PODMIENKY PREDAJA

VERZIA Z: 2. novembra 2009

1.
ROZSAH A POUŽITIE

1.1
TIETO PODMIENKY PREDAJA („PODMIENKY”) SA TÝKAJÚ VŠETKÝCH PONÚK, PREDAJA A NÁKUPU PRODUKTOV (BEZ OBMEDZENIA, VRÁTANE HARDVÉRU, RESP. SOFTVÉRU) („PRODUKTOV”) ALEBO SLUŽIEB („SLUŽBY”) PREDÁVANÝCH NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH, NA KTORÝCH SÚ TIETO PODMIENKY UVEREJNENÉ („STRÁNKY”): (A) MY, SPOLOČNOSŤ Digital River Ireland Ltd. (ĎALEJ „MY“, „NÁS“ ALEBO „NAŠE“) PREDAJCA, VÁM (B) KUPUJÚCEMU (ĎALEJ „VY“ ALEBO „VAŠE“).

1.2
VŠETKY NÁKUPY SÚ KONEČNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ A BEZ MOŽNOSTI VRÁTENIA PEŇAZÍ, AK NIE JE UVEDENÉ INAK V PLATNOM REKLAMAČNOM PORIADKU A PRAVIDLÁCH VRÁTENIA PEŇAZÍ
2.
PONUKA, POTVRDENIE A SÚHLAS

2.1
Ceny, cenové ponuky a opisy dané alebo odkazované na tejto Stránke sa riadia dostupnosťou, nepredstavujú ponuku a môžu byť kedykoľvek stiahnuté alebo zmenené pred prijatím vašej objednávky (ako je uvedené ďalej).
2.2
Aj keď sa snažíme zabezpečiť dostupnosť položiek objavujúcich sa na Stránke, nemôžeme zaručiť, že všetky položky sú pri odoslaní vašej objednávky na sklade alebo okamžite dostupné. Môžeme vašu objednávku odmietnuť (bez ručenia), ak nie sme schopní ju spracovať alebo uskutočniť. V tom prípade vám vrátime platbu, ktorú ste už predtým za danú položku uhradili.
2.3
Vami odoslaná objednávka pre nás predstavuje vašu ponuku na nákup Produktov alebo Služieb podľa týchto Podmienok a podlieha nášmu následnému prijatiu.
2.4
Pred týmto prijatím sa môže vygenerovať automatické e-mailové potvrdenie vašej objednávky. Vezmite, prosím, do úvahy, že takéto automatické potvrdenie nepredstavuje oficiálne prijatie vašej objednávky.
2.5
Naše prijatie vašej objednávky nadobudne platnosť a zmluva je uzavretá vtedy, keď je táto ponuka nami výslovne prijatá s priradením vašej objednávky, spustením Služieb a prijatím platby z vašej kreditnej karty alebo inej platby („Prijatie”).
2.6
Môžeme uchovávať záznamy o prijatých objednávkach, potvrdení, schválení a o iných zmluvných záznamoch na primerane dlhé obdobie po Prijatí. Na základe vašej písomnej žiadosti vám môžeme poskytnúť kópie; avšak pre svoje vlastné záznamy si musíte určite vytlačiť kópie všetkých týchto dokumentov a týchto Podmienok.
3.
VAŠE VYHLÁSENIA

3.1
Vyhlasujete, že vami poskytnuté informácie pri podaní objednávky sú aktuálne, správne a pre nás dostatočné na uskutočnenie vašej objednávky.
3.2
Ste zodpovední za udržiavanie a okamžité aktualizovanie presných a úplných informácií na vašom účte a za udržiavanie týchto informácií (a hesiel, ktoré sme vám poskytli na prístup ku Stránke a/alebo na nákup Produktov) v bezpečí pred neautorizovaným prístupom.
3.3
Ak nie je dohodnuté inak, alebo vyžadované podľa platných zákonov, akékoľvek záruky poskytované v súvislosti s Produktmi alebo Službami sa vzťahujú iba na vás za predpokladu, že ste používateľ a nie predajca týchto Produktov alebo Služieb.
3.4
Žiadne záruky, záväzky alebo iné povinnosti by ste nikdy nemali preberať v našom mene alebo v mene výrobcu Produktu, poskytovateľa licencie alebo dodávateľa bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu.
4.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY (POZNÁMKA: CENY MÔŽEME POTVRDIŤ AŽ PO PRIJATÍ VAŠEJ OBJEDNÁVKY)

4.1
Skutočné ceny splatné za Produkty a Služby sú tie, ktoré sú platné v čase odoslania alebo doručenia, ak nie je výslovne odsúhlasené inak. Ceny môžu byť uvedené na Stránke alebo v potvrdení objednávky, ale smerodajná cena v prípade akejkoľvek nezhody je cena, o ktorej sme vás informovali v našom Prijatí.
4.2
Kedykoľvek pred naším Prijatím máme právo stiahnuť zľavy a/alebo upraviť ceny vzhľadom na rastúce náklady vrátane (bez obmedzenia) materiálových, dopravných, mzdových nákladov alebo vzhľadom na rast alebo uloženie akejkoľvek dane, cla alebo iných odvodov a zmeny v menových kurzoch. Takisto si vyhradzujeme právo oznamovať vám chyby v opisoch Produktov alebo chyby vo výpočte cien pred odoslaním produktu. V takom prípade, ak zvolíte pokračovať v plnení objednávky, beriete na vedomie, že Produkt alebo Služba bude poskytnutá v súlade s týmto upraveným opisom alebo upravenou cenou.
4.3
Krajiny doručenia sú uvedené na Stránke („Oblasť”). Ak nie je špecifikované inak, ponúkané ceny neobsahujú

4.3.1
prepravné náklady na dohodnuté miesto doručenia v rámci Oblasti (poplatky sú uvedené na Stránke); a
4.3.2
DPH a iné dane alebo colné poplatky, ktoré (ak prichádzajú do úvahy) musia byť pripočítané k splatnej cene;

Súhlasíte s platbou daní, dopravy Produktov, pretože tieto náklady špecifikujeme na Stránke, keď odosielate vašu objednávku.
4.4
Platba sa má uskutočniť pred doručením a spôsobom uvedeným na Stránke (a nijako inak, ak sme nedali predchádzajúci súhlas).
4.5
S výnimkou výslovného uvedenia inde v týchto Podmienkach alebo na Stránke, platba sa uskutoční v plnom rozsahu bez ohľadu na reklamáciu neúplného doručenia alebo poškodenia.
4.6
Kreditné alebo debetné karty zúčtujeme pri odoslaní Produktu alebo na začiatku využívania Služieb. Vyhradzujeme si právo overovať si platby z kreditných alebo debetných kariet pred Prijatím.
4.7
Čo sa týka fakturácie, každá faktúra má byť splatná v plnom rozsahu v rámci tridsiatich (30) dní od dátumu príslušnej faktúry. Ak neuhradíte akúkoľvek čiastku do dátumu jej splatnosti, môžeme vyhlásiť všetky neuhradené fakturované čiastky za okamžite splatné k tomuto dátumu.
4.8
Zo splatnosti platieb neplynú žiadne vzájomné pohľadávky alebo ústupky bez nášho písomného súhlasu. Pokiaľ ide o neuhradenie ceny Produktov, môžeme proti vám podniknúť opatrenia kedykoľvek po termíne splatnosti platby, aj keď vlastníctvo Produktov ešte neprešlo na vás.
4.9
Predĺženie poskytnutého úveru môže byť kedykoľvek upravené alebo stiahnuté. Čiastky po termíne splatnosti budú úročené denným úrokom v maximálnej výške danej platnými zákonmi odo dňa splatnosti do obdržania plnej sumy (či už pred alebo po rozhodnutí súdu). Na požiadanie nás odškodníte v prípade výdajov vzniknutých v súvislosti s náhradou akýchkoľvek čiastok po termíne splatnosti.
5.
UKONČENIE

5.1
Ak vyhlásite bankrot alebo sa pustíte do vyrovnávania sa s veriteľmi alebo je proti vám vydaný súdny príkaz kvôli ukončeniu činnosti alebo podniknete podobné opatrenia v dôsledku zadĺženosti, alebo ak máme dôvod veriť, že nie ste schopní uhradiť platby do termínu ich splatnosti; alebo neuhradíte akúkoľvek čiastku do termínu jej splatnosti alebo porušíte ktorúkoľvek z Podmienok, potom, bez ujmy na našich ostatných právach, môžeme:-

5.1.1
zastaviť prepravu Produktov; a/alebo

5.1.2
odložiť ďalšie doručovanie Produktov; resp.

5.1.3
zastaviť alebo odložiť poskytovanie Služieb; resp.

5.1.4
písomným oznámením ukončiť vašu objednávku a všetky alebo ktorékoľvek iné zmluvy medzi nami a vami.

6.
DORUČENIE A RIZIKO

6.1
Dátumy/časové rozsahy doručenia špecifikované na Stránke, v potvrdeniach objednávok, prijatiach alebo kdekoľvek inde sú iba odhadované. Aj keď sa snažíme dodržiavať tieto časové rozsahy alebo dátumy, nezaväzujeme sa odoslať Produkty a/alebo začať poskytovať Služby v určitom termíne alebo termínoch a nepreberáme zodpovednosť v súvislosti so zdržaním alebo zanedbaním vyššie uvedeného.
6.2
Doručenie sa uskutoční na vami odoslanú platnú adresu v rámci Oblasti a podlieha Prijatiu („Adresa doručenia”). Adresu doručenia musíte skontrolovať na akomkoľvek potvrdení alebo súhlase, ktorý vám poskytneme, a okamžite nás musíte informovať o chybách alebo opomenutiach. Vyhradzujeme si právo účtovať vám akékoľvek mimoriadne náklady vyplývajúce zo zmien adresy doručenia, ktoré uskutočníte po odoslaní objednávky.
6.3
Ak odmietnete alebo nie ste schopní prevziať Produkty doručené v súlade s týmito Podmienkami, akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Produktov prechádza a bez ujmy na ostatných právach alebo prostriedkoch, ktoré máme:-

6.3.1
Máme oprávnený nárok na okamžitú platbu za doručené Produkty alebo Služby v plnom rozsahu a buď uskutočníme doručenie akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, alebo Produkty uskladníme na vaše riziko;

6.3.2
Ste povinní uhradiť na požiadanie všetky náklady na uskladnenie Produktu a akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z tohto odmietnutia alebo neschopnosti prevziať doručenie;

6.3.3
Počas 30 dní po dohodnutom termíne doručenia máme oprávnený nárok naložiť s Produktmi nami určeným spôsobom a do zisku z predaja môžeme začleniť sumy, ktoré ste nám dlžní.

6.4
S výnimkou miery vyplývajúcej zo záväzných práv, ktoré podľa platných zákonov máte, nie ste oprávnení odmietnuť Produkty ako celok alebo čiastočne z dôvodu neúplného doručenia a musíte v plnom rozsahu zaplatiť bez ohľadu na neúplné doručenie alebo nedoručenie, ak nám akúkoľvek reklamáciu neoznámite písomne v priebehu 7 dní od najneskoršieho dátumu príslušnej faktúry alebo doručenia, na základe čoho zaplatíte za množstvo skutočne doručené.
6.5
V prípade doručenia Produktov po častiach predstavuje každá časť samostatnú zmluvu a akékoľvek poškodenie jednej alebo viacerých častí vás neoprávňuje zamietnuť zmluvu ako celok ani zrušiť niektorú z nasledujúcich častí.
6.6
Ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak, riziko straty alebo poškodenia Produktov prechádza na vás pri ich doručení alebo keď prejdú do vášho vlastníctva alebo do vlastníctva prepravcu vami poskytnutého, podľa toho, ktorá z uvedených okolností nastane najskôr.
7.
ODMIETNUTIE, POŠKODENIE ALEBO STRATA POČAS DOPRAVY

7.1
S výnimkou situácií uvedených vyššie alebo podľa platných pravidiel vrátenia a v závislosti od práv, ktoré podľa platných zákonov máte a ktoré týmito Podmienkami nemožno vylúčiť alebo obmedziť:

7.1.1
nie sme povinní a vy nie ste oprávnení odmietnuť Produkty alebo Služby, s výnimkou:

(a)
poškodenia alebo straty Produktov alebo ich častí počas prepravy (ak Produkty dopravujeme my alebo prepravca v našom mene), ak nám to oznámite do 5 pracovných dní od prijatia Produktov;

(b)
poruchy Produktov (ktoré neboli spôsobené činnosťou, nedbalosťou alebo opomenutím na vašej strane), ak nám to oznámite písomne do 30 pracovných dní od prijatia Produktov.

(c)
chybného vykonávania Služieb (ktoré neboli spôsobené činnosťou, nedbalosťou alebo opomenutím na vašej strane), ak nám to písomne oznámite do 5 pracovných dní od prejavenia poruchy.

7.1.2
nie sme zodpovední za poškodenie alebo stratu vyplývajúcu z nesprávnej inštalácie Produktov; z používania Produktov spolu s inými poruchovými, nevhodnými alebo nesprávne inštalovanými zariadeniami; z vašej nedbalosti; z nevhodného používania alebo používania akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným so špecifikáciami alebo pokynmi výrobcu.


7.1.3
v prípade neúplného doručenia alebo nedoručenia, alebo poruchy alebo poškodenia Produktu alebo Služby, môžeme podľa našej voľby:

(a)
(v prípade neúplného doručenia alebo nedoručenia Produktu) napraviť toto neúplné doručenie alebo nedoručenie, resp.

(b)
v prípade neplnenia služby alebo chybného vykonávania Služby, napraviť toto neplnenie alebo poruchovosť; a/alebo

(c)
v prípade poškodenia alebo poruchy (porúch) Produktu a v súlade s platným reklamačným poriadkom a pravidlami vrátenia:

(i)
Vymeniť alebo opraviť Produkt po jeho vrátení; alebo;

(ii)
Vrátiť zaplatenú čiastku za zistené poškodené alebo poruchové Produkty.


8.
Softvér

8.1
Na softvér dodaný s Produktom („Softvér”) poskytujeme licenciu pre tento softvér my alebo príslušný poskytovateľ licencie/vlastník pod podmienkou náležitého súhlasu koncového používateľa s licenčnou zmluvou alebo inými licenčnými podmienkami dodanými so softvérom („Licenčné podmienky”), resp. s Produktom. Okrem toho:

8.1.1
Tento softvér nesmiete kopírovať, upravovať, prekladať, sprístupňovať, distribuovať, meniť, modifikovať, rozkladať, dekompilovať, spätne dešifrovať alebo kombinovať s iným softvérom, ak (i) nie je v Licenčných podmienkach stanovené inak, alebo (ii) z platných zákonov výslovne nevyplýva takéto právo, ktoré nemôže byť zo zmluvy legálne vylúčené.
8.1.2
Ak nie je v platných Licenčných podmienkach stanovené inak, vaše právo na vrátenie, resp. náhradu peňazí podľa týchto Podmienok a platného reklamačného poriadku a platných pravidiel neplatí v prípade, že odstránite ochranný obal Softvéru, resp. porušíte ochrannú licenčnú pečať alebo Softvér použijete.
8.1.3
S výnimkou nami výslovne písomne stanoveného rozsahu alebo podľa príslušných Licenčných podmienok, sa Softvér dodáva v tejto „konečnej podobe“, bez záruk, podmienok alebo okolností týkajúcich sa kvality, schopnosti plniť svoj účel, výkonu alebo zhody s opisom. Neposkytujeme žiadne záruky alebo garancie v súvislosti s inštaláciou Softvéru, konfiguráciou alebo opravou chýb/porúch. Odporúčame vám, aby ste si pozreli Licenčné podmienky vzhľadom na určenie vašich práv voči výrobcovi, poskytovateľovi licencie alebo dodávateľovi Softvéru.


9.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1
NAŠE CELKOVÉ RUČENIE (ZA PORUŠENIE ZMLUVY, PORUŠENIE PRÁVA ALEBO INÉHO PRÁVNEJ PODMIENKY) DO ZÁKONOM MAXIMÁLNE POVOLENÉHO ROZSAHU, ČI UŽ SME BOLI ALEBO NEBOLI INFORMOVANÍ O MOŽNÝCH POŠKODENIACH, A ČI UŽ OBMEDZENÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY UVEDENÉ NA TOMTO MIESTE PLNIA ALEBO NEPLNIA SVOJ HLAVNÝ ÚČEL (1) ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNE CENU PRODUKTOV, KTORÉ STE SI OBJEDNALI A KTORÉ NAJVIAC SÚVISIA S NÁHRADOU VAŠEJ ŠKODY. (2) NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA MIMORIADNE, NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK A PRÍJMY ALEBO NÁKLADY NA KRYTIE.

10.
PRÁVA TRETÍCH STRÁN

10.1
Odškodníte nás v prípade všetkých záväzkov, reklamácií a nákladov nám vzniknutých ako priamy alebo nepriamy výsledok výkonu našich Služieb alebo uskutočňovania prác na alebo s Produktmi, ak sa tieto vykonávajú na základe vašich špecifických požiadaviek alebo špecifikácií (alebo vašich zástupcov), a ktoré spôsobia porušenie alebo údajné porušenie vlastníckych práv tretích strán.

10.2
Do zákonom maximálne povolenej miery, a ak nie je v Licenčných podmienkach alebo inde výslovne uvedené inak, nemáme pred vami žiadnu zodpovednosť v prípade, že v súvislosti s Produktmi alebo Službami dôjde k porušeniu alebo údajnému porušeniu vlastníckych práv tretích strán. V prípade, že Produkty sú alebo môžu byť predmetom patentu, autorských práv, databázových práv, registrovaného dizajnu, obchodnej značky alebo iných práv tretích strán, mali by ste sa oboznámiť s príslušnými podmienkami výrobcu Produktu a/alebo poskytovateľa licencie/vlastníka. Sme povinní preniesť na vás iba také právo alebo oprávnenie, ktoré máme.

11.
ZÁRUKA „AKO JE“ VŠEOBECNE – BEZ OHĽADU NA SAMOSTATNÉ ZÁRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE PRIBALENÉ VÝROBCOM K PRODUKTOM;

11.1
Všetky špecifikácie Produktu, ilustrácie, kresby, podrobnosti, rozmery, údaje o výkone a iné informácie uvedené na Stránke alebo nami sprístupnené nemajú predstavovať viac než všeobecné znázornenie Produktu a neznamenajú záruku alebo naše vyjadrenie toho, že Produkty budú s uvedenými informáciami súhlasiť. Na určenie vašich práv a opravných prostriedkov v tomto ohľade sa musíte oboznámiť so špecifikáciami výrobcu alebo so záručnou dokumentáciou.

11.2
Na dodaný Produkt sa pre vás vzťahuje záruka výrobcu, poskytovateľa licencie alebo dodávateľa a mali by ste sa v tomto ohľade oboznámiť s príslušnou dokumentáciou dodanou s Produktom. (Ak je to použiteľné, pravidlá vrátenia môžu takisto udávať postupy vhodné v prípade opravy alebo výmeny dodaných poškodených Produktov.)

11.3
Vaše práva na opravu alebo výmenu Produktov alebo ich časti alebo častí, pri ktorých sa zistilo poškodenie, (ak nie je stanovené inak) budú negované alebo vyhlásené za neplatné, ak:

11.3.1
Produkty opravovali alebo vymieňali iné osoby než výrobca, my alebo autorizovaný predajca; a/alebo

11.3.2
poškodený Produkt alebo Produkty nie sú vrátené spolu s úplnou písomnou informáciou o údajných poškodeniach v rámci 30 dní od dátumu doručenia takýchto Produktov; a/alebo

11.3.3
poškodenia sú spôsobené (celkovo alebo čiastočne) nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným používaním alebo skladovaním, obsluhou alebo inštaláciou, alebo nedodržiavaním pokynov výrobcu alebo iných našich pokynov vydaných v súvislosti s doručenými Produktmi.


11.4
AK NIE JE V TEJTO ČASTI 11 VÝSLOVNE STANOVENÉ INAK, NEPOSKYTUJEME VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ALEBO ZASTUPOVANIE A ODMIETAME VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY A ZAISTENIE, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, SCHOPNOSTI PLNIŤ URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA ZÁKONA. TIETO PODMIENKY VYJADRUJÚ VAŠE VÝHRADNÉ A VÝLUČNÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY.

12.
SÚHLAS, COLNÉ POPLATKY & EXPORT

12.1
Ak na nákup, dopravu alebo používanie Produktov potrebujete licenciu alebo súhlas vlády alebo inej autority, musíte túto licenciu alebo súhlas získať na svoje vlastné náklady a ak je to potrebné, na požiadanie nám musíte o tom predložiť dôkaz. Ak tak neurobíte, neoprávňuje vás to odmietnuť alebo odložiť platbu. Akékoľvek dodatočné výdaje alebo poplatky, ktoré nám následkom toho vzniknú, hradíte vy.

12.2
Produkty licencované alebo vám predávané podľa týchto Podmienok môžu podliehať vývozným zákonom a predpisom v Oblasti alebo inej jurisdikcii v mieste, kde preberáte doručenie alebo Produkty používate. Ste zodpovední za rešpektovanie týchto zákonov a za to, že ich nebudete nijako porušovať.

12.3
Položky nad určitú hodnotu a vstupujúce do Európskej hospodárskej oblasti (EEA) z tretích krajín môžu podliehať colným poplatkom (napr. keď je cena vyššia ako vaša povolená osobná dovozná dávka). Môžete podliehať colným poplatkom, dovoznému clu a daniam vyberaným vtedy, keď Produkt dosiahne vaše špecifikované miesto určenia. Tieto dodatočné poplatky za colné odbavenie alebo dovozné clá alebo dane musíte hradiť vy, pretože my nemáme kontrolu nad tým, aké tieto poplatky sú. Mali by ste kontaktovať miestny colný úrad v príslušnej jurisdikcii, a získať tak ďalšie informácie o colných predpisoch alebo poplatkoch.

12.4
Pri Nákupe môžete dostať možnosť predplatiť alebo nepredplatiť si dovozné clá a colné poplatky, ktoré môže vyberať krajina určenia, a akékoľvek poplatky za vyplatenie, zálohové poplatky alebo podobné poplatky, ktoré môže uložiť odosielateľ, sprostredkovateľ, colný orgán krajiny určenia alebo iný subjekt (súhrnne „Dovozné náklady“). Vynaložíme z komerčného hľadiska primerané úsilie na odhadnutie sumy Dovozných nákladov (ďalej len „odhad“). Odhad však môže byť vyšší alebo nižší ako konečná skutočná suma splatných Dovozných nákladov. Nemáme žiadnu kontrolu nad Dovoznými nákladmi a konečné skutočné sumy nedokážeme vždy predpovedať so 100 % presnosťou. Ak chcete nadobudnúť väčšiu istotu, požiadajte miestny colný úrad o ďalšie informácie o dovozných clách a colných poplatkoch, ktoré sa môžu vzťahovať na váš Nákup.

12.4.1
Ak sa rozhodnete predplatiť si Dovozné náklady, súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že a) skutočné Dovozné náklady môžu byť vyššie alebo nižšie ako Odhad a b) sa nebude vyžadovať, aby ste zaplatili viac alebo aby ste dostali refundáciu v prípade, že sa skutočné Dovozné náklady budú líšiť od Odhadu.
12.4.2
Ak sa rozhodnete predplatiť si Dovozné náklady podľa Odhadu, súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že prijímajúca strana v krajine konečného určenia Produktu nesie konečnú zodpovednosť za vstup a správne deklarovanie tovaru príslušným colným orgánom, zaplatenie príslušných colných poplatkov/daní/výdavkov a/alebo splnenie všetkých ďalších požiadaviek týkajúcich sa dovozu. Ďalšie informácie o príslušných colných povinnostiach a postupoch, clách, poplatkoch, daniach a/alebo iných poplatkoch, ktoré sa môžu vzťahovať na Produkt, vám na požiadanie poskytnú miestne colné orgány príslušnej jurisdikcie.
12.4.3
Ak sa rozhodnete nepredplatiť si Dovozné náklady, súhlasíte a beriete na vedomie, že i) skutočné dovozné náklady môžu byť vyššie alebo nižšie ako Odhad; ii) Vy, (nie spoločnosť Digital River, sprostredkovateľ, odosielateľ, dodávateľ alebo iná strana) musíte niesť zodpovednosť za zaplatenie všetkých skutočných Dovozných nákladov; iii) v prípade, že nejaký iný subjekt než vy musí zaplatiť časť alebo celé skutočné Dovozné náklady vo vašom mene na získanie colného vybavenia, vyplatíte (na požiadanie) tomuto subjektu v plnej výške sumu skutočných Dovozných nákladov zaplatených vo vašom mene; a iv) včasné nezaplatenie Dovozných nákladov môže spôsobiť nielen oneskorenie presahujúce pôvodné odhady dodávok, ale môže vás vystaviť aj riziku potenciálnej zodpovednosti za clá a iné poplatky.

13.
POZNÁMKY

13.1
Akékoľvek oznamy alebo iná komunikácia v súvislosti s našou zmluvou môže byť doručená priamo do rúk, poštou so zaplatením vopred, faxom alebo e-mailom na najnovšiu adresu a kontakt, ktorý jedna strana písomne udala druhej. Táto adresa bude slúžiť aj na doručovanie korešpondencie ohľadne súdnych pojednávaní spôsobom predpísaným zákonom. S výnimkou vyššie uvedeného v súvislosti so zrušením zákazníckych objednávok treba tieto oznamy alebo komunikáciu (riadne adresovanú) považovať za prijatú:

13.1.1
V prípade doručenia priamo do rúk, v deň doručenia na príslušnú adresu (alebo, ak to nie je pracovný deň, tak prvý nasledujúci pracovný deň);

13.1.2
V prípade posielania, 5 pracovných dní odo dňa odoslania;

13.1.3
V prípade zaslania faxom, v deň prenosu s predložením správy o úspešnom prenose (alebo, ak to nie je pracovný deň, tak prvý nasledujúci pracovný deň).

13.1.4
V prípade zaslania e-mailom, v termíne, ktorý nastane najskôr: (i) keď príjemca označí e-mail za prijatý; (ii) keď odosielateľ obdrží automatickú správu indikujúcu úspešné doručenie alebo otvorenie e-mailu; alebo (iii) po uplynutí 48 hodín od prenosu, za predpokladu, že odosielateľ neobdržal oznámenie o neúspešnom prenose.

14.
OSOBNÉ INFORMÁCIE A VAŠE SÚKROMIE

14.1
Budeme sa riadiť platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a nebudeme používať informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vašej osoby („Osobné údaje”) inak, než je stanovené v našich Pravidlách o ochrane osobných údajov („Pravidlá o ochrane osobných údajov“). Odoslaním vašich Osobných údajov v súvislosti s vašou objednávkou vyjadrujete súhlas so spracovaním týchto Osobných údajov na uskutočnenie vašej objednávky, v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

14.2
Vzhľadom na bezpečnosť objednávok podaných u nás:

14.2.1
Softvér nášho zabezpečeného servera kóduje všetky vaše Osobné údaje, vrátane čísla kreditnej alebo debetnej karty a mena a adresy. To znamená, že znaky, ktoré zadávate, sa konvertujú na časti kódu, ktoré sa potom bezpečne prenášajú internetom.

15.
VŠEOBECNE

15.1
Podľa týchto Podmienok vaše práva nepostúpite, neprevediete alebo neodovzdáte, ani nebudete mať zámer vaše práva odovzdať.

15.2
Nezodpovedáme za porušenie zmluvy, za straty alebo poškodenia, ktoré môžu vzniknúť ako priamy alebo nepriamy výsledok pôsobenia okolností mimo našej racionálnej kontroly vrátane, no nie výlučne, živelnej pohromy, vojny, teroru, vandalizmu, občianskych nepokojov, pôsobenia vlády, výbuchu, požiaru, záplav, búrky, nepredvídanej udalosti, štrajku, výluky zamestnancov, obchodného sporu alebo pracovných nepokojov, havárie podniku alebo zariadenia, prerušenia dodávky energie alebo materiálov, a v takýchto prípadoch sa môžeme rozhodnúť zrušiť vašu objednávku a vrátiť uhradené platby.

15.3
Beriete na vedomie, že tieto Podmienky nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce zmluvy, dohody a pracovné úpravy medzi nami, ústne alebo písomné, zreteľné alebo implicitné. Tieto Podmienky prevládajú nad ostatnými podmienkami obsiahnutými alebo uvedenými inde alebo odvodenými z obchodu, zvyklostí alebo priebehu jednaní. Opačne, všetky ostatné údajné podmienky sú týmto vylúčené v plnom rozsahu povolenom zo zákona. V plnom rozsahu povolenom podľa platných zákonov si vyhradzujeme právo upravovať tieto Podmienky po predošlom písomnom oznámení s účinnosťou do budúcnosti – máte právo odmietnuť, cestou písomného oznámenia, naše úpravy týchto Podmienok vzhľadom na objednávky, ktoré prešli naším Prijatím, ale ešte neboli uskutočnené.

15.4
Žiadne uvoľnenie, zhovievavosť, prieťahy alebo ohľady z vašej alebo našej strany pri presadzovaní týchto Podmienok alebo poskytnutie času ktorejkoľvek strane, nemajú tieto práva a právomoci ovplyvniť alebo obmedziť.

15.5
Zrieknutie sa ktorejkoľvek z týchto Podmienok nebude účinné, ak nie je dané písomne a nami podpísané. Zrieknutie sa porušenia ktorejkoľvek z Podmienok sa nemá interpretovať ako zrieknutie sa následných porušení alebo podmienok.

15.6
Ak z nejakého dôvodu zistíme alebo rozhodne súd kompetentnej jurisdikcie, že niektoré ustanovenia alebo časti týchto Podmienok sú nelegálne, právne neúčinné alebo podľa zákonov platných v príslušnej jurisdikcii neplatné:

15.6.1
nebude mať toto zistenie na tieto Podmienky v iných jurisdikciách žiadny vplyv do takej miery, po akú takéto rozhodnutie alebo zistenie nie je použiteľné; a

15.6.2
v príslušnej jurisdikcii bude zvyšok týchto Podmienok v plnej platnosti a účinnosti (do zákonom maximálne povolenej miery).

16.
ROZHODUJÚCE PRÁVO

16.1
Platnosť výkladu zákona a uskutočňovanie týchto Podmienok sa riadi anglickým právom a strany sa v prípade súdnych pojednávaní vyplývajúcich z akéhokoľvek sporu podrobujú výlučnej súdnej právomoci anglických súdov;

16.2
Jazykom akéhokoľvek procesu riešenia sporov alebo akéhokoľvek jednania bude anglický jazyk.