Politika ochrany osobných údajov

Kľúčové pojmy

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa budú používať tieto kľúčové pojmy:

 • Informácie, ktoré už nemožno použiť na identifikovanie konkrétnej osoby („anonymné informácie“).
 • Nezávislý kontrolór údajov má rovnaký význam ako „kontrolór“ podľa smernice 95/46/ES z 24. októbra 1995 alebo následnej legislatívy o ochrane údajov, ako je Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 25. mája 2018, a je to fyzická osoba alebo právny subjekt, ktorý sám alebo v spojení s inými vykonáva spracovanie osobných údajov (ako je definované ďalej), ako aj určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, zloženie a druh osobných údajov, ktoré majú byť spracované, a určuje činnosti (operácie) s osobnými údajmi („kontrolór údajovalebokontrolór“).
 • Údaje, kde určité identifikačné znaky boli odstránené, aby sa zabránilo priamemu spájaniu identity osoby s informáciami (ako napríklad maskovanie určitých osobných identifikačných znakov) („deidentifikované údaje“).
 • Spracovanie je povolené, ak je potrebné na účely legitímnych záujmov, ktoré plní kontrolór (alebo tretia strana), s výnimkou prípadov, ak sú takéto záujmy prevýšené záujmami, základnými právami alebo slobodami dotknutých koncových používateľov, ktoré potrebujú ochranu („legitímne záujmy“).
 • Informácie, ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu, či už samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré sú nám dostupné, ako je vaše meno, doručovacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo (ak sa uvádza), dátum narodenia (ak sa uvádza), údaje o čase a mieste, informácie o bankovom účte, záznamy o transakcii a platbe, záznamy o doručení s ďalšie informácie spojené s vaším účtom, ktoré zbierame pri dodávaní nášho obchodného riešenia („osobné údaje“).
 • Digital River môže ďalej predávať produkty prostredníctvom transakcií cez svoje obchodné riešenie a vo všeobecnosti sa bude považovať za zaregistrovaného predajcu a obchodníka pre takéto transakcie („zaregistrovaný predajca a obchodník“).
 • Špeciálne kategórie údajov, ako je spracovanie údajov odhaľujúcich zdravotný stav, rasový a etnický pôvod, vyžadujú podľa legislatívy niektorých jurisdikcií o ochrane údajov zvýšenú úroveň ochrany („špeciálne kategórie údajov“).
 • Akékoľvek vhodné prostriedky ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť zmenené a doplnené alebo nahradené, pre prenos údajov kontrolórom so sídlom mimo EÚ/EHP, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany („štandardné zmluvné doložky“).
 • Dozorný orgán (alebo jeho ekvivalent podľa akejkoľvek legislatívy o ochrane údajov) je nezávislý verejný orgán, na ktorý spotrebitelia môžu podľa sťažnosť („dozorný orgán“).
 •  

Kontrolór údajov, Ako nás môžete kontaktovať a Spracovanie vašich údajov

 • Kontrolór (-i) zodpovedný (-í) za vaše údaje. Subjekt Digital River, ktorý je kontrolórom údajov, sa bude meniť podľa stránky, ktorú navštívite, vašej transakcie na webovej stránke a zmluvného jazyka.
 • Ako nás môžete kontaktovať. Ak máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo požiadavky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi podľa platných zákonov, bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzate, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu privacy@digitalriver.com a my vašu otázku postúpime na príslušné miesto. Ak nás chcete radšej kontaktovať prostredníctvom bežnej pošty, kontaktné informácie nájdete v sekcii „Tímy na celom svete“ na našej webovej stránke podľa regiónov.
 • Spracovanie vašich údajov. Vaša obchodná požiadavka, a teda aj vaše obchodné údaje, budú optimálne spracované v regióne alebo blízko regiónu, z ktorého ste otvorili reláciu. To znamená, že spracovanie vašich osobných údajov sa uskutoční buď v Spojených štátoch a/alebo v Írsku.
 • Vhodné prostriedky ochrany pre cezhraničný prenos vašich údajov. Ak sa nachádzate v EÚ/EHP, akýkoľvek prenos vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP je chránený podľa štandardných zmluvných doložiek alebo akýchkoľvek následných prostriedkov ochrany údajov. Vaše osobné údaje môžu byť prenášané na servery Digital River, Inc. v Spojených štátoch a na spracovanie vašich osobných údajov v Spojených štátoch. Vaše osobné údaje môžeme prenášať aj iným subjektom Digital River na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov na administratívne účely spoločnosti a iným spracovateľom, ktorí sú treťou stranou.
SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA
 • Digital River, Inc. ako kontrolór. Digital River, Inc., vrátane našich dcérskych spoločností („Digital River“, „my“, „nás“ a „náš“) vlastní a prevádzkuje túto webovú stránku, ktorá môže zahŕňať softvérovú aplikáciu, naše produkty a služby a iné súvisiace obchodné riešenie, kde sa zobrazujú tieto Zásady ochrany osobných údajov („webová stránka“). Vo všeobecnosti všetky osobné údaje zozbierané pri návšteve tejto stránky kontroluje Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA („kontrolór údajov“). Niekedy však je kontrolórom údajov iný subjekt Digital River, ako je uvedené hneď ďalej.
ZVYŠOK SVETA
 • Digital River Ireland, Ltd. ako kontrolór. V prípade, že je zaregistrovaným predajcom a obchodníkom Digital River Ireland Ltd., potom všetky osobné údaje poskytnuté alebo zozbierané pri návšteve webovej stránky kontroluje Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare Ireland („kontrolór údajov“).
 • Digital River, GmbH ako kontrolór. Digital River GmbH je súčasťou skupiny subjektov Digital River s vedúcim postavením v službách elektronického obchodovania a autorizovaný predajca produktov a služieb ponúkaných na stránke MyCommerce Share-it. V tomto prípade všetky osobné údaje poskytnuté alebo zozbierané pri návšteve stránky MyCommerce Share-it kontroluje Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Germany („kontrolór údajov“).
 • Iné subjekty Digital River ako kontrolór. Na účely transakcií, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom ďalšieho subjektu Digital River, tento subjekt Digital River môže byť kontrolórom údajov. Pozrite si, prosím vyššie uvedenú časť „Spracovanie vašich údajov“, ktorá súhrnne vysvetľuje, kde sa budú spracovávať vaše osobné údaje.

Právny základ spracovania údajov

V niektorých jurisdikciách je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, iba ak je povolené legislatívou o ochrane údajov. V tomto prípade máme zákonný základ pre každú z našich spracovateľských činností (pokiaľ neplatí výnimka), ako je uvedené nižšie:

 • Súhlas. Ak používate našu webovú stránku alebo nám inak odošlete vaše osobné údaje, súhlasíte s tým, že zbierame, používame a poskytujeme vaše informácie, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov . Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte, prosím, túto webovú stránku ani neposielajte prostredníctvom tejto webovej stránky svoje informácie.
 • Legitímny záujem. Vaše údaje budeme spracovávať na základe legitímneho záujmu a najmä tam, kde sa používajú na marketingové účely, ako napríklad zhromažďovanie údajov z verejných zdrojov a kontaktovanie perspektívnych klientov na začatie rozhovoru. Vaše údaje môžeme spracovávať aj na základe legitímneho záujmu v súvislosti so zamestnanímii.
 • Iný právny základ. Vaše údaje môžeme spracovať aj na základe iného právneho základu, napríklad ak je potrebné spracovanie údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami.

Rozsah Zásad ochrany osobných údajov

Východiská a účel

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia pre každú webovú stránku, ktorú prevádzkuje Digital River, kde sa zobrazujú Zásady ochrany osobných údajov. Ak nakupujete produkty prostredníctvom dcérskej spoločnosti Digital River, pamätajte, prosím, že túto webovú stránku poskytuje a prevádzkuje spoločnosť Digital River na základe dohody s dcérskou spoločnosťou, ktorá je uvedená ako predajca produktov v obchodných podmienkach uvedených na tejto webovej stránke. Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie, ako:

 • zbierame osobné údaje a iné informácie, keď používate túto webovú stránku;
 • používame, spracovávame a zverejňujeme zhromaždené informácie; a
 • aké máte možnosti výberu v súvislosti so spôsobom a použitím týchto informácií.
Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať, aby sme oznamovali zmeny v našich postupoch spracovania údajov. Ak zmeníme tieto Zásady ochrany osobných údajov, upravíme dátum účinnosti. Naše zmeny nadobudnú účinnosť ihneď po publikovaní. Odkaz na naše predchádzajúce zásady je zahrnutý na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Doplnkové poznámky k ochrane osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť doplnené alebo zmenené inými poznámkami k ochrane osobných údajov, ktoré sa zobrazia na webovej stránke. Takéto poznámky k ochrane osobných údajov budú vysvetľovať, ako zaobchádzame s informáciami v konkrétnej situácii, kde sa takáto poznámka k ochrane osobných údajov zobrazí, a je potrebné si ju prečítať spolu so Zásadami ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov partnerov alebo iných tretích osôb

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na používanie informácií, ktoré zhromažďujeme od vás cez túto webovú stránku a všetky ostatné webové stránky, na ktorých sa tieto Zásady ochrany osobných údajov zobrazujú. Naša webová stránka môže byť označená spoločnou značkou s informáciami spoločnosti, ktorej produkt si kupujete („partner“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa však nevzťahujú na informácie, ktoré zbierajú priamo naši partneri alebo iné tretie strany, pretože nemáme kontrolu nad týmito inými zásadami ochrany osobných údajov. Na každej navštívenej webovej stránke si pozorne prečítajte zásady ochrany osobných údajov.

Predajné podmienky

Používanie alebo odosielanie osobných údajov prostredníctvom webovej stránky sa riadi aj našimi Predajnými podmienkami.

Ako chránime vaše informácie

Digital River robí primerané kroky na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej citlivosti informácií, ktoré zbierame. Implementovali sme fyzické, technické a administratívne ochranné postupy a prostriedky, účelovo navrhnuté na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a odhalením. Keď zhromažďujeme alebo prenášame citlivé informácie, ako sú čísla bankových účtov, používame štandardné metódy na ochranu týchto informácií v súlade s platnými zákonmi. Hoci používame primerané opatrenia na ochranu vašich informácií, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií poskytnutých cez internet alebo uložených v našich databázach. Aj vy zodpovedáte za vykonanie primeraných krokov na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením alebo zneužitím, napríklad ochranou hesla a odhlasovaním sa po skončení operácie na spoločnom počítači alebo mobilnom zariadení. Využívame najlepšie postupy v odvetví, aby sme zmiernili potenciálne vystavenie ohrozeniu. Ak sú (alebo je pravdepodobné, že budú) osobné údaje v správe Digital River prezradené, poškodené alebo stratené, okamžite urobíme nápravné opatrenia, včas budeme informovať používateľov a ohlásime to kompetentným vládnym agentúram, ako to vyžadujú príslušné zákony.

 

Zbieranie informácií, vrátane používania cookies

Informácie, ktoré poskytujete manuálna

Keď používate túto webovú stránku, zbierame od vás osobné údaje napríklad:

 • keď poskytujete informácie počas nákupu produktu alebo služby,
 • keď požadujete informácie o webovej stránke alebo inak ju používate,
 • keď sa zúčastňujete na súťaži alebo propagačnej akcii, prihlasujete sa na odber informačného bulletinu alebo súvisiacich služieb,
 • keď odosielate objednávku alebo kupujete, sťahujete si alebo registrujete produkt alebo požadujete doplnkové služby,
 • keď voláte na našu zákaznícku službu, môžete dobrovoľne poskytnúť informácie našim zástupcom a
 • keď sa uchádzate o voľné miesto alebo nám inak zasielate údaje o zamestnaní.
Špeciálne kategórie údajov

Vo všeobecnosti sa špeciálne kategórie údajov nezbierajú ani nespracovávajú. Mohla by však vzniknúť situácia (napríklad na účely zamestnania), keď sa takéto údaje môžu spracovávať. V takom prípade zaistíme dodržiavanie platnej legislatívy o ochrane údajov, vrátane toho, že sa pri spracovaní údajov budeme opierať o potrebné právne základy (napr. spracovanie údajov o zdravotnom stave pre zmluvu o poistení). Použijeme všetky primerané bezpečnostné praktiky a postupy na ochranu vašich údajov patriacich do špeciálnej kategórie údajov.

Informácie z vášho prehľadávača alebo zariadenia

Môžeme dostávať informácie aj z vášho webového prehliadača. To môže zahŕňať informácie, ktoré vás neidentifikujú osobne (napríklad dátum a čas vašej návštevy). Informácie, ktoré dostaneme, závisia od nastavení vášho webového prehliadača. Ak ste počas návštevy tejto stránky vytvorili identitu používateľa, bude sa to považovať za váš súhlas so spracovaním vašich prípadných osobných údajov a môžeme spojiť informácie, ktoré poskytol váš prehliadač, s informáciami, ktoré vás identifikujú osobne, ako je opísané ďalej. Pozrite si, prosím, nastavenia na vašom webovom prehliadači, aby ste zistili, ako zmeniť nastavenia vášho prehliadača. Môžeme tiež zbierať obmedzené osobné údaje (e-mailovú adresu) cez webové technológie v spojitosti s vaším využívaním webovej stránky, ako je opísané ďalej.

Cookies a iné podobné technológie

Informácie, ktoré zbierame pomocou cookies a podobných technológií, väčšinou nie sú osobne identifikovateľné, ale môžeme ich spojiť s osobnými údajmi, ktoré poskytnete. Cookies a iné podobné technológie používame na zbieranie informácií a podporu určitých funkcií tejto webovej stránky. V súvislosti s vývojom internetu môžeme na tento účel používať rôzne typy technológií. Tieto technológie môžeme používať napríklad na zbieranie informácií o spôsoboch, ako návštevníci používajú túto webovú stránku (napríklad ktoré stránky navštevujú, aké odkazy používajú). Analyzujeme tieto informácie, aby sme lepšie chápali záujmy našich návštevníkov, ich potreby a zlepšili obsah a funkčnosť webovej stránky. Tieto informácie používame aj na podporu funkcií webovej stránky tým, že od vás nežiadame, aby ste znova uvádzali informácie, ktoré už sú v našej databáze. Tieto informácie používame aj na prispôsobenie používania webovej stránky vám na mieru a na zlepšenie marketingového úsilia, a to aj prostredníctvom využívania cielenej reklamy.

Ak si neželáte prijímať súbory cookies, musíte svoj prehliadač nastaviť tak, aby odmietal súbory cookies alebo aby vás upozornil, keď sa súbor cookie ukladá do vášho počítača. Hoci sa od vás nepožaduje, aby ste akceptovali cookies, možno nebudete môcť používať celú funkčnosť webovej stránky, keď váš prehliadač odmietne naše cookies.

Informácie o cookies a iných technológiách tretích strán

Webové technológie môžu na túto webovú stránku umiestniť aj poskytovateľov, ktorí sú treťou stranou. Okrem toho my alebo poskytovatelia, ktorí sú treťou stranou, môžu umiestniť webové technológie v mene partnera, ktorého značka sa zobrazuje na tejto webovej stránke, alebo poskytovateľov jeho služby. Takto by náš partner mohol používať zozbierané údaje. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vašich skúseností s používaním webovej stránky, na marketingové analýzy, na cielenú reklamu a zobrazovaciu reklamu a na zlepšenie kvality. Prostredníctvom webových technológií môžeme zbierať vaše IP adresy.

V súvislosti s touto webovou stránkou my a naši partneri používame poskytovateľov služieb, ktorí sú treťou stranou, a môžu k nim patriť Alexa Metrics, Google Analytics a Omniture a ClickTale. Títo a iní poskytovatelia služieb môžu zbierať informácie o vašich návštevách na webových stránkach, vašej interakcii s tými webovými stránkami a produktmi a službami, ktoré my, naši partneri a naši dodávatelia ponúkame. Ich zbieranie a používanie informácií podlieha ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov. Ak chcete zrušiť povolenie, navštívte, prosím, poskytovateľa, ktorý je treťou stranou, ako je uvedené ďalej:

Žiadosti o nesledovanie

Ak zrušíte povolenie zbierať vaše informácie prostredníctvom cookies a iných webových technológií, váš existujúci cookie(s) pre zobrazovacie reklamy sa vymaže a pokúsi sa umiestniť nový cookie, ktorý poskytovateľovi služieb pri detegovaní tohto súboru cookie oznámi, aby v budúcnosti nesledoval vaše aktivity (tzv. „no-track“ cookie). Ak sú vaše prehliadače nakonfigurované tak, aby zakázali cookies pri návšteve našej stránky pre zrušenie povolení, „no-track“ cookie sa nemôže zapísať do vášho počítača. Takže, ak následne vymažete „no-track“ cookies, použijete iný počítač alebo zmeníte webový prehliadač, budete musieť znovu zrušiť povolenia. V súčasnosti nereaguje na signály prehliadača „no-track“.

Informácie od tretích strán

Môžeme dostávať určité informácie o vás aj od tretích strán, napríklad keď používate autentifikáciu zo sociálnych sietí pre prihlásenie sa na túto webovú stránku alebo cez iné on-line zdroje údajov podľa pravidiel používania a spracovania takýchto informácií stanovených príslušným online zdrojmi údajov. Ak sú nejaké špeciálne kategórie údajov voľne k dispozícii alebo dostupné vo verejnej doméne, nebudeme mať v súvislosti s nimi nijakú povinnosť voči vám.

Lokalizačné informácie

Keď na prístup do našej webovej stránky používate smartfón, mobilné zariadenie alebo počítač alebo používate našu mobilnú aplikáciu, môžeme zbierať informácie o tom, kde sa fyzicky nachádzate. Tieto informácie môžeme kombinovať s inými informáciami o polohe (napr. vaša IP adresa a fakturačný kód/poštové smerové číslo), aby sme vám na vašom mobilnom zariadení poskytovali ďalšie služby. Informácie o vašej polohe poskytujeme iba tretím stranám, ktoré nám pomáhajú poskytovať vám služby. Môžete sa rozhodnúť zrušiť toto povolenie poskytovať túto informáciu iným zmenou povolení vo vašom mobilnom zariadení.

   

Používanie a zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, budú spracované na našich počítačových serveroch. V niektorých prípadoch (napríklad kde je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností voči vám) môžu byť informácie sprístupnené aj tretím stranám poskytujúcim služby Digital River.

Ako používame vaše údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

 • na nadviazanie kontaktu s vami v prípade, že ste od nás vyžadovali komunikáciu;
 • na určenie krajiny, kde sa nachádzate, napríklad na dodržiavanie predpisov pre obchodovanie, z bezpečnostných dôvodov a pre prevenciu podvodu,
 • na iné overenie súladu s príslušnými zákonmi,
 • aby sme mohli overiť, či údaje, ktoré o vás máme, sú správne,
 • aby sme vám poskytli aktualizácie produktu, špeciálne ponuky a iné propagačné informácie buď v našom mene alebo v mene partnera, kde ste súhlasili s ich prijímaním a v súlade s platným právom,
 • v spojitosti s kľúčmi, prístupovými kódmi a inými informáciami, aby ste mali prístup na webové stránky alebo k službám našich partnerov a mohli prijímať produkty alebo služby,
 • ako je uvedené v doplnkovej poznámke k ochrane osobných údajov publikovanej na webovej stránke a
 • pre ľudské zdroje, napríklad získanie vašej e-mailovej adresy, ak sa uchádzate o miesto on-line.

Vaše osobné údaje môže použiť aj na nasledujúce účely, keď navštívite webovú stránku na dokončenie transakcie:

 • na spracovanie vašej objednávky, spracovanie platby, overenie daňového postavenia, riešenie reklamácií, určenie vašej spôsobilosti pre výšku úveru alebo pre upozornenie o stave vašej objednávky,
 • na účely sledovania podozrivých operácií a prevencie podvodu;
 • na poskytnutie možnosti personalizovaného nákupu;
 • na registráciu vášho nákupu u výrobcu alebo poskytovateľa služby z dôvodov záruky, technickej podpory alebo na podobné účely;
 • na poskytnutie upozornenia o vašom nákupe poskytovateľovi on-line služieb, pre ktorý si od nás kupujete servisné práva,
 • na vytvorenie účtu pre budúce nákupy, s ktorým ste súhlasili,
 • na umožnenie obnovenia predplatného pre produkty a služby a
 • aby sme vám poskytli efektívne služby a podporu (čo môže zahŕňať, pokiaľ to dovoľuje zákon, kontaktovať zákazníkov, ktorí začali proces potvrdenia objednávky a platby, aby sme skontrolovali nedokončenú reláciu alebo zistili, či majú nejaký problém s používaním webovej stránky).

Podnikneme primerané kroky na zabezpečenie, aby každá osoba alebo subjekt, ktorý prijíma osobné údaje na účely opísané vyššie, uchovával osobné údaje bezpečne. V prípade, že špeciálne kategórie údajov zbiera, prijíma alebo uchováva externý subjekt, ak to vyžaduje príslušný zákon, poskytneme vám podrobné údaje o tomto subjekte. Naša povinnosť sa nebude vzťahovať na informácie poskytnuté vládnemu subjektu poverenému podľa zákona získavať takéto informácie alebo nariadením podľa zákona platného v tom čase.

Automatické spracovanie

V obmedzených prípadoch môžeme použiť vaše osobné údaje na to, aby nám pomohli urobiť automatické rozhodnutia na ďalšie zlepšenie nášho podnikania. Napríklad v súvislosti s marketingom by sme mohli použiť údaje na vyčlenenie používateľov a cielené zasielanie personalizovaných správ. Môžeme použiť napríklad pracovné zaradenie používateľov na určenie ich osobnosti a zodpovedajúcu zmenu obsahu. Môžeme tiež použiť geografickú polohu týchto používateľov a údaje o spoločnosti. Za určitých okolností, pri marketingu vychádzajúcom zo zákazníckeho účtu to môže zahŕňať „lajky“, ktoré nájdeme na verejnej doméne.

Spoliehame sa tiež na sledovanie podozrivých operácií, ktoré nám pomáha znižovať potrebu manuálne kontrolovať objednávky, či nedochádza k podvodu. Mohli by sme sa tiež spoliehať na automatické spracovanie v súvislosti so zamestnancami a zabezpečiť, aby dodržiavali naše interné bezpečnostné zásady. Máte právo vyhnúť sa akýmkoľvek rozhodnutiam na základe automatického spracovania údajov, keď ich možno charakterizovať ako profilovanie. V tomto prípade si však vyhradzujeme právo nedokončiť vašu transakciu.

Naše použitie anonymných informácií

Môžeme používať zozbierané anonymné informácie. V takom prípade budú anonymizované nasledujúce prvky údajov, ako sú meno a priezvisko, adresa ulice, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné prvky údajov podľa platných zákonov. Anonymné informácie môžu byť použité, ako je tu opísané:

 • na personalizáciu a podporu používania tejto webovej stránky a/alebo služieb našich partnerov;
 • na zlepšenie tejto webovej stránky, služieb zákazníkom, našich propagačných systémov a našich produktov a služieb;
 • na účel prevencie podvodu, ako sú napríklad odtlačky zariadení,
 • na identifikáciu transakcií pochádzajúcich z pridruženého marketingového alebo odsúhlaseného programu;
 • na poskytovanie cielených reklám na tejto webovej stránke a iných komerčných riešení;
 • na poskytovanie hlásení našim súčasným a perspektívnym partnerom a poskytovateľom služieb a
 • na iné historické, štatistické, výskumné a analytické účely.

Deidentifikované údaje môžeme používať aj na vyššie spomenuté účely a súvisiace účely, pokiaľ to dovoľujú platné zákony.

Naši partneri

Určité osobné údaje, anonymné informácie alebo deidentifikované údaje budeme poskytovať našim partnerom na plnenie našich povinností voči vám a aby to inak pomohlo Digital River pri využití osobných údajov, ako je opísané v časti „Ako používame vaše údaje“:

 • na účely vykazovania,
 • aby sme umožnili nášmu partnerovi alebo jeho poskytovateľovi služby registrovať váš nákup,
 • aby sme vám umožnili prístup k produktom alebo službám poskytovaným naším partnerom alebo jeho dodávateľmi,
 • na umožnenie záruky, technickej podpory alebo popredajného servisu,
 • aby sme umožnili nášmu partnerovi alebo subdodávateľovi poslať e-mail alebo priamu poštovú komunikáciu, ak ste súhlasili s ich prijímaním,
 • aby sme umožnili nášmu partnerovi alebo jeho poskytovateľovi služieb poskytovať služby v spojení s touto webovou stránkou (ako je zákaznícka podpora alebo funkcionalita jedného prihlásenia), alebo
 • na podobné účely, kvôli splneniu záväzkov voči vám.
Naši poskytovatelia služieb

Využívame aj iné spoločnosti, vrátane pridružených subjektov našej korporácie, aby nám alebo v našom mene poskytovali služby, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať našu činnosť, ako sú:

 • prevádzkovanie a udržiavanie tejto webovej stránky,
 • spracovanie platieb kreditnými kartami,
 • zabezpečovanie sledovania podozrivých operácií alebo detekčné služby,
 • na zabezpečenie kontroly integrity údajov,
 • na poskytnutie maximálneho úveru pre vás,
 • na poskytovanie optimalizačných služieb,
 • na splnenie vašej objednávky,
 • na inkasovanie platby,
 • na dodávanie reklám na túto webovú stránku a webové stránky tretích strán,
 • na posielanie pošty alebo e-mailov,
 • na účely týkajúce sa zamestnania a ľudských zdrojov a/alebo
 • na poskytovanie zákazníckeho servisu.

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať našim poskytovateľom služieb v spojitosti so službami, ktoré nám ponúkajú, pokiaľ to nie je potrebné na účely našich legitímnych záujmov a na účely plnenia našich povinností voči vám týkajúcich sa dodávky nášho obchodného riešenia. Títo poskytovatelia služieb môžu na základe zmluvy využívať informácie, ktoré im poskytneme, iba na poskytovanie služieb pre nás alebo v našom mene a chrániť dôvernosť vašich osobných údajov. Týmto spoločnostiam môžeme tiež povoliť používať na účely ich podnikania anonymné informácie. Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neposkytneme našim pobočkám alebo nesúvisiacim tretím stranám, aby ich využívali na vlastné marketingové účely.

Plnenie zákonných požiadaviek, prevencia podvodu a trestných činov

Pokiaľ to povoľujú príslušné zákony, môžeme vaše osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov o vás odhaliť, keď sme presvedčení, že odhalenie je nutné:

 • z hľadiska dodržania zákona alebo požiadaviek právnych predpisov,
 • na splnenie požiadaviek vládnych, administratívnych alebo právnych procesov, požiadaviek alebo nariadení (napríklad súdnych nariadení),
 • pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi vyšetrovacími orgánmi alebo na hlásenie činností, ktoré môžu porušovať zákon alebo požiadavky právnych predpisov,
 • na zabránenie alebo vyšetrovanie možného trestného činu (ako je podvod alebo krádež identity) alebo porušenia (podozrenia z porušenia) bezpečnosti alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov,
 • na vymáhanie plnenia zmluvy,
 • na ochranu zákonných práv, webovej stránky alebo bezpečnosti Digital River a našich zamestnancov, partnerov, tretích strán, verejnosti celkove alebo vásiii.
V súvislosti s predajom, fúziou alebo príbuznou udalosťou

Ak niektorá zo spoločností našej korporácie alebo tretia strana prebrala našu obchodnú činnosť, konkrétne aktíva alebo aktíva niektorej z našich prevádzkových divízií (napríklad v dôsledku predaja, fúzie, reorganizácie alebo podobnej udalosti), takáto spoločnosť bude vlastniť vaše osobné údaje, pokiaľ miestna legislatíva nestanovuje inak. V tomto prípade využívanie vašich osobných údajov nadobúdajúcou spoločnosťou bude podliehať rozhodujúcim Zásadám ochrany osobných údajov, akýmkoľvek platným doplnkovým poznámkam k ochrane osobných údajov a preferenciám ochrany osobných údajov, ktoré ste vyjadrili rozhodujúcemu subjektu.

   

Vaše voľby

Rešpektujeme vaše právo voľby spôsobov, akými zbierame, používame a zverejňujeme vaše osobné údaje.

Prístup k vašim informáciám

Ak by ste chceli skontrolovať, opraviť svoje osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov, obmedziť ich spracovanie, namietať voči priamemu marketingu alebo požiadať o ich vymazanie, pošlite nám, prosím, žiadosť s využitím informácií v časti „Ako nás môžete kontaktovať“ týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak je napríklad chyba v osobných údajoch, ktoré ste nám poslali, kontaktujte nás, prosím, a my urobíme príslušné opatrenia a chybu opravíme.

Ak nás budete kontaktovať, môžeme od vás žiadať doplnkové informácie, aby sme si overili vašu totožnosť. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo odoprieť vašu žiadosť, ak nám neposkytnete dostatočné informácie na overenie vašej totožnosti alebo na splnenie našich právnych a podnikových požiadaviek, ako sú uvedené v našich zásadách uchovávania údajov. Keď vymažeme vaše osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov, budú zlikvidované spôsobom, ktorý zabraňuje strate, krádeži, zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.

Máte právo hlásiť to svojmu miestnemu dozornému orgánu, ak máte pocit, že vaše práva podľa legislatívy o ochrane údajov neboli vzaté do úvahy náležitým spôsobom. Prv než to urobíte, sa však obráťte priamo na nás, lebo sme sa zaviazali spolupracovať s vami, aby sme pomohli riešiť akékoľvek problémy týkajúce sa ochrany vášho súkromia.

Zásady uchovávania údajov

Digital River môže uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako budete používať našu webovú stránku, i potom, ako to povoľujú alebo požadujú platné zákony alebo ako je to potrebné na splnenie našich obchodných požiadaviek.

Marketing a súvisiaca komunikácia

Pri poskytovaní osobných údajov vám môžeme ponúknuť na výber, či chcete dostávať ďalšie marketingové a podobné oznámenia od nás alebo našich partnerov. Tieto oznámenia by mohli byť vo forme priamej pošty, e-mailu alebo telefonátu a budú obsahovať informácie o našich produktoch a službách. Prijímanie týchto oznámení môžete zrušiť, ak nám pošlete email na adresu remove@digitalriver.com, alebo podľa pokynov na odhlásenie v e-mailovej komunikácii.

Ak nám dáte súhlas pridať vaše kontaktné informácie do e-mailového adresára nášho partnera a neskôr stiahnete toto povolenie, musíte kontaktovať nášho partnera (alebo postupovať podľa pokynov na odhlásenie v e-mailoch od nášho partnera), aby bolo vaše meno odstránené z e-mailových adresárov nášho partnera.

 

Ochrana osobných údajov detí

Táto webová stránka nie je určená alebo zameraná na deti. Ak ste vo svojej krajine nedosiahli plnoletosť alebo nemôžete uzavrieť právne záväznú dohodu, nemôžete používať túto webovú stránku bez potrebného súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že sme dostali informácie od osoby chránenej podľa zákonov na ochranu dieťaťa, kde nebol získaný potrebný súhlas rodiča, okamžite nám to, prosím, oznámte a my podnikneme primerané kroky na bezpečné odstránenie týchto informácií.

i V prípade, že budeme potrebovať váš písomný súhlas (alebo súhlas v inej forme) na spracovanie vašich osobných údajov, kontrolór údajov spracuje tieto osobné údaje iba s vaším príslušným súhlasom a za podmienok tohto súhlasu.

ii Iba ak takéto spracovanie nie je zakázané platným zákonom.

iii Pozrite si, prosím, aj dôvody, ktoré stanovuje platná miestna legislatíva.