Warunki sprzedaży Digital River

Ostatnia aktualizacja: 7/7/2023Firma Digital River Inc. i jej spółki zależne (zwane łącznie „Digital River”, „my” i „nas”) to światowej klasy dostawca usług odsprzedaży. Świadczymy podstawowe usługi w zakresie zgodności z przepisami, zapobiegania oszustwom, podatków i płatności na rzecz dostawcy lub producenta („dostawca”), którego nazwa pojawia się na stronie internetowej lub w rozwiązaniu handlowym („witryna”), gdzie pojawiają się niniejsze warunki sprzedaży („warunki”). Gdy udostępniamy produkty i prawa do usług („usługi”) do sprzedaży za pośrednictwem witryny, robimy to w naszym imieniu jako autoryzowany odsprzedawca w imieniu naszego dostawcy.
Twój zakup będzie obsługiwany przez Digital River Inc. lub jedną z jej spółek zależnych, w zależności od Twojej lokalizacji. Więcej informacji na temat naszych spółek zależnych znajdziesz tutaj.
UWAGA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed dokonaniem zakupu za pośrednictwem witryny. Zawierają one ważne ograniczenia i wyłączenia, które mają zastosowanie do zakupów dokonywanych przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny, w tym ograniczenia odpowiedzialności oraz klauzulę o obowiązkowym arbitrażu. Składając zamówienie za pośrednictwem tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków, a wszelka sprzedaż za pośrednictwem tej witryny jest uzależniona od ich akceptacji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych warunków, musi zaprzestać korzystania z tej witryny i nie może zrealizować zamówienia.
Użytkownika obowiązuje wersja warunków obowiązująca w dniu złożenia Zamówienia. Możemy jednak okresowo zmieniać niniejsze warunki, a kiedy to zrobimy, zamieścimy je w witrynie. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami za każdym razem, gdy dokonuje zakupu od nas.

Tożsamość operatora

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
Adres e-mail: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Sekcja 1: Pełna umowa

Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Digital River dotyczącej zakupu produktów lub usług za pośrednictwem tej witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, umowy lub warunki wynikające z praktyki handlowej, ustalonego sposobu postępowania lub zwyczajów. Żadna zmiana niniejszych warunków nie jest dla nas wiążąca, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez nas.

Sekcja 2: Prywatność użytkownika

Nasza polityka prywatności, która jest włączona do niniejszych warunków przez odniesienie, reguluje przesyłanie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych za pośrednictwem tej witryny. Przesyłając nam swoje dane osobowe w związku z zamówieniem, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas (bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców) swoich danych w celu realizacji zamówienia i zgodnie z naszą polityką prywatności.
Aby zapoznać się z obowiązującą polityką prywatności, należy kliknąć tutaj.
Zarówno Digital River, jak i nasz dostawca przetwarzają dane osobowe jako administratorzy danych we własnym imieniu. Jak dwaj oddzielni administratorzy danych ani Digital River, ani dostawca nie administrują przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przez drugą stronę. Dostawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wysłania zamówionych przez niego towarów, ułatwienia zwrotów oraz zapewnienia obsługi klienta. Dostawca może również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, jeśli jest ona wymagana. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz dostawca wykorzystuje informacje o użytkowniku, należy zapoznać się z jego polityką prywatności i zasadami.

Sekcja 3: Obowiązki i oświadczenia użytkownika

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona ani skierowana do dzieci ani do innych osób, które nie posiadają zdolności prawnej do zawierania umów. Składając zamówienie, użytkownik oświadcza, że ma zdolność prawną do zawierania umów w stanie lub kraju, w którym mieszka. Jeśli użytkownik składa zamówienie w imieniu strony trzeciej, oświadcza, że jest upoważniony do działania w imieniu tej strony, a akceptacja niniejszych warunków stanowi również ich akceptację przez stronę trzecią.
Użytkownik oświadcza, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów dotyczących eksportu i importu. Użytkownik potwierdza, że nie nabywa produktów ani usług w celu ich eksportu, odsprzedaży, przekazania lub wykorzystania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym bez ograniczeń rządowych przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych lub obowiązujących sankcji i embarga nałożonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik oświadcza również, że nie będzie ich używał do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów.
Użytkownik potwierdza, że informacje podane przez niego w związku z zakupem, w tym adres fizyczny, adres e-mail i informacje dotyczące płatności, są kompletne i dokładne. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do naliczania i inicjowania płatności za pomocą metody płatności, którą wybrał dla swojego zakupu.

Sekcja 4: Składanie zamówienia

Oferując produkty i usługi na sprzedaż za pośrednictwem niniejszej witryny, zachęcamy do złożenia oferty zakupu przedstawionych produktów i usług. Składając zamówienie poprzez kliknięcie lub aktywację odpowiedniego przycisku lub hiperłącza w witrynie, użytkownik składa nam prawnie wiążącą ofertę zakupu produktów i usług wybranych na podstawie niniejszych warunków.
Akceptujemy ofertę tylko wtedy, gdy otrzymamy zatwierdzenie wybranej przez użytkownika metody płatności i gdy wyślemy produkt lub w inny sposób udostępnimy go użytkownikowi, np. podając łącze do pobrania pliku.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia oferty i anulowania zamówienia według własnego uznania. Każde generowane przez system potwierdzenie zamówienia wysyłane przez nas po zrealizowaniu zamówienia jest jedynie potwierdzeniem złożenia oferty i nie stanowi jej akceptacji, która podlega korekcie przed wysyłką fizycznych produktów lub świadczeniem usług. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia użytkownika i informacji dotyczących płatności Digital River zakupi zamówiony przez użytkownika towar od naszego dostawcy w celu odsprzedania go użytkownikowi.
Składając zamówienie, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z komunikacji elektronicznej związanej z transakcją oraz na elektroniczne przesyłanie powiadomień, zasad i zapisów dotyczących transakcji.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez nas stosownych zapisów dotyczących umowy, w tym komunikatów i potwierdzeń, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Sekcja 5: Opis produktu i ceny

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty i usługi oferowane na sprzedaż za pośrednictwem witryny były opisane i przedstawione w sposób możliwie najdokładniejszy i najpełniejszy. Jednakże mogą wystąpić błędy, a jeśli się pojawią, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian.
Ceny mogą się zmienić. Ceny należne to ceny obowiązujące w momencie przyjęcia przez nas oferty, w walucie prezentowanej w witrynie. O ile nie zaznaczono inaczej w witrynie, ceny produktów i usług nie zawierają podatku VAT, innych podatków, opłat za dostawę, eksport lub innych.

Sekcja 6: Warunki płatności

Użytkownik zgadza się zapłacić za produkt przy użyciu metod płatności oferowanych w tej witrynie. Tych metod płatności mogą dotyczyć oddzielne regulaminy. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu przetwarzania i autoryzacji płatności. Składając zamówienie, użytkownik upoważnia nas i naszych zewnętrznych usługodawców do obciążenia go kosztami zakupu przy użyciu wybranej metody płatności. Użytkownik zgadza się również, że możemy go obciążyć całkowitą kwotą zakupu — w tym wszelkimi obowiązującymi podatkami, opłatami za dostawę i opłatami celnymi przy użyciu wskazanej przez niego metody płatności. Jeśli dostarczyliśmy użytkownikowi produkt lub usługę, a użycie metody płatności nie powiodło się z jakiegokolwiek powodu, użytkownik zgadza się zapłacić nam całą należną kwotę na żądanie.

Sekcja 7: Eksport

Produkty i usługi sprzedawane w tej witrynie podlegają prawom i przepisom dotyczącym importu, eksportu i ponownego wywozu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dokonując sprzedaży za pośrednictwem witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać tych importowych i eksportowych przepisów ustawowych oraz wykonawczych, w tym tych, które nakładają ograniczenia na miejsca przeznaczenia, użytkownika i końcowe wykorzystanie produktów i usług. Użytkownik zobowiązuje się nie nabywać ani nie korzystać z żadnych produktów lub usług oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem tej witryny, jeśli zabraniają tego przepisy obowiązujące w kraju użytkownika. Uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z jakichkolwiek produktów lub usług sprzedawanych na tej stronie w miejscu, w którym ich użycie jest nielegalne, jest surowo zabronione.
Żadna ze stron figurujących na sporządzonej przez Departament Skarbu USA liście specjalnie oznaczonych obywateli i osób zablokowanych (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons — „Lista SDN”), dostępnej pod adresem https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx, nie ma ani nie będzie miała żadnego interesu majątkowego w odniesieniu do produktów kupowanych za pośrednictwem tej witryny.
Dokonując sprzedaży za pośrednictwem witryny, użytkownik gwarantuje, że nie jest wymieniony, ani jego spółka nie jest w 50% lub więcej własnością jednej lub więcej osób lub firm wymienionych na Liście SDN. Ponadto użytkownik gwarantuje, że nie działa w imieniu i nie będzie przekazywał żadnych produktów zakupionych na tej stronie (1) żadnej stronie objętej ograniczeniami ustanowionymi przez rząd Stanów Zjednoczonych, (2) jakiejkolwiek stronie zablokowanej z mocy prawa lub (3) do jakiegokolwiek zabronionego zastosowania końcowego lub miejsca przeznaczenia, zgodnie z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych.

Sekcja 8: Cło i koszty importu

Zakup fizycznego produktu może podlegać taryfom celnym, cłom, opłatom, podatkom i/lub innym kosztom, które mogą być należne w kraju docelowym („koszty importu”). O ile nie zostanie to wyraźnie określone przez nas w trakcie procesu składania zamówienia, płatność za zamówienie nie obejmuje takich kosztów importu. Użytkownik zgadza się, że jako strona odbierająca produkt w kraju docelowym jest odpowiedzialny za wprowadzenie produktów lub usług do kraju, w którym zamierza z nich korzystać, właściwe zgłoszenie towaru do odpowiednich organów celnych, opłacenie stosownych kosztów importu oraz spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów związanych z importem.
Podczas finalizowania sprzedaży, użytkownik może otrzymać możliwość przedpłaty kosztów importu. Podejmiemy uzasadnione ekonomicznie starania w celu oszacowania tych kosztów importu. Jednakże, ponieważ nie mamy na nie wpływu, nie możemy przewidzieć ze 100% dokładnością, jakie będą ostateczne koszty importu. Użytkownik zgadza się, że rzeczywiste koszty importu mogą różnić się od naszych szacunków.
 • Jeśli użytkownik zdecyduje się na przedpłatę kosztów importu: W przypadku, gdy ostateczne koszty importu będą wyższe niż nasze szacunki, nie będziemy żądać od użytkownika dodatkowej zapłaty, a w przypadku, gdy ostateczne koszty importu będą niższe niż nasze szacunki, nie zwrócimy mu różnicy.
 • Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na przedpłatę kosztów importu: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacenie wszystkich rzeczywistych kosztów importu. Jeśli strona inna niż użytkownik zapłaci część lub całość rzeczywistych kosztów importu w imieniu użytkownika w celu dokonania odprawy celnej, użytkownik zwróci, na żądanie, temu podmiotowi pełną kwotę rzeczywistych kosztów importu. Nieopłacenie kosztów importu w odpowiednim czasie może spowodować opóźnienia w dostawie, a także narazić użytkownika na odpowiedzialność z tytułu ceł i dodatkowych opłat.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kosztów importu, wymogów i procedur, które mogą mieć zastosowanie do zakupu, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem celnym.

Sekcja 9: Dodatkowe warunki

Korzystanie przez użytkownika z oferowanych przez nas produktów i usług może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez naszych dostawców, które zostaną przedstawione użytkownikowi w momencie dokonywania zakupu lub które mogą zostać dostarczone wraz z produktem lub usługą. Przed dokonaniem zakupu użytkownik powinien uważnie przeczytać wszelkie dodatkowe warunki, które zostały mu przedstawione. W przypadku braku zgody na te warunki nie należy dokonywać sprzedaży. Jeżeli z produktem lub usługą dostarczane są dodatkowe warunki, należy się z nimi niezwłocznie zapoznać. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te warunki, nie powinien korzystać z produktu lub usługi i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu rozpoczęcia procedury zwrotu.
Jeżeli produktem lub usługą oferowaną przez nas na sprzedaż jest oprogramowanie, oferujemy również licencję na korzystanie z tego oprogramowania. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub przedstawione warunki licencji, oprogramowanie nie może być kopiowane, adaptowane, tłumaczone, udostępniane, dystrybuowane, zmieniane, modyfikowane, rozkładane na elementy, dekompilowane, poddawane inżynierii wstecznej lub łączone z jakimkolwiek innym oprogramowaniem.
W odniesieniu do zakupu prawa do korzystania z usługi, takiej jak gwarancja, oprogramowanie jako usługa lub wstęp cyfrowy do oferty obsługiwanej i oferowanej przez naszego dostawcę lub stronę trzecią, sprzedajemy użytkownikowi niematerialne prawo dostępu, korzystania lub uczestniczenia w usłudze strony trzeciej przez określony czas. Nie jesteśmy operatorem usługi i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dostępności tej usługi.

Sekcja 10: Wysyłka i dostawa

Jeśli przyjmiemy ofertę użytkownika, dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby wysłać i dostarczyć produkty fizyczne do miejsca przeznaczenia określonego w procesie składania zamówienia i wskazanego w przesłanym przez nas potwierdzeniu zamówienia. Użytkownik musi sprawdzić adres dostawy, który podał w procesie składania zamówienia („adres dostawy”). Jeśli występują w nim jakiekolwiek błędy lub pominięcia, należy skontaktować się z nami w celu jak najszybszego skorygowania adresu dostawy. Nie możemy zmienić adresu wysyłki po tym, jak zamówienie zostało przetworzone i zrealizowane. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i/lub obciążenia użytkownika dodatkowymi kosztami, które powstaną w wyniku zmiany adresu dostawy z winy użytkownika.
Wszelkie ramy czasowe dostawy, które podajemy podczas procesu realizacji zamówienia są jedynie szacunkowe, a nie gwarantowane.
Jeżeli dostarczamy produkt w partiach, każda partia jest przedmiotem odrębnej umowy. Jakakolwiek wada jednej lub kilku partii nie uprawnia do odstąpienia od umowy jako całości lub anulowania każdej kolejnej partii.

Sekcja 11: Zwroty i refundacje

Aby dowiedzieć się jakie zasady zwrotu obowiązują w przypadku danego zakupu, należy zapoznać się z zasadami zwrotu przedstawionymi w witrynie. Wszelkie prawa do zwrotu związane z zakupem oprogramowania nie obowiązują w przypadku zdjęcia foliowego opakowania, zerwania pieczęci licencyjnej i/lub użycia oprogramowania. W przypadku braku polityki zwrotów dostawcy Digital River oferuje standardową 30-dniową politykę zwrotów dla kwalifikujących się produktów
W przypadku kupujących spoza Stanów Zjednoczonych mogą obowiązywać specjalne warunki dotyczące prawa do zwrotu i refundacji. Prosimy o zapoznanie się z sekcją
W przypadku pytań dotyczących zamówienia prosimy o kontakt na adres onlinestore.en.cs@digitalriver.com — skierujemy zapytanie do odpowiedniego zespołu obsługi klienta dla danego zamówienia.

Sekcja 12: Tytuł prawny i ryzyko utraty

Pod warunkiem, że wskazana przez użytkownika metoda płatności została zaakceptowana, (1) tytuł prawny do produktów fizycznych przechodzi na użytkownika w momencie dostarczenia przez nas fizycznych produktów na adres dostawy; (2) tytuł prawny do produktów i usług cyfrowych jest przekazywany w momencie udostępnienia produktu do pobrania.
Ryzyko utraty (1) w przypadku produktów fizycznych przechodzi na użytkownika w momencie dostarczenia przez nas fizycznych towarów na adres dostawy; oraz (2) w przypadku produktów i usług cyfrowych, gdy udostępniamy produkt do pobrania. Jeśli przy dostawie fizycznych towarów nie jest wymagany podpis, użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko utraty w przypadku kradzieży lub zagubienia w momencie dostarczenia przez nas produktu na adres dostawy.
W przypadku odmowy odbioru, gdy wyznaczony przez nas przewoźnik podejmuje próbę dostarczenia jakichkolwiek fizycznych produktów, użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów w momencie podjęcia próby dostarczenia ich przez przewoźnika. W takim przypadku (1) użytkownik nadal jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za produkty, które przewoźnik próbował dostarczyć; (2) użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem dostawy, w tym koszty magazynowania; oraz (3) po upływie 30 dni będziemy uprawnieni do zbycia produktów w sposób, który uznamy za stosowny i będziemy mogli zaliczyć wszelkie wpływy ze sprzedaży na poczet kwot, które jest nam winny użytkownik.

Sekcja 13: Gwarancja

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo lub w inny sposób przewidziane przez nas na piśmie, nie udzielamy żadnej gwarancji na sprzedawane przez nas produkty i usługi. Nie udzielamy żadnych zapewnień co do jakości, przydatności do określonego celu, działania, zgodności z opisem, instalacji oprogramowania, konfiguracji oraz korekty błędów lub wad. Użytkownik będzie korzystał z wszelkich gwarancji oferowanych przez producenta, licencjodawcę lub dostawcę produktu lub usług w związku ze sprzedażą. Szczegółowe informacje na temat gwarancji dotyczącej zakupionego produktu znajdują się w odpowiedniej dokumentacji dołączonej do produktu lub w witrynie, w której zakupiono produkt lub usługę. Dokumentacja ta może również zawierać procedury stosowane w przypadku naprawy lub wymiany wadliwych produktów.

Sekcja 14: Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Digital River nie jest producentem ani wydawcą produktów i usług oferowanych do sprzedaży w tej witrynie. O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, firma Digital River dostarcza produkty i usługi „w stanie, w jakim się znajdują” w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, bez żadnych gwarancji i zapewnień. Firma Digital River nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania przepisów, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Firma nie gwarantuje, że jakiekolwiek produkty będą dostępne w magazynie, bezpieczne, wolne od wad, zgodne z pisemnymi lub ustnymi specyfikacjami, gwarancjami, oświadczeniami lub obietnicami. Firma Digital River nie gwarantuje, że produkty nie zostaną zagubione lub uszkodzone podczas dostawy.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Digital River, jej dostawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody, koszty lub zobowiązania wynikające z lub związane z zakupem lub korzystaniem z produktów lub usług bądź z niniejszymi warunkami, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub szczególne (np. szkody związane z wydatkami lub przerwami w działalności, szkody majątkowe, honoraria prawników, utracone zyski, utratę możliwości korzystania, przychodów, wartości firmy, wartości aktywów lub papierów wartościowych), nawet jeśli firma Digital River została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub jest świadoma ich wystąpienia. Całkowita łączna odpowiedzialność firmy Digital River wynikająca z lub związana z zakupem i sprzedażą produktu lub usługi jest ograniczona do kwoty, którą użytkownik zapłacił firmie Digital River za ten produkt lub usługę.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią podstawę umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Digital River. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do odpowiedzialności firmy Digital River za (a) śmierć, obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez produkt zakupiony od firmy Digital River; lub (b) szkody spowodowane oszustwem, podaniem fałszywych informacji, celowym działaniem, rażącym zaniedbaniem lub innymi kwestiami, za które zgodnie z obowiązującym prawem nie można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności.
Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, która nie może być ograniczona lub wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Sekcja 15: Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Digital River, jej spółkę macierzystą oraz wszystkich członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, partnerów, twórców treści, usługodawców, dostawców i licencjodawców (zwanych łącznie „Stronami zwolnionymi”) w zakresie wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów, strat i wydatków, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z (1) zakupu przez użytkownika produktów i usług udostępnianych za pośrednictwem tej witryny; oraz (2) nieuczciwych lub wprowadzających w błąd działań lub zaniechań użytkownika, naruszenia lub pogwałcenia prawa, w tym naruszenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących własności intelektualnej lub naruszenia niniejszych warunków.

Sekcja 16: Rozstrzyganie sporów

Mamy nadzieję, że użytkownik jest w pełni zadowolony z zakupu produktu lub usługi. Podejmiemy wszelkie rozsądne wysiłki, aby rozstrzygnąć wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między nami a użytkownikiem. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie rozwiązać jakiegokolwiek sporu powstałego w związku z transakcją użytkownika, niniejszą witryną lub niniejszymi warunkami w sposób zadowalający dla użytkownika, niniejsza sekcja reguluje proces rozwiązywania sporów.
W przypadku kupujących spoza Stanów Zjednoczonych, mogą obowiązywać specjalne warunki dotyczące prawa do rozstrzygania sporów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją Lokalne warunki międzynarodowe poniżej.
Postanowienie arbitrażowe
Wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje, jakie użytkownik może mieć wobec nas, wynikające z, dotyczące lub związane z tą witryną lub transakcją, będą rozstrzygane wyłącznie na drodze wiążącego arbitrażu przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) i prowadzone przed jednym arbitrem zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami ustanowionymi przez AAA, w tym procedurami uzupełniającymi AAA dotyczącymi sporów związanych z konsumentami (w stosownych przypadkach) i zmienionymi przez niniejsze warunki („Zasady i procedury arbitrażu”).
Regulamin AAA oraz formularz wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego są dostępne na stronie internetowej AAA pod adresem http://www.adr.org.
Niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszystkich konsumentów w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Spory regulowane przez niniejszą sekcję obejmują bez ograniczeń (1) roszczenia wynikające z lub odnoszące się do jakiegokolwiek aspektu relacji pomiędzy użytkownikiem a nami; (2) roszczenia, które powstały w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny; oraz (3) roszczenia będące obecnie przedmiotem rzekomej sprawy sądowej z powództwa zbiorowego, w której użytkownik nie jest członkiem uprawnionej grupy.
Procedura rozstrzygania sporów nie ma jednak zastosowania do (1) roszczeń związanych z egzekwowaniem lub ważnością praw własności intelektualnej użytkownika lub naszych praw własności intelektualnej; lub (2) roszczeń związanych z zarzutem kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego użycia.
Wyrażasz zgodę na co następuje: (1) arbitraż będzie przeprowadzony zgodnie z prawem stanu Nowy Jork zgodnie z ustawą Federal Arbitration Act oraz mającymi zastosowanie statutami ograniczeń, wliczając zasady sprawiedliwości, oraz będzie respektować roszczenia i przywileje uznawane przez przepisy prawa; (2) arbiter nie będzie związany wcześniejszymi rozstrzygnięciami pomiędzy stronami, jednak jest związany rozstrzygnięciami w arbitrażach z udziałem zarówno nas, jak i użytkownika w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawne; (3) w przypadku, gdy użytkownik będzie w stanie wykazać, że koszty postępowania arbitrażowego będą zbyt wysokie w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, pokryjemy taką część opłat za złożenie dokumentów i przesłuchanie w związku z postępowaniem arbitrażowym, jaką arbiter uzna za konieczną, aby zapobiec zbyt wysokim kosztom postępowania arbitrażowego.
Użytkownik i my zgadzamy się, że (1) każda ze stron może wnosić roszczenia przeciwko drugiej stronie wyłącznie w sposób indywidualny i nie będzie upoważniona do rozstrzygania jakichkolwiek roszczeń na zasadzie arbitrażu zbiorowego lub za pośrednictwem przedstawicieli; (2) arbitraż może rozstrzygać wyłącznie o indywidualnych roszczeniach użytkownika i/lub naszych, a arbiter może przyznać zadośćuczynienie tylko na korzyść indywidualnej strony ubiegającej się o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia koniecznego ze względu na indywidualne roszczenia tej strony; oraz (3) arbiter nie może konsolidować lub łączyć roszczeń innych osób lub stron, które mogą być w podobnej sytuacji i nie może w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania łącznego, reprezentatywnego lub grupowego. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego ustępu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, wówczas całe postanowienie arbitrażowe traci ważność, a żadna ze stron nie jest uprawniona do rozstrzygania sporu na drodze arbitrażu.
Z wyjątkiem sytuacji opisanych w powyższym ustępie, jeżeli jakakolwiek część niniejszego Postanowienia arbitrażowego zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem, lub w inny sposób sprzeczną z zasadami i procedurami arbitrażowymi ustanowionymi przez AAA, nie będzie to miało wpływu na pozostałe zapisy postanowienia arbitrażowego i będą one egzekwowane w najszerszym zakresie przewidzianym prawem.
Obowiązujące przepisy prawne i miejsce
W przypadku, gdy powyższe postanowienie arbitrażowe nie ma zastosowania do użytkownika lub do konkretnego roszczenia lub sporu, użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać między użytkownikiem a nami, muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny zlokalizowany w hrabstwie Hennepin w stanie Minnesota, a zarówno użytkownik, jak i my zgadzamy się poddać osobistej jurysdykcji sądów zlokalizowanych w hrabstwie Hennepin w stanie Minnesota w celu rozstrzygania wszelkich takich roszczeń lub sporów z zastosowaniem prawa stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Sekcja 17: Rozdzielność postanowień

Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień i będą one wykonywane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Sekcja 18: Brak zrzeczenia się praw

Jakiekolwiek opóźnienie lub brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się praw z naszej strony. Zrzeczenie się praw wynikających z jakiegokolwiek naruszenia lub niewywiązania się z umowy w jednym przypadku nie stanowi zrzeczenia się praw wynikających z kolejnego naruszenia lub niewywiązania się z umowy. Żadne zrzeczenie się przez nas praw nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez nas.

Lokalne warunki międzynarodowe

Dla naszych kupujących spoza Stanów Zjednoczonych warunki określone poniżej w niniejszej sekcji Lokalne warunki międzynarodowe są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do powyższych warunków. Jeżeli postanowienie niniejszej sekcji jest niezgodne z ogólnymi warunkami przedstawionymi powyżej, do zakupu będą miały zastosowanie warunki właściwe dla danej jurysdykcji.

Unia Europejska, Anglia i Walia

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli użytkownik jest konsumentem, oprócz wszelkich zasad dotyczących zwrotów związanych ze sprzedażą, ma prawo do odstąpienia od umowy (lub jej anulowania) w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
W przypadku usługi lub treści cyfrowych prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
W przypadku towarów prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów lub:
 • W przypadku wielu towarów w jednym zamówieniu i dostarczanych oddzielnie, dzień, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru;
 • W przypadku towaru składającego się z wielu partii lub części — dzień, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w posiadanie ostatniej partii lub części;
 • W przypadku umowy o regularną dostawę towarów w określonym czasie — dzień, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w fizyczne posiadanie pierwszego towaru.
Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od użytkownika płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybraniem przez użytkownika sposobu dostawy szybszego niż najtańszy sposób dostawy), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, dokonamy zwrotu płatności przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto w pierwotnej transakcji. W żadnym wypadku użytkownik nie poniesie opłaty manipulacyjnej ani opłaty za anulowanie w wyniku zwrotu.
Użytkownik musi zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten będzie dotrzymany, jeśli użytkownik wyśle nam towar przed upływem tego 14-dniowego okresu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do nas. Użytkownik musi podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia towarów i musi zapłacić nam za każdą utratę wartości towarów, która jest bezpośrednio związana ze złym traktowaniem lub niewłaściwym obchodzeniem się z towarami w celu zbadania ich jakości, cech i funkcjonalności. Możemy odmówić wydania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu jego odesłania.
Utrata prawa do odstąpienia od umowy w przypadku towarów cyfrowych
Jeżeli niniejsza umowa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku fizycznym, prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli (1) użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy oraz (2) użytkownik przyjmie do wiadomości, że utraci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonywanie rozpocznie się przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy.
Brak prawa do odstąpienia od umowy
W przypadku każdej umowy obejmującej dostawę nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli pieczęć zostanie usunięta lub naruszona po dostawie.
Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa obejmuje dostawę towarów, które zostały wykonane zgodnie z jego specyfikacją lub są wyraźnie spersonalizowane.
Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy
W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy listownie lub pocztą elektroniczną.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
W celu skorzystania z tego prawa nie jest wymagane użycie określonego formatu; wystarczy jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, że użytkownik korzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
Można również dochodzić swoich praw za pomocą formularza online dostępnego pod tym łączem: Formularz anulowania.
Niezależnie od sposobu skontaktowania się z nami, oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Gwarancje

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej i powiązanymi przepisami państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem witryny są chronione dwuletnią gwarancją zgodności z umową.
Produkt jest zgodny z umową, jeśli:
 • jest zgodny z opisem, który dostarczyliśmy użytkownikowi przed zawarciem umowy,
 • nadaje się do celu, do którego użytkownik go potrzebuje, jeśli użytkownik poinformował nas o tym celu przed zawarciem umowy,
 • nadaje się do zwykłych celów towarów tego samego rodzaju oraz
 • charakteryzuje się jakością i zastosowaniem, jakich można oczekiwać od towarów tego samego rodzaju, a których użytkownik, jako konsument, może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu, uwzględniając wszelkie oświadczenia złożone przez nas lub producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
Produkt nie jest niezgodny z umową, jeśli w momencie zawierania umowy użytkownik wiedział (lub powinien był wiedzieć) o braku zgodności. Produkt nie jest niezgodny z umową, jeżeli brak zgodności jest wynikiem zastosowania materiałów dostarczonych przez użytkownika.
Jeśli produkt nie jest zgodny z umową, użytkownik ma prawo do (1) żądania od nas bezpłatnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę produktu, (2) redukcja ceny; lub (3) odstąpienia od umowy w odniesieniu do wszelkich towarów niezgodnych z umową. Użytkownik może nie być uprawniony do naprawy lub wymiany, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub jej koszt jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztu alternatywnego rozwiązania.
Jeśli użytkownik jest konsumentem w następujących krajach, dla jego zakupu mają zastosowanie następujące okresy czasu:
 • Finlandia – czas trwania gwarancji jest uzależniony od przewidywanego okresu użytkowania.
 • Islandia – czas trwania gwarancji wynosi zazwyczaj 2 lata i 5 lat w przypadku towarów, w stosunku do których oczekuje się dłuższego okresu użytkowania.
 • Irlandia – użytkownik musi skorzystać ze swoich praw przed upływem 6-letniego okresu przedawnienia.
 • Holandia – czas trwania okresu gwarancji jest uzależniony od przewidywanego okresu użytkowania towarów.
 • Norwegia – czas trwania wynosi zazwyczaj 2 lata i 5 lat w przypadku towarów, w stosunku do których oczekuje się dłuższego okresu użytkowania.
 • Szwecja – czas trwania gwarancji wynosi 3 lata.
 • Anglia, Walia i Irlandia Północna – użytkownik musi skorzystać ze swoich praw przed upływem 6-letniego okresu przedawnienia.
 • Szkocja – użytkownik musi skorzystać ze swoich praw przed upływem 5-letniego okresu przedawnienia.

Rozstrzyganie sporów

O ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie jest to zabronione przez prawo lokalne, niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i obie strony zgadzają się na niewyłączną jurysdykcję sądów angielskich w Londynie w odniesieniu do warunków i wszelkich innych spraw z nimi związanych, a wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim.
Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku sprzedaży w Niemczech, zgodnie z § 36 ust. 1 nr 1 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich VSBG, nie wyrażamy chęci wzięcia udziału ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w pozasądowej procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.
W przypadku sprzedaży we Francji, jeśli wystąpi spór między Digital River a konsumentem, postaramy się znaleźć polubowne rozwiązanie. W przypadku braku polubownego porozumienia możesz bezpłatnie skierować sprawę do mediatora ds. konsumenckich, który nas obsługuje, a mianowicie do stowarzyszenia Association of European Mediators (AME CONSO), w ciągu jednego roku od skierowania do nas pisemnej skargi. Do mediatora ds. konsumenckich możesz się odwołać przez wypełnienie formularza udostępnionego w tym celu na stronie internetowej AME CONSO (www.mediationconso-ame.com) lub pocztą na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS.