali drug prevoznik v našem imenu), o kateri nas obvestite v roku 5 delovnih dni od prejema Izdelkov,

(b)
škode na Izdelkih (pri čemer napake niso posledica vašega dejanja, opustitve ali neizpolnitve), o kateri nas obvestite v roku 30 dni od prejema Izdelkov,

(c)
nepopolne izvedbe Storitev (pri čemer napake niso posledica vašega dejanja, opustitve ali neizpolnitve), o kateri nas obvestite v roku 5 dni po odkritju take napake.

7.1.2
Ne bomo odgovorni za kakršnokoli škodo ali izgube, nastale zaradi napačne namestitve Izdelkov, zaradi uporabe Izdelkov v povezavi z drugo pokvarjeno, neprimerno ali napačno nameščeno opremo, vaše malomarnosti, nepravilne uporabe ali uporabe na kakršenkoli način, ki ni skladen s specifikacijami ali navodili proizvajalca.


7.1.3
Če pride do nepopolne dobave ali neizvedbe dobave, ali do kakršnihkoli napak ali škode na/v Izdelku ali Storitvi, lahko po lastni izbiri:

(a)
(v primeru nepopolne dobave ali neizvedbe dobave) kompletiramo nepopolno dobavo oziroma izvedemo dobavo in/ali

(b)
v primeru neizvedbe oziroma napačne izvedbe Storitve izvedemo storitev oziroma odpravimo napake v izvedbi in/ali

(c)
v primeru škode ali kakršnihkoli napak na Izdelku in v skladu z veljavnim Pravilnikom o vračilih:

(i)
zamenjamo ali popravimo Izdelek po tem, ko ga vrnete ali

(ii)
vam povrnemo znesek, plačan za Izdelke, za katere je bilo ugotovljeno, da so poškodovani ali pokvarjeni.


8.
Programska oprema

8.1
Če je dobavljeni Izdelek programska oprema ali vsebuje programsko opremo (“Programska oprema”), podeljujemo licenco za to Programsko opremo mi ali licencodajalec/lastnik v skladu z ustrezno licenčno pogodbo za končnega uporabnika in drugimi licenčnimi določili, ki so vključena v Programski opremi (“Licenčna določila”) in/ali Izdelku. Poleg tega:

8.1.1
Te programske opreme ni dovoljeno kopirati, prilagajati, prevajati, dajati na razpolago, distribuirati, spreminjati, obratno zbirati, povratno prevajati, na njej izvajati obratno inženirstvo ali je kombinirati s katerokoli drugo programsko opremo, če to ni (i) dovoljeno v Licenčnih določilih ali (ii) če veljavna zakonodaja izrecno ne daje takšne pravice, ki je pogodba ne more pravno izključiti.
8.1.2
Če v veljavnih Licenčnih določilih ni določeno drugače, pravice do vračila izdelkov in/ali povračila denarja skladno s temi Pogoji in veljavnim Pravilnikom o vračilih izgubite v primeru, da odprete plastični ovoj programske opreme in/ali strgate licenčno nalepko in/ali uporabite programsko opremo.
8.1.3
Če izrecno ne določimo drugače v pisni obliki ali v veljavnih Licenčnih določilih, je Programska oprema na voljo 'taka kot je', brez kakršnikoli jamstev, določil ali pogojev glede kakovosti, primernosti za namen, učinkovitosti ali skladnosti z opisom, in ne ponujamo nobenih jamstev ali garancij v zvezi z namestitvijo Programske opreme, konfiguracijo ali odpravljanjem napak/okvar. Priporočamo vam, da se o svojih pravicah do proizvajalca, licencodajalca in dobavitelja Programske opreme poučite v pripadajočih Licenčnih določilih.


9.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI

9.1
V NAJVEČJI ZAKONSKO DOVOLJENI MERI IN NE GLEDE NA TO, ALI SMO POZNALI ALI BILI OBVEŠČENI O VERJETNOSTI ŠKODE, IN NE GLEDE NA TO, ALI TUKAJ DOLOČENA OMEJENA PRAVNA SREDSTVA NE IZPOLNIJO GLAVNEGA NAMENA, (1) NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST (ZARADI KRŠITVE POGODBE, CIVILNE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI DRUGE PRAVNE TEORIJE) V NOBENIH OKOLIŠČINAH NE BO PRESEGLA CENE IZDELKOV, KI STE JIH NAROČILI IN SO NAJOŽJE POVEZANI Z VAŠO ŠKODO IN (2) NE BOMO ODGOVORNI ZA POSEBNO, POSTRANSKO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKOV ALI STROŠKE KRITJA.

10.
PRAVICE TRETJIH OSEB

10.1
Odškodovali nas boste za vse odgovornosti, zahtevke in stroške, nastale ali povzročene v našo škodo kot neposredna ali posredna posledica naše izvedbe Storitev ali našega opravljanja kakršnihkoli del na Izdelkih ali z Izdelki, če je to bilo opravljeno v skladu z vašimi specifičnimi zahtevami ali specifikacijami (ali vaših predstavnikov) in je povzročilo kršitev ali domnevno kršitev pravic iz lastništva katerekoli tretje stranke.

10.2
V največji zakonsko dovoljeni meri in če ni izrecno določeno v Licenčnih določilih ali drugje, ne bomo nosili nobene odgovornosti do vas v primeru, da Izdelki ali Storitve kršijo ali domnevno kršijo pravice iz lastništva katerekoli tretje stranke. V primeru, da Izdelki so ali bi lahko bili predmet patenta, avtorske pravice, pravic do zbirk podatkov, registriranega designa, blagovne znamke ali drugih pravic katerekoli tretje stranke, se lahko o tem poučite v pripadajočih pogojih proizvajalca Izdelka in/ali licencodajalca/lastnika. Na vas bomo obvezani prenesti samo tiste pravice, ki jih imamo sami.

11.
SPLOŠNA GARANCIJA ZA IZDELKE, “TAKE, KOT SO” – BREZ UPOŠTEVANJA LOČENIH GARANCIJSKIH IZJAV, KI JIH PROIZVAJALEC PRILOŽI IZDELKOM

11.1
Vse izdelčne specifikacije, ponazoritve, risbe, detajli, dimenzije, podatki o zmogljivosti in druge informacije na tem Mestu ali dane na razpolago z naše strani ne predstavljajo nič več kot splošno ponazoritev Izdelkov in ne predstavljajo nobenega jamstva ali zagotovila z naše strani, da bodo Izdelki skladni s prej naštetim. Da bi se seznanili z vašimi pravicami in pravnimi sredstvi v zvezi s tem, preberite proizvajalčeve specifikacije ali garancijsko dokumentacijo.

11.2
Z dobavljenimi izdelki vam pripada garancija proizvajalca, licencodajalca ali dobavitelja. V zvezi s tem preberite dokumentacijo, ki je dobavljena z Izdelkom. (Kjer pride v poštev, lahko tudi Pravilnik o vračilih določa postopke v zvezi s popravilom ali zamenjavo dobavljenih Izdelkov z napako.)

11.3
Vaša pravica do popravila ali zamenjave kateregakoli Izdelka oziroma dela ali delov Izdelkov, na katerih je ugotovljena napaka, bo (razen, če je dogovorjeno drugače) zanikana oziroma bo ugasnila, če:

11.3.1
so Izdelke popravljale ali spreminjale osebe, ki niso proizvajalec, mi ali katerikoli pooblaščeni trgovec in/ali

11.3.2
Izdelek ali Izdelki z napako niso bili vrnjeni skupaj s kompletnimi podatki o domnevnih napakah, v pisni obliki in v roku 30 dni od dneva dobave teh Izdelkov in/ali

11.3.3
so napake (v celoti ali delno) posledica zlorabe, neprimerne uporabe, skladiščenja, vzdrževanja ali namestitve, ali neupoštevanja proizvajalčevih navodil ali drugih smernic, izdanih ali danih na razpolago z naše strani v zvezi z dobavljenimi Izdelki.


11.4
ČE NI IZRECNO NAVEDENO DRUGAČE V 11. POGLAVJU, NE DAJEMO NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL IN NE PRIZNAVAMO NOBENIH MOLČEČIH JAMSTEV IN ZAGOTOVIL, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, MOLČEČIM JAMSTVOM PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJA. VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA SO NAVEDENA V TEH POGOJIH.

12.
DOVOLJENJA, CARINSKE DAJATVE IN IZVOZ

12.1
Če je za pridobivanje, prevoz ali uporabo Izdelkov potrebna licenca ali dovoljenje katerekoli vlade ali druge oblasti, boste takšno licenco ali dovoljenje pridobili na lasten strošek in nam na zahtevo predložili dokaze. Neupoštevanje tega navodila vam ne daje pravice do zadržanja ali odloga plačila cene. Kakršnekoli dodatne stroške, ki bi nastali zaradi neupoštevanja, boste krili vi.

12.2
Izdelki, ki so vam licencirani ali prodani v skladu s temi Pogoji, so lahko predmet zakonov za nadzor izvoza in predpisov na Teritoriju ali v drugi jurisdikciji, kjer prevzamete dobavljene Izdelke ali jih uporabljate. Vi boste odgovarjali za upoštevanje takih zakonov in jih ne boste kršili s svojimi dejanji.

12.3
Blago, ki vstopa od zunaj v Evropski gospodarski prostor (EGP) in katerega vrednost presega določen znesek, bo morda ocarinjeno (npr. če njegova vrednost presega carine oproščeni uvoz). Ko izdelek prispe na namembni kraj, ki ste ga določili, vam bodo morda obračunane carinske dajatve, uvozne dajatve in davki. Kakršnekoli dodatne carinske dajatve, uvozne dajatve ali davke morate kriti vi, saj mi nimamo nadzora nad temi dajatvami. Za dodatne informacije o carinski politiki in dajatvah se obrnite na lokalni carinski urad pod zadevno jurisdikcijo.

13.
OBVEŠČANJE

13.1
Kakršnokoli obvestilo ali drugo sporočilo v zvezi z našo pogodbo je mogoče dostaviti ročno, po pošti z vnaprej plačano poštnino, po faksu ali e-pošti, na zadnji kontaktni naslov, ki ga je ena stranka uporabila v pisni komunikaciji z drugo. To je hkrati tudi vročitveni naslov za sodne postopke na način, kot ga predpisuje zakon. Razen kot je določeno zgoraj v zvezi s preklicem naročil potrošnikov, bodo takšna obvestila in sporočila (če so pravilno naslovljena) štela kot vročena:

13.1.1
pri ročni vročitvi na dan vročitve na ustreznem naslovu (če to ni delovni dan, šteje prvi naslednji delovni dan),

13.1.2
če so poslana po pošti, 5 delovnih dni po oddaji,

13.1.3
če so poslana po faksu, na dan prenosa, ki je razviden s poročila o uspešnem prenosu (če to ni delovni dan, šteje prvi naslednji delovni dan),

13.1.4
če so poslana po e-pošti, kar pride prej: (i) prejemnik potrdi prejem e-pošte, (ii) potrdilo o prejemu pošiljatelja samodejnega sporočila, iz katerega je razvidna uspešna dostava ali da je bila e-pošta odprta ali (iii) iztek 48 ur po prenosu, pod pogojem, da pošiljatelj ni dobil obvestila o neuspešnem prenosu.

14.
OSEBNI PODATKI IN VAŠA ZASEBNOST

14.1
Upoštevali bomo veljavne zakone o varstvu osebnih podatkov in bomo podatke, ki vas osebno identificirajo ali bi vas lahko osebno identificirali (“Osebni podatki”), uporabljali samo za namene, ki so določeni v našem Pravilniku o zasebnosti (“Pravilnik o zasebnosti”). S pošiljanjem vaših Osebnih podatkov v zvezi z vašim naročilom soglašate s tem, da bodo taki Osebni podatki obdelani za izpolnitev vašega naročila in v skladu z Izjavo o zasebnosti.

14.2
V zvezi z varnostjo naročil, ki jih oddate pri nas:

14.2.1
Programska oprema našega varnega strežnika šifrira vse vaše Osebne podatke, vključno s številko kreditne ali plačilne kartice, imenom in naslovom. Znake, ki jih vnesete, pretvori v kodo, ki se nato varno prenaša prek interneta.

15.
SPLOŠNO

15.1
Vaših pravic, ki jih določajo ti Pogoji, ne boste odstopali, prenašali ali prepisovali, oziroma jih poskušali odstopiti, prenesti ali prepisati.

15.2
Ne bomo nosili odgovornosti za to in ne bo štelo, da smo kršili pogodbo, če bi prišlo do kakršnekoli izgube ali škode kot neposredna ali posredna posledica tega, da smo bili pri izvedbi preprečeni, ovirani ali zadržani zaradi kakršnihkoli okoliščin izven razumnega obsega nadzora, vključno z (vendar ne omejeno na) višjo silo, vojno, izgredom, vstajo, vladnim delovanjem, eksplozijo, požarom, poplavo, neurjem, nesrečo, stavko, izprtjem, delovnopravnim sporom ali delavskimi nemiri, okvaro tovarne ali strojev, prekinitvijo dobave električne energije in materialov. V takem primeru se lahko odločimo za preklic vašega naročila in povračilo vplačanih zneskov.

15.3
Strinjate se, da ti Pogoji nadomeščajo in preklicujejo vse prejšnje pogodbe, sporazume in delovne dogovore med nami - ustne ali pisne, izrecne ali molčeče. Ti Pogoji prevladajo nad katerimikoli drugimi določili in pogoji, ki so vsebovani ali na katere se sklicuje drugje, ali izhajajo iz obrti, navad ali poteka poslovanja. Kakršnakoli nasprotujoča domnevna določila in pogoji so s tem izključeni v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. V največji možni zakonsko dovoljeni meri si pridržujemo pravico do spremembe teh Pogojev po tem, ko vas predhodno pisno obvestimo o prihodnji uveljavitvi sprememb – tako, da lahko v pisni obliki zavrnete naše spremembe teh Pogojev z ozirom na morebitna naročila, ki so že bila sprejeta, vendar še ne izpolnjena.

15.4
Nobeno popuščanje, opustitev, zamuda ali prizanesljivost z vaše ali naše strani pri uveljavljanju teh Pogojev ali dajanje časa s strani ene stranke drugi ne prejudicira ali omejuje teh pravic in pooblastil.

15.5
Nobena odpoved kateremukoli določilu ali pogoju teh Pogojev ni veljavna, če ni podana v pisni obliki in podpisana z naše strani. Spregled kakršnekoli kršitve kateregakoli Pogoja ne pogojuje spregleda katerekoli kasnejše kršitve ali stanja.

15.6
Če mi ali pristojno sodišče zaradi kateregakoli razloga ugotovimo, da je katerokoli določilo ali del teh Pogojev nezakonito, neizvršljivo ali neveljavno po zakonodaji določene jurisdikcije:

15.6.1
to ne bo vplivalo na te Pogoje v drugih jurisdikcijah, kjer taka ugotovitev nima veljave, in

15.6.2
bodo v zadevni jurisdikciji preostali Pogoji (v največji meri, ki jo dovoljuje zakon) ostali v polni veljavi.

16.
ZAKONSKA PRISTOJNOST

16.1
Veljavnost pravne razlage in izvajanje teh Pogojev ureja angleška zakonodaja. V primeru sodnih postopkov, ki bi nastali zaradi spora, imajo sodno pristojnost izključno angleška sodišča.

16.2
Jezik reševanja sporov in sodnih postopkov bo angleščina.