Verkoopvoorwaarden van Digital River

Laatst bijgewerkt op: 7/7/2023Digital River, Inc. en zijn dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Digital River”, “wij”, en “ons”) is een vooraanstaande aanbieder van wereldwijde online wederverkoopdiensten. We leveren essentiële diensten voor fraudepreventie, compliance, belastingafdracht en betalingen aan de leverancier of fabrikant (hierna "leverancier") wiens naam wordt vermeld op de website of in de e-commerceoplossing ("website") waar deze algemene verkoopvoorwaarden (“voorwaarden”) te vinden zijn. Wanneer we rechten op het gebruik van producten en diensten (“diensten”) ten verkoop aanbieden via de website doen we dat in onze naam in de hoedanigheid van erkende wederverkoper namens onze leverancier.
Uw aankoop wordt afgehandeld door Digital River, Inc. of een van haar dochterondernemingen, afhankelijk van uw locatie. Hier vindt u meer informatie over onze dochterondernemingen.
BELANGRIJK: Lees deze voorwaarden aandachtig door alvorens producten of diensten via de website aan te schaffen. Ze bevatten belangrijke informatie over beperkingen en uitzonderingen die van toepassing zijn op uw aankopen via deze website, zoals beperkingen van aansprakelijkheid en een clausule die in verplichte arbitrage voorziet. Door een bestelling via deze website te plaatsen gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn door deze voorwaarden. U dient met deze voorwaarden akkoord te gaan alvorens u een aanschaf via deze website kunt doen. Als u niet akkoord gaat met een of meer van deze voorwaarden, dient u het gebruik van deze website stop te zetten en mag u uw bestelling niet voltooien.
U bent gehouden aan de versie van de voorwaarden die van kracht is op de datum waarop u uw bestelling indient. We kunnen deze voorwaarden echter periodiek wijzigen. In dat geval zullen we de gewijzigde versie op de website publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om elke keer dat u een dienst of product bij ons aanschaft de voorwaarden te raadplegen.

Identiteit van de exploitant

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
E-mailadres: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Artikel 1: Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Digital River ten aanzien van uw aanschaf van producten of diensten via deze website. Ze vervangen alle eerdere verklaringen, overeenkomsten en voorwaarden die voortvloeien uit de handelsactiviteiten en betrekkingen tussen u en Digital River. Wij zijn niet aan wijzigingen van deze voorwaarden gehouden als die niet in schriftelijke vorm door ons zijn getekend.

Artikel 2: Uw privacy

Ons privacybeleid, dat door middel van verwijzing deel uitmaakt van deze voorwaarden, is van kracht op de verstrekking door u van uw persoonsgegevens via deze website en ons gebruik van deze persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens in samenhang met uw bestelling aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken (direct dan wel via externe dienstverleners) om uw bestelling te kunnen verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.
Klik hier om het actuele privacybeleid te raadplegen.
Zowel Digital River als onze leverancier verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Omdat we beide afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, heeft zowel Digital River als de leverancier geen zeggenschap over de verwerking van uw persoonsgegevens door de andere partij. De leverancier kan uw persoonsgegevens verwerken om de door u bestelde goederen naar u te verzenden, retourleveringen mogelijk te maken en u als klant diensten te verlenen. De leverancier kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en op basis van uw toestemming indien dat vereist is. Om te weten hoe onze leverancier uw gegevens gebruikt, dient u diens privacyverklaring en privacybeleid te lezen en te begrijpen.

Artikel 3: Uw verplichtingen en toezeggingen

Deze website is niet gericht op, of bestemd voor kinderen of andere personen die niet van rechtswege bevoegd zijn om juridische overeenkomsten aan te gaan. Door een bestelling te plaatsen verklaart u dat u van rechtswege bevoegd bent om juridische overeenkomsten aan te gaan in de staat of het land waarvan u ingezetene bent. Als u een bestelling namens een andere partij plaatst, verklaart u dat u bevoegd bent om namens die partij te handelen. In dat geval houdt uw akkoord met deze voorwaarden automatisch in dat de andere partij met deze voorwaarden instemt.
U verklaart dat u in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving zult handelen, met inbegrip van export- en importrichtlijnen. U gaat ermee akkoord om geen producten of diensten aan te schaffen teneinde die te exporteren, weder te verkopen, aan derden over te dragen of te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, zonder beperkingen, de exportwetgeving van de Verenigde Staten en eventuele sancties en embargo's die door het Amerikaanse Ministerie van Financiën zijn opgelegd. U gaat er verder mee akkoord dat u deze producten en diensten niet voor wederrechtelijke activiteiten zult gebruiken en niet zult gebruiken op een manier waarvoor u geen toestemming hebt verkregen.
U gaat ermee akkoord dat de informatie die u in verband met uw aankoop verstrekt, met inbegrip van uw fysieke adres, e-mailadres en betalingsgegevens, volledig en juist zijn. U verklaart dat u bevoegd bent om een betaling uit te voeren op basis van de betalingsmethode die u voor uw aanschaf kiest.

Artikel 4: Een bestelling plaatsen

Als we producten en diensten op deze website ten verkoop aanbieden, nodigen we u daarmee uit om ons een aanbod te doen voor de aanschaf van de weergegeven producten en diensten. Als u een bestelling plaatst door op de daarvoor bestemde knop of link op de website te klikken, doet u ons op basis van deze voorwaarden een juridisch bindend aanbod om de door u geselecteerde producten en diensten aan te schaffen.
We zullen uw aanbod pas accepteren zodra we goedkeuring hebben ontvangen van de aanbieder van de door u geselecteerde betalingsmethode en we uw product of dienst hebben verzonden of anderszins aan u beschikbaar hebben gesteld, bijvoorbeeld door het aanbieden van een downloadlink.
We behouden ons het recht voor om uw aanbod naar eigen inzicht af te wijzen en uw bestelling te annuleren. Elke door een systeem gegenereerde orderbevestiging die we u toezenden wanneer u uw bestelling hebt voltooid vertegenwoordigt louter een bevestiging van uw bestelling en geen acceptatie daarvan. Uw aanbod kan worden gecorrigeerd alvorens uw fysieke producten worden verzonden of uw diensten worden geleverd. Na de succesvolle verificatie van uw bestel- en betalingsgegevens koopt Digital River de door u bestelde goederen bij onze leverancier met de bedoeling om deze aan u weder te verkopen.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met het gebruik door ons van elektronische communicatie met betrekking tot uw transactie en de aanlevering via elektronische weg van kennisgevingen, beleidsregels en informatie over de transactie.
U gaat ermee akkoord dat we relevante contractgegevens in bestand houden, met inbegrip van berichten en bevestigingen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 5: Productbeschrijvingen en prijzen

We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die ten verkoop worden aangeboden via deze website zo volledig mogelijk worden beschreven en gepresenteerd. Er kunnen echter fouten optreden, in welk geval we ons het recht voorbehouden om informatie te corrigeren en herzien.
Prijzen kunnen worden gewijzigd. De prijzen die dienen te worden betaald zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop wij uw aanbod accepteren. De prijzen zijn in de valuta die op de website is aangegeven. Tenzij de website anders vermeldt, zijn de prijzen van producten en diensten exclusief btw, overige belastingen, bezorgkosten, exportheffingen en andere kosten.

Artikel 6: Betalingscondities

U gaat ermee akkoord om voor het product of de dienst te betalen op basis van een van de betalingsmethoden die op deze website worden aangeboden. Op deze betalingsmethoden kunnen de algemene voorwaarden van hun aanbieder van toepassing zijn. We kunnen voor de verwerking en machtiging van uw betaling gebruikmaken van externe dienstverleners. Door een bestelling te plaatsen machtigt u ons en onze externe dienstverlener(s) om in het kader van uw aankoop geld van uw rekening af te schrijven op basis van de door u geselecteerde betalingsmethode. U gaat er daarnaast mee akkoord dat wij het volledige aankoopbedrag via de door u geselecteerde betalingsmethode bij u in rekening brengen, met inbegrip van eventueel toepasselijke belastingen, bezorgkosten en douaneheffingen. Als wij het product of de dienst aan u hebben geleverd en uw betaling via de door u geselecteerde betalingsmethode om welke reden dan ook mislukt, gaat u ermee akkoord om op ons verzoek het volledige aankoopbedrag aan ons te betalen.

Artikel 7: Export

Op de producten en diensten die via deze website ten verkoop worden aangeboden zijn de wet- en regelgeving inzake import, export en doorvoer van de Verenigde Staten en andere landen van kracht. Door een aankoop te doen via de website gaat u ermee akkoord om in overeenstemming te handelen met deze wet- en regelgeving inzake import, export en doorvoer, evenals richtlijnen die beperkingen opleggen ten aanzien van bestemmingen, gebruikers en eindgebruikers van de desbetreffende producten en diensten. U gaat ermee akkoord om geen producten of diensten aan te schaffen die via deze website ten verkoop worden aangeboden als de toepasselijke wetgeving in uw land u verbiedt om dit te doen. Het is strikt verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van producten of diensten die op deze website ten verkoop worden aangeboden in locaties waarin hun gebruik in strijd is met de lokale wetgeving.
Geen partij die is vermeld op de List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (“SDN-lijst”) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, die te vinden is op https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx, mag ooit enig eigendomsbelang hebben in de producten of diensten die via deze website worden aangeschaft.
Door een aankoop te doen via de website verklaart u dat u niet behoort tot, of lid bent van een organisatie die voor 50% of meer eigendom is van een of meer personen of bedrijven die op de SDN-lijst zijn vermeld. U verklaart daarnaast dat u niet handelt of namens, en geen producten of diensten die u via deze website aanschaft doorgeeft aan (1) enige partij die op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid staat; (2) enige partij die het van rechtswege is verboden om zaken te doen; of (3) enige verboden eindgebruiker of bestemming die op een zwarte lijst staat, zoals vermeld in de Amerikaanse exportrichtlijnen.

Artikel 8: Douaneheffingen en importkosten

Op uw aanschaf van een fysiek product zijn mogelijk douaneheffingen, accijnzen, tarieven, belastingen en/of andere kosten van toepassing die in het land van bestemming dienen te worden betaald of afgedragen (“importkosten”). Tenzij uitdrukkelijk door ons tijdens het bestellingsproces vermeld zijn deze importkosten niet inbegrepen in uw betaling voor uw bestelling. U gaat ermee akkoord om als ontvangende partij in het land van bestemming voor het product verantwoordelijk bent voor de invoer van producten of diensten in het land waarin u die van plan bent om te gebruiken en de handelswaren op juiste wijze aan te geven bij de toepasselijke douaneautoriteit, de toepasselijke importkosten te betalen en te voldoen aan eventuele aanvullende importgerelateerde eisen.
Tijdens het afsluiten van een verkooptransactie wordt u mogelijk de optie geboden om de importkosten vooraf te betalen. Wij zullen in zakelijk opzicht redelijke pogingen doen om u een schatting van deze importkosten te bieden. Maar aangezien we geen controle op deze kosten kunnen uitoefenen, kunnen we niet met volledige zekerheid voorspellen wat de uiteindelijke importkosten zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat de werkelijke importkosten kunnen afwijken van onze schatting daarvan.
 • Als u ervoor kiest om de importkosten vooraf te betalen: Als de uiteindelijke importkosten hoger uitvallen dan onze schatting, zullen wij u niet vragen om extra kosten te betalen. Als de uiteindelijke importkosten lager uitvallen dan onze schatting, zullen we het verschil niet aan u terugbetalen.
 • Als u er niet voor kiest om de importkosten vooraf te betalen: U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle werkelijke importkosten. Als een andere partij dan u alle werkelijke importkosten of een deel daarvan namens u betaalt om de inklaring daarvan te waarborgen, dient u die partij op diens verzoek de werkelijke importkosten terug te betalen. Als u nalaat om de importkosten tijdig te betalen, kan dit resulteren in vertraging van de levering en kunt u aansprakelijk worden gesteld voor heffingen en aanvullende kosten
U dient contact op te nemen met het toepasselijke douanekantoor voor informatie over de importkosten, eisen en procedures die mogelijk op uw aankoop van toepassing zijn.

Artikel 9: Aanvullende voorwaarden

Op uw gebruik van de producten en diensten die wij via de website aanbieden zijn de aanvullende voorwaarden van onze leveranciers van kracht. Deze voorwaarden zullen aan u worden gepresenteerd op het moment van aanschaf of worden mogelijk bij uw product of dienst meegeleverd. Om uw aanschaf te voltooien dient u eventuele aanvullende voorwaarden die aan u worden gepresenteerd aandachtig door te lezen. Voltooi de aanschaf niet als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat. Als er aanvullende voorwaarden bij uw product of dienst worden meegeleverd, dient u die direct door te lezen. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, mag u het product of de dienst niet gebruiken en dient u contact op te nemen met de klantenservice om een retourneringsproces voor het product of de dienst in gang te zetten.
Als het product of de dienst die we aanbieden software omvat, bieden wij u een licentie voor het gebruik van die software. Tenzij dit wettelijk is toegestaan of in de licentievoorwaarden bepaald, mag de software niet worden gekopieerd, aangepast, beschikbaar worden gesteld, verspreid, gewijzigd, ontleed, gedecompileerd, nagebouwd of met enige andere software worden gecombineerd.
Met betrekking tot uw aanschaf van het recht op het gebruik van een dienst, zoals bij een garantie, software-as-a-service of digitale toegang tot een oplossing die door onze leverancier of een externe partij wordt geëxploiteerd of aangeboden, verkopen wij u een immaterieel recht om toegang te zoeken tot, gebruik te maken van of deel te nemen aan die dienst van de externe partij gedurende een bepaalde termijn. We zijn geen exploitant van de dienst en doen geen verklaringen en bieden geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van die dienst.

Artikel 10: Levering en verzending

Als wij uw aanbod accepteren, zullen wij in zakelijk opzicht al het redelijke doen om fysieke producten te verzenden en te leveren op de bestemming die u tijdens het bestellingsproces opgaf en is vermeld op de orderbevestiging die we aan u verzenden. U dient het leveradres dat u tijdens het bestellingsproces opgaf (“leveradres”) te controleren. Als er sprake is van foutieve of ontbrekende informatie, dient u zo snel mogelijk contact met ons opnemen voor het corrigeren van het leveradres. We kunnen het leveradres na de verwerking en afhandeling van uw bestelling niet langer wijzigen. We behouden ons het recht voor om uw bestelling te annuleren en/of aanvullende kosten bij u in rekening te brengen die voortvloeien uit enige wijziging van het door u opgegeven leveradres.
Alle levertijden die we tijdens het afrekenproces vermelden vertegenwoordigen louter schattingen en geen garandeerde levertijden.
Als we producten in termijnen leveren, vertegenwoordigt elke termijn een afzonderlijke overeenkomst. Enige tekortkoming van de producten die een of meer termijnen worden geleverd, verleent u geen recht om de overeenkomst in zijn totaliteit op te zeggen of de levering van producten in een daaropvolgende termijn te annuleren.

Artikel 11: Retourneringen en restitutie

Raadpleeg het retourneringsbeleid op de website voor de beleidsregels die op uw aankoop van toepassing zijn. Elk retourneringsrecht ten aanzien van de door u aangeschafte software komt te vervallen als u de softwareverpakking opent, het licentiezegel verbreekt en/of de software gebruikt. Indien de leverancier geen retourbeleid heeft, voorziet het standaardbeleid voor retourneringen van Digital River in een retourneringstermijn van 30 dagen voor in aanmerking komende producten.
Op consumenten buiten de Verenigde Staten zijn mogelijk speciale voorwaarden van toepassing ten aanzien van hun recht op retournering en restitutie. Raadpleeg voor meer informatie hierover het onderstaande gedeelte Lokale internationale voorwaarden.
Voor vragen over uw bestelling kunt u contact met ons opnemen op onlinestore.en.cs@digitalriver.com Wij zullen uw vraag over uw bestelling doorgeven aan het juiste team binnen onze klantenservice.

Artikel 12: Eigendomsrecht en risico van verlies

Mits het gebruik van de door u geselecteerde betalingsmethode is goedgekeurd, (1) wordt het eigendomsrecht op de fysieke producten op u overgedragen op het moment waarop we de fysieke producten op het leveradres bezorgen; (2) wordt het eigendom van de digitale producten en diensten overgedragen op het moment waarop we het product beschikbaar stellen om te worden gedownload.
Het risico van het verlies (1) van fysieke producten wordt op u overgedragen op het moment waarop we de fysieke goederen op het leveradres bezorgen; en (2) op het moment waarop we digitale producten en diensten beschikbaar stellen om te worden gedownload. Als er geen handtekening is vereist voor de levering van fysieke goederen, accepteert u alle risico's van verlies of diefstal wanneer we het product op het leveradres bezorgen.
Als u de levering weigert wanneer het door ons aangewezen transportbedrijf probeert om enige fysieke producten te bezorgen, neemt u het risico van schade aan de producten op zich. In dat geval (1) bent u nog altijd aansprakelijk voor de volledige betaling van de producten die het transportbedrijf probeerde te bezorgen; (2) bent u aansprakelijk voor eventuele aanvullende kosten die voortvloeien uit uw nalaten om de levering aan te nemen, met inbegrip van opslagkosten; en (3) zijn we na 30 dagen gerechtigd om de producten af te danken op een manier die we juist achten en eventuele opbrengsten van een verkoop daarvan te verrekenen met eventuele bedragen die u ons nog schuldig bent.

Artikel 13: Garantie

Tenzij de wetgeving zulks vereist of wij daar anderszins schriftelijk om verzoeken, bieden we geen garantie voor de producten en diensten die we verkopen. We doen geen toezeggingen ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, overeenkomst met de beschrijving, software-installatie, configuratie, fouten of het herstellen van tekortkomingen. U zult het voordeel genieten van elke garantie die door de fabrikant, de licentiegever of leverancier van het product of de dienst wordt aangeboden aan de koper daarvan. Raadpleeg voor informatie over enige garanties die op uw aankoop van toepassing zijn de relevante documentatie die bij het product of de dienst werd meegeleverd of de website waar u uw product of dienst hebt aangeschaft. Deze documentatie bevat mogelijk ook informatie over de procedures die van toepassing zijn op de reparatie of vervanging van defecte producten.

Artikel 14: Beperking van aansprakelijkheid

Digital River is de fabrikant noch uitgever van de producten en diensten die op deze website ten verkoop worden aangeboden. Tenzij anderszins in deze voorwaarden bepaald levert Digital River producten en diensten in de huidige staat voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zonder enige garanties of toezeggingen. Digital River wijst voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving alle impliciete en expliciete garanties van de hand, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garanties van niet-inbreuk. Digital River biedt geen garanties dat enige producten op voorraad zullen zijn, veilig of vrij van tekortkomingen zullen zijn of voldoen aan mondelinge of schriftelijke specificaties, garanties, beweringen of beloftes. Digital River garandeert niet dat de producten niet verloren of beschadigd zullen raken tijdens de levering.
Voor zover maximaal door de toepasselijke wetgeving is toegestaan zullen Digital River, zijn leveranciers of zijn licentiegevers in geen enkel geval en op basis van geen enkele juridische theorie jegens u of derden aansprakelijk zijn voor enige schade, kosten of vorderingen die voortvloeien uit, of verband houden met de aanschaf of het gebruik van enige producten of diensten dan wel deze voorwaarden, met inbegrip van, zonder beperkingen, enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade (bijv. schade die voortvloeit uit zakelijke onderbrekingen, schade aan eigendommen, kosten van juridische bijstand, winstderving, omzetverlies, verlies van goodwill of verlies van de waarde van activa of effecten), zelfs als Digital River op de hoogte is gesteld of zich anderszins bewust is van de kans op dergelijke schade. De totale aansprakelijkheid van Digital River die voortvloeit uit, of verband houdt met de aankoop en verkoop van een product of dienst blijft beperkt tot het bedrag dat u aan Digital River hebt betaald voor dit product of deze dienst.
De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid vertegenwoordigen de fundamentele basis van de zakelijke overeenkomst tussen u en Digital River. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid van Digital River ten aanzien van (a) overlijden, letsel of schade aan eigendommen die direct of indirect is veroorzaakt door het product of de dienst die u bij Digital River hebt aangeschaft; of (b) schade die is veroorzaakt door fraude, valse beweringen, opzettelijk wangedrag of verwijtbare nalatigheid van de kant van Digital River of enige andere zaken waarvoor de aansprakelijkheid van Digital River niet op basis van de toepasselijke wetgeving kan worden beperkt of uitgesloten.
Niets in dit gedeelte vertegenwoordigt een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15: Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Digital River, onze moedermaatschappij en elk van onze managers, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, contentproviders, dienstverleners, leveranciers en licentiegevers (hierna gezamenlijk “gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, kosten, verliezen en onkosten, met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand die voortvloeien uit, of verband houden met (1) uw aanschaf van producten en diensten die via deze website beschikbaar werden gesteld; en (2) frauduleuze of misleidende handelingen of nalatigheden van uw kant of inbreuk door u op de wetgeving, met inbegrip van enige claims ten aanzien van intellectueel eigendom of inbreuk op deze voorwaarden.

Artikel 16: Beslechting van geschillen

Wij hopen dat u ten volste tevreden bent met het product of de dienst die u hebt aangeschaft. We zullen redelijke inspanningen leveren om eventuele geschillen die u met ons hebt te beslechten. Als we echter niet in staat zijn om naar uw tevredenheid enig geschil te beslechten dat voortvloeit uit, of verband houdt met uw transactie, deze website of deze voorwaarden, is dit gedeelte van kracht op het proces voor het beslechten van dat geschil.
Op consumenten buiten de Verenigde Staten zijn mogelijk speciale voorwaarden van toepassing op hun recht op beslechting van geschillen. Raadpleeg voor meer informatie hierover het onderstaande gedeelte Lokale internationale voorwaarden.
Arbitrageclausule
Al uw claims jegens ons en geschillen en onenigheid met ons die voortvloeien uit, of verband houden met deze website of uw transactie mogen uitsluitend worden beslecht op basis van bindende arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”). De arbitrage zal worden uitgesproken door één arbiter krachtens de toepasselijke regels en procedures van de AAA, met inbegrip van de Aanvullende procedures voor geschillen aangaande consumenten van de AAA (waar van toepassing) en gewijzigd op basis van deze voorwaarden (“Regels en procedures voor arbitrage”).
De regels van de AAA en een formulier voor arbitragezaken zijn beschikbaar op de website van de AAA: http://www.adr.org.
Dit gedeelte is voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving van toepassing op alle consumenten. De geschillen waarop dit gedeelte van kracht is omvatten, zonder beperkingen, (1) claims die voortvloeien uit, of verband houden met de relatie tussen u en ons; (2) claims die voortvloeien uit, of verband houden met uw gebruik van de website; en (3) claims die momenteel het onderwerp vormen van een collectief proces waarin u geen partij bent.
De geschillenprocedure is echter specifiek niet van toepassing op (1) claims inzake de toepassing of geldigheid van uw of onze intellectuele eigendomsrechten; of (2) claims inzake diefstal, piraterij of onbevoegd gebruik.
U gaat ermee akkoord dat: (1) de arbiter de wetgeving van de staat New York zal toepassen in overeenstemming met de principes van billijkheid en de door de wet erkende aanspraken op voorrechten zal honoreren; (2) de arbiter zal niet gebonden zal zijn aan uitspraken uit eerdere arbitragezaken waarbij Digital River betrokken was, maar wel gebonden zal zijn aan uitspraken uit eerdere arbitragezaken waarin zowel u als Digital River betrokken waren, voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist; (3) als u in staat bent om aan te tonen dat de arbitragekosten exorbitant hoog zijn en geenszins in verhouding staan tot normale proceskosten, zullen wij zoveel van uw indienings- en hoorzittingskosten in verband met de arbitrage zullen betalen als de arbiter nodig acht om te voorkomen dat het arbitrageproces in exorbitant hoge kosten resulteert.
U en Digital River gaan ermee akkoord dat (1) elke partij op individuele basis claims tegen de andere partij mag indienen en dat er geen precedent is voor enige claims waarvoor arbitrage op groepsbasis of op basis van vertegenwoordiging nodig is; (2) de arbiter alleen een beslissing kan vellen over uw en/of onze individuele claims en alleen rechtsmiddelen kan toewijzen aan de individuele partij die zich beroept, en slechts in die mate die nodig is om de rechtsmiddelen toe te wijzen die benodigd zijn voor de individuele claim(s) van die partij; en (3) de arbiter de claims van andere personen of partijen niet mag consolideren of samenvoegen met de claims van partijen die mogelijk in eenzelfde situatie verkeren en niet op enige andere wijze enige leiding mag geven aan enige arbitrageprocessen waarbij sprake is van consolidatie, vertegenwoordiging of groepsvorderingen. Indien enig onderdeel van deze alinea onwettig, ongeldig of niet toepasbaar wordt geacht, zal deze arbitragebepaling in haar geheel nietig worden verklaard en heeft geen van de partijen recht op arbitrage van diens geschil.
Als enig onderdeel van deze arbitragebepaling onwettig, ongeldig of niet toepasbaar wordt geacht of anderszins in strijd is met de regels en procedures voor arbitrage die door de AAA zijn opgesteld, zal dit niet van invloed zijn op de overige bepalingen van de arbitragebepaling, die zullen worden toegepast voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, tenzij het tegengestelde is vermeld in de alinea direct hierboven.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Indien de bovenstaande arbitragebepaling niet van toepassing is op u of een bepaalde claim of specifiek geschil, gaat u ermee akkoord dat alle claims en/of geschillen die zich voordoen tussen ons uitsluitend mogen worden beslecht door een staatsgerechtshof of federale rechtbank in Hennepin County, Minnesota. Beide partijen gaan ermee akkoord om zich te houden aan de persoonlijke jurisdictie van de gerechtshoven in Hennepin County, Minnesota ten aanzien van het voorleggen van al deze claims of geschillen, waarbij de wetgeving van de staat New York van kracht is.

Artikel 17: Scheidbaarheid

Indien enige bepaling of onderdeel van de voorwaarden onwettig, ongeldig of niet toepasbaar wordt geacht, zal dat niet van invloed zijn op de geldigheid van de overige bepalingen, die zullen worden toegepast voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Artikel 18: Geen vrijwaring

Enige vertraging of nalatigheid van onze kant om gebruik te maken van enig recht of bepaling van deze voorwaarden houdt geen vrijwaring door ons in. Een vrijwaring van enige overtreding of inbreuk in één geval houdt geen vrijwaring in van enige daaropvolgende overtreding of inbreuk. Er zal geen sprake zijn van enige vrijwaring door ons als die niet schriftelijk is opgesteld en door ons is ondertekend.

Lokale internationale voorwaarden

Voor consumenten buiten de Verenigde Staten zijn in aanvulling op de bovenstaande voorwaarden de bepalingen van kracht die in deze Lokale internationale voorwaarden zijn uiteengezet. Indien een bepaling in dit gedeelte conflicteert met de hierboven vermelde voorwaarden, zullen de voorwaarden die specifiek voor uw rechtsgebied gelden van kracht zijn op uw aankoop

Europese Unie, Engeland en Wales

Herroepingsrecht

Als u een consument bent, hebt u in aanvulling op het retourbeleid dat verband houdt met uw aanschaf het recht om deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na het aangaan daarvan zonder opgave van redenen te herroepen (oftewel annuleren).
Als u een dienst of digitale content hebt aangeschaft, vervalt uw herroepingsrecht 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
Als u goederen hebt aangeschaft, vervalt uw herroepingsrecht 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen externe partij (anders dan een transportbedrijf) de goederen fysiek in ontvangst hebt/heeft genomen of:
 • Als u meerdere goederen hebt aangeschaft op basis van één bestelling en die goederen afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop u, of een door u aangewezen externe partij het laatste product fysiek in ontvangt hebt/heeft genomen;
 • Als uw aankoop meerdere partijen of exemplaren van goederen omvat, de dag waarop u of een door u aangewezen externe partij de laatste partij of het laatste exemplaar in ontvangt hebt/heeft genomen;
 • Als er sprake is van een overeenkomst voor de periodieke van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop u, of een door u aangewezen externe partij het eerste product in ontvangst hebt/heeft genomen.
Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen aan u restitueren, met inbegrip van de verzendkosten (tenzij het gaat om aanvullende kosten die verband houden met uw keuze van een verzendingsmethode die sneller is dan de minst dure levermethode), en wel uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop we uw kennisgeving van uw herroeping hebben ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk anderszins met u overeengekomen zullen wij de door u betaalde bedragen restitueren op basis van dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie gebruikte. In ieder geval zult u in verband met uw restitutie geen verwerkingskosten of annuleringskosten hoeven te betalen.
U dient alle producten direct aan ons te retourneren, en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelde van uw wens om deze overeenkomst te herroepen. Aan deze deadline wordt voldaan als u de goederen ons voor het vervallen van deze periode van 14 dagen toezendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen aan ons komen voor uw rekening. U dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor het in stand houden van de goederen en dient ons te betalen voor elk verlies aan waarde van de goederen dat direct te wijten is aan uw verkeerde omgang met, of misbruik van de goederen of het nalaten van het beoordelen van hun kwaliteit, kenmerken en functionaliteit. We kunnen weigeren om tot restitutie over te gaan totdat we de goederen retour hebben ontvangen of totdat u bewijs van hun retournering hebt geleverd.
Verlies van het herroepingsrecht bij digitale goederen
Indien deze overeenkomst verband houdt met de levering van digitale content die niet op een fysieke gegevensdrager wordt aangeleverd, vervalt uw herroeperingsrecht indien (1) u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van start gaat vóór het vervallen van de herroepingstermijn van 14 dagen en (2) u erkent dat uw herroepingsrecht komt te vervallen als de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van start gaat vóór het vervallen van de herroepingstermijn van 14 dagen.
Geen recht op herroeping
Als er sprake is van enige overeenkomst die verband houdt met de levering van geluidsopnamen, beeldopnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, verliest u het recht op herroeping indien het zegel na levering is verwijderd of verbroken.
U hebt geen recht op herroeping indien de overeenkomst verband houdt met de levering van goederen op basis van uw specificaties of een duidelijk gepersonaliseerde levering.
Uw herroepingsrecht uitoefenen
Als u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, dient u ons van uw besluit op de hoogte te stellen via de post of e-mail.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
U bent niet verplicht om een specifiek formaat te gebruiken om dit recht uit te kunnen oefenen; een ondubbelzinnige verklaring dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht volstaat.
U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door gebruik te maken van het online formulier dat beschikbaar is via de volgende link: Annuleringsformulier.
Ongeacht de manier waarop u contact met ons opneemt dient u uw kennisgeving van herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn komt te vervallen.

Garanties

Krachtens de wetgeving van de EU en gerelateerde wetgeving van lidstaten van de EU en behoudens eventuele uitzonderingen die hieronder worden vermeld, worden alle producten die u via de website aanschaft beschermd op basis van een garantie met een duur van twee jaar dat de producten voldoen aan de contractuele eisen.
Een product voldoet aan de contractuele eisen indien het:
 • Overeenkomt met de beschrijving die we voor het aangaan van de overeenkomst aan u hebben verstrekt;
 • Geschikt is voor het doel waarvoor u het nodig hebt indien u voor het aangaan van de overeenkomst dit doel aan ons kenbaar hebt gemaakt;
 • Geschikt is voor de gebruikelijke doelen van goederen van hetzelfde type; en
 • Blijk geeft van de kwaliteit en het doel van goederen van hetzelfde type en de kwaliteit en doel die u als consument in alle redelijkheid mag verwachten gezien de aard van het product, rekening houdende met enige beweringen door ons of de fabrikant of diens vertegenwoordiger, in het bijzonder in de reclame of labeling.
Een product kan niet geacht worden van de contractuele eisen af te wijken indien u op hoogte was (of zou moeten zijn) van het feit dat het niet aan de eisen voldeed op het tijdstip waarop de overeenkomst werd aangegaan. Er is geen sprake van afwijking van de contractuele van een product als deze afwijking het gevolg is van materialen die door u zijn aangeleverd.
Als een product afwijkt van de contractuele eisen hebt u het recht om (1) ons te vragen om er kosteloos voor te zorgen dat het product wel aan deze eisen voldoet door het te repareren of vervangen; (2) een korting op de prijs af te dingen; of (3) de overeenkomst met betrekking tot enige goederen die niet aan de contractuele eisen voldoen te herroepen. U hebt mogelijk niet het recht op reparatie of vervanging indien reparatie of vervanging onmogelijk is of de kosten niet in verhouding staan tot de kosten van een alternatieve oplossing.
Als u een consument in een van de volgende landen bent, zijn de volgende termijnen op uw aankoop van toepassing:
 • Finland – de duur van de garantie is gebaseerd op de verwachte levensduur.
 • IJsland – de duur van de garantie bedraagt normaliter 2 jaar en 5 jaar voor goederen die naar verwachting een langere levensduur hebben.
 • Ierland – u dient uw rechten uit te oefenen binnen de termijn van 6 jaar van de beperkte garantie.
 • Nederland – de duur van de garantieperiode is gebaseerd op de verwachte levensduur van de goederen.
 • Noorwegen – de duur van de garantie bedraagt 2 jaar en 5 jaar voor goederen die naar verwachting een langere levensduur hebben.
 • Zweden – de duur van de garantie bedraagt 3 jaar.
 • Engeland, Wales en Noord-Ierland – u dient uw rechten binnen de termijn van 6 jaar van de beperkte garantie uit te oefenen.
 • Schotland – u dient uw rechten binnen de termijn van 5 jaar van de beperkte garantie uit te oefenen.

Beslechting van geschillen

Tenzij anders overeengekomen door de partijen of verboden onder de lokale wetgeving is het Engelse recht van toepassing op deze voorwaarden. U en Digital River gaan akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in Londen met betrekking tot de voorwaarden en alle overige zaken die daarmee verband houden. Alle gerechtelijke procedures zullen in de Engelse taal plaatsvinden.
De Europese Commissie voorziet in een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt openen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bij verkoop in Duitsland zijn wij in overeenstemming met paragraaf 36, lid 1, punt 1 van de Duitse wet voor consumentenaangelegenheden (VSBG) noch bereid, noch verplicht deel te nemen aan procedures van buitengerechtelijke beslechting van geschillen voor een handhavingsinstantie die verantwoordelijk is voor consumentenbescherming.
Bij verkoop in Frankrijk, in het geval van een geschil tussen Digital River en de consument, zullen we proberen een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebreke van een minnelijke schikking hebt u de mogelijkheid om de zaak kosteloos voor te leggen aan de consumentenbemiddelaar waartoe wij behoren, namelijk de Association of European Mediators (AME CONSO), binnen een jaar nadat de klacht schriftelijk aan ons is gericht. Verwijzing naar de consumentenbemiddelaar dient te geschieden door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website van AME CONSO (www.mediationconso-ame.com) of per post gericht aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIJS.