Privacybeleid

Belangrijkste begrippen

Hieronder volgen de belangrijkste begrippen die in dit privacybeleid aan bod komen:

 • Verzamelde gegevens: Gegevens die zijn samengevoegd en in samengevatte vorm worden gepresenteerd.
 • Anonieme informatie: Informatie die op zodanige wijze is geanonimiseerd dat die niet langer kan worden herleid tot een bepaalde persoon en evenmin kan worden gecombineerd met andere informatie om tot een bepaalde persoon te worden herleid.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelfstandig of samen met anderen vaststelt voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manieren dit gebeurt.
 • Gedeïdentificeerde gegevens: Gegevens waarvan bepaalde identificatoren zijn verborgen of verwijderd om te voorkomen dat de identiteit van een persoon direct kan worden herleid aan de hand van deze informatie.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of kan worden gebruikt om u (of leden van uw huishouden) te identificeren, op zichzelf dan wel in combinatie met andere informatie die tot onze beschikking staat. Dit kan onder meer gaan om uw naam, leveradres en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum, tijd- en locatiegegevens, bankrekeninggegevens, transactie- en betalingsgegevens, leveringsgegevens en andere informatie die betrekking heeft op uw account. i
 • Speciale gegevenscategorieën: Speciale gegevenscategorieën vragen volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming in bepaalde rechtsgebieden om een verhoogd niveau van bescherming omdat ze gevoelige informatie omvatten of prijsgeven, zoals informatie over de gezondheid of raciale of etnische herkomst van mensen.
 • Modelcontractbepalingen: Alle modelcontractmodelbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens naar verwerkers in derde landen (landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte) als die derde landen geen afdoende niveau van bescherming waarborgen.
 • Toezichthouder: De toezichthoudende instantie (of haar equivalent op basis van de relevante wet inzake gegevensbescherming) is een onafhankelijke openbare instelling waarbij consumenten een klacht kunnen indienen.

Informatie die wij verzamelen

Als u een bestelling plaatst via onze website of onze website op enige andere manier gebruikt, verzamelen wij de volgende typen informatie:


Informatie die u handmatig verstrekt

Als u een bestelling via de website plaatst, verstrekt u informatie die nodig is om uw transactie te voltooien, uw identiteit te verifiëren en overeenstemming te waarborgen met de wet- en regelgeving rond de aanschaf van producten en diensten. Dit kan gaan om informatie zoals uw adres, creditcardgegevens of in uw wallet opgeslagen facturatiegegevens. Deze informatie wordt aan ons verstrekt op basis van de voorwaarden die deel uitmaken van dit privacybeleid en het privacybeleid van onze leverancier. Naast informatie die betrekking heeft op transacties kunt u aanvullende informatie verstrekken wanneer u ons om ondersteuning voor uw aanschaf of om andere diensten verzoekt, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van onze klantenservice of producten downloadt of registreert. We kunnen ook informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, gebruikmaakt van een aanbieding of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of gerelateerde diensten. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen als u op een vacature solliciteert of anderszins werkgerelateerde gegevens aan ons verstrekt.


Speciale gegevenscategorieën

We verzamelen en verwerken normaliter geen informatie die deel uitmaakt van speciale gegevenscategorieën. Er kunnen zich echter situaties voordoen (zoals het aangaan van een dienstverband) waarin we dergelijke informatie wel verwerken. In dat geval zullen wij ons aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming houden. Dat geldt ook voor de wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens (zoals de verwerking van gezondheidsinformatie voor het afsluiten van een verzekeringspolis). Wij zullen redelijke veiligheidspraktijken en -procedures hanteren om uw informatie die deel uitmaakt van speciale gegevenscategorieën te beschermen.


Informatie van uw browser of apparaat

Mogelijk ontvangen wij ook informatie van uw browser. Dit kan gaan om informatie die niet tot u persoonlijk kan worden herleid, zoals de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de website. De instellingen van uw browser bepalen welke gegevens wij ontvangen. Tenzij de wet zulks verbiedt houdt het aanmaken van een gebruikersaccount tijdens uw bezoek aan de website in dat u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens. We kunnen de informatie die uw browser aanlevert koppelen aan informatie die tot u persoonlijk herleidbaar is, zoals hieronder nader beschreven. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wijzigen van de relevante instellingen. We kunnen ook in beperkte mate persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) verzamelen met behulp van internettechnologieën in verband met uw gebruik van de website, zoals hieronder nader beschreven.


Informatie over uw geografische locatie

Als u via een smartphone, een ander mobiel apparaat of een computer toegang zoekt tot de website of onze app gebruikt, is het mogelijk dat wij informatie over uw fysieke locatie verzamelen. We kunnen deze informatie combineren met andere locatiegegevens, zoals uw IP-adres, factuuradres en postcode om u andere diensten aan te bieden via uw mobiele apparaat. Wij delen uw locatiegegevens alleen met derden die ons helpen om deze diensten te verzorgen. U kunt zich afmelden voor het delen van deze informatie door de machtigingen op uw mobiele apparaat te wijzigen.


Cookies en vergelijkbare technologieën

De informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën is normaliter niet tot een bepaalde persoon herleidbaar. Wij kunnen deze informatie echter koppelen aan de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen en ondersteuning te bieden voor bepaalde functies van de website. Naarmate het internet zich verder ontwikkelt kunnen wij voor dit doel verschillende soorten technologieën gebruiken. Wij kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken (zoals de pagina's die zij bezoeken en de links waarop zij klikken). Wij analyseren deze informatie om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen en om de inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie daarnaast om ondersteuning te bieden voor functies van de website, zodat wij u niet hoeven te vragen om informatie waarover wij reeds beschikken opnieuw in te dienen. Wij gebruiken deze informatie ook om uw gebruikservaring voor de website te personaliseren en om onze marketingactiviteiten te optimaliseren, onder meer door het gebruik van gerichte advertenties.

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser instellen om die te weigeren of om u te waarschuwen dat er een cookie op uw computer wordt opgeslagen. Hoewel u niet verplicht bent om cookies te accepteren, zijn mogelijk niet alle functies van de website voor u toegankelijk als uw browser onze cookies weigert.

Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.


Cookies van derden en vergelijkbare technologieën

Het is ook mogelijk dat externe leveranciers internettechnologieën op de website aanbrengen. Daarnaast kunnen wij of externe leveranciers internettechnologieën aanbrengen namens de leverancier wiens merkuitingen op de website worden weergegeven of namens de dienstverleners van die leverancier. In dat geval heeft onze leverancier toestemming om de verzamelde gegevens te gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruikservaring op de website te verbeteren, om marktanalyses uit te voeren, om gerichte en displayadvertenties aan te bieden en om de kwaliteit te verbeteren. Wij kunnen met behulp van internettechnologieën uw IP-adres vastleggen.

Wij en onze leveranciers kunnen in verband met de website gebruikmaken van oplossingen van externe dienstverleners. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture en ClickTale. De oplossingen van deze en andere dienstverleners kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan websites, uw interacties met die websites en de producten en diensten die wij of onze leveranciers aanbieden. Op de verzameling en het gebruik van informatie door deze externe leveranciers is hun eigen privacybeleid van toepassing.

Ga voor meer informatie over deze diensten van externe leveranciers en hoe u zich daarvoor kunt afmelden naar www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, of https://www.youronlinechoices.com/ (in de EU en het Verenigd Koninkrijk).


Informatie van derden

Wij kunnen ook bepaalde informatie over u ontvangen van derden, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van een sociaal netwerk om u aan te melden op de website of als u een betalingsmethode gebruikt die uw identiteit verifieert, dan wel informatie over u verzamelen via andere online gegevensbronnen. Dit gebeurt in overeenstemming met de regels voor het gebruik en de verwerking van deze informatie die zijn opgesteld door de bron van die informatie. Als persoonsgegevens vrij beschikbaar of toegankelijk zijn in het publieke domein, hebben wij geen verplichtingen jegens u met betrekking tot deze gegevens.

In bepaalde rechtsgebieden is de verwerking van uw persoonsgegevens alleen mogelijk als de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming dit toestaat. Wij beroepen op ons diverse wettelijke grondslagen om te waarborgen dat onze verwerking en ons gebruik van uw gegevens voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving en dat we over een rechtmatige basis beschikken voor de verwerkingsactiviteiten zoals hieronder nader uiteengezet:

 • De uitvoering van een overeenkomst Door het voltrekken van een transactie via deze website gaat u een overeenkomst aan voor de aanschaf van producten of diensten. Hierop zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. We moeten uw persoonsgegevens verwerken om onze verplichtingen op basis van deze overeenkomst na te kunnen leven.
 • Toestemming Door gebruik te maken van de website of uw persoonsgegevens op een andere wijze aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij die gegevens verzamelen, gebruiken en delen op de manieren die in dit privacybeleid worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient u af te zien van het gebruik van de website en het verstrekken van uw persoonsgegevens via de website.
 • Legitiem belang We kunnen persoonsgegevens verwerken indien dit nodig is om te voorzien in onze legitieme belangen of die van derden en deze legitieme belangen niet ondergeschikt zijn aan de belangen, rechten of vrijheden van het gegevenssubject. We zullen uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen voor doeleinden als controle op fraude, optimalisatie van betalingsprocessen en het waarborgen van overeenstemming met de regelgeving die op uw transacties van toepassing is. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of een gesprek aan de hand van gegevens die we uit openbare bronnen hebben verzameld. We kunnen uw persoonsgegevens daarnaast verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om te voorzien in onze legitieme belangen in de context van een dienstverband.
 • verige wettelijke grondslagen OWe kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van andere wettelijke grondslagen, bijvoorbeeld als dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te leven.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Als u de website bezoekt om een transactie uit te voeren, zullen wij uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:


In samenhang met uw transactie

Als u de website bezoekt om een transactie uit te voeren, moeten wij uw gegevens verwerken om die transactie te kunnen voltooien en om onze verplichtingen in verband met die transactie na te leven, met inbegrip van het verwerken van informatie die nodig is om:

 • de beveiliging te waarborgen en fraude te detecteren en voorkomen;
 • vast te stellen in welk land u zich bevindt teneinde overeenstemming met de handelsrichtlijnen te waarborgen;
 • uw bestelling en betaling te verwerken, uw btw-status te controleren, chargebacks te betwisten, te bepalen of u recht hebt op kredietverlening of om kennisgevingen over uw transactie aan u te verzenden;
 • u een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden;
 • uw aankoop bij de fabrikant of dienstverlener te registeren in het kader van de garantie, technische ondersteuning of vergelijkbare doeleinden;
 • u de codes en andere informatie te verschaffen die u nodig hebt om toegang te krijgen tot de door u aangeschafte producten en diensten;
 • de leverancier van een dienst op de hoogte te stellen van uw aanschaf daarvan;
 • een account aan te maken voor toekomstige aankopen indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend;
 • de verlenging van abonnementen op producten en diensten mogelijk te maken; en
 • u een optimale gebruikservaring en effectieve ondersteuning te bieden. Voor zover wettelijk toegestaan kan dit betekenen dat wij contact met u opnemen als u met een afrekenproces van start gaat om nazorg te bieden voor een onvoltooide sessie of om na te gaan of u problemen ondervond tijdens het gebruik van de website.

Marketingboodschappen en gerelateerde communicatie

Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij u de keuze bieden om nadere marketingboodschappen en gerelateerde berichten van ons of van onze leverancier te ontvangen. Als u toestemming verleent om deze berichten te ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan deze communicatie de vorm hebben van direct mail, e-mail of telefonisch contact. Deze communicatie zal betrekking hebben op onze producten en diensten of die van onze leverancier. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor dergelijke communicatie door ons te mailen op remove@digitalriver.com of door de instructies voor uitschrijving in onze e-mailberichten op te volgen.

Als u ons toestemming geeft om uw contactgegevens toe te voegen aan de mailinglijst van onze leverancier en deze toestemming op een later tijdstip wilt intrekken, dient u contact op te nemen met onze leverancier om uw naam uit diens mailinglijst te laten verwijderen of de instructies voor afmelding in de e-mailberichten van onze leverancier op te volgen, tenzij de wetgeving anders voorschrijft.


Ons gebruik van anonieme informatie

In sommige gevallen maken we gebruik van een anonimisatieproces om de door ons verzamelde gegevens om te vormen tot anonieme informatie. In dat geval zullen al uw persoonsgegevens, zoals uw naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort worden geanonimiseerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We kunnen de geanonimiseerde informatie gebruiken voor:

 • fraudepreventie, zoals het vastleggen en analyseren van digitale vingerafdrukken van apparaten;
 • het personaliseren van de ondersteuning voor uw gebruik van de website en/of de diensten van onze leverancier;
 • het verbeteren van de website, de klantenervaring, onze advertentiesystemen en onze producten en diensten;
 • het identificeren van transacties die voortvloeien uit een affiliate marketing- of referral-programma;
 • het aanbieden van gerichte advertenties op de website en in andere e-commerceoplossingen;
 • de rapportage aan onze huidige en toekomstige leveranciers en dienstverleners; en
 • het uitvoeren van overige historische of statistische onderzoeken en analyses.

Wij kunnen gedeïdentificeerde gegevens gebruiken voor de bovenstaande en aanverwante doeleinden voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


Overige manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken:

 • om te controleren op de naleving van de toepasselijke wetgeving;
 • om te controleren of de gegevens die wij over u in bestand hebben juist zijn;
 • op manieren die zijn uiteengezet in een eventuele aanvullende privacymelding die op onze website is gepubliceerd;
 • om contact met u op te nemen als u ons om informatie hebt verzocht; en
 • voor HR-aangelegenheden, zoals het vastleggen van uw e-mailadres als u via het internet op een vacature solliciteert.

Gezamenlijk gebruik

Digital River kan persoonsgegevens gebruiken en delen met andere bedrijfsonderdelen van Digital River die hier vermeld worden. De omvang van dit gezamenlijke gebruik wordt hieronder uitgelegd.

 • De gegevens die we over u verzamelen tijdens de levering van onze wereldwijde wederverkoopdiensten, zoals de naam, het verzendadres en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, transactie- en betalingsgegevens, leveringsgegevens en andere informatie die verband houdt met uw gebruikersaccount;
 • HR-gegevens, zoals werknemersgegevens of informatie over potentiële werknemers; en
 • Overige gegevens die we over u verzamelen wanneer u de website bezoekt of anderszins gebruikmaakt van onze diensten.

Digital River, Inc., Digital River GmbH en/of Digital River Ireland Ltd. zijn verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens waarop het gezamenlijke gebruik van toepassing is.

Hoe wij uw informatie delen

Digital River zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen. We kunnen uw persoonsgegevens echter wel met derden delen op de manieren die in dit gedeelte worden uiteengezet.

We zullen redelijke stappen ondernemen om te waarborgen dat elke persoon of entiteit die persoonsgegevens ontvangt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven verplicht is om deze persoonsgegevens veilig te houden. Als we informatie verzamelen of ontvangen die deel uitmaakt van speciale gegevenscategorieën en die informatie moeten overdragen aan derden, zullen we informatie over deze derden aan u verstrekken voor zover de toepasselijke wetgeving ons daartoe verplicht. Onze verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die wordt gedeeld met overheidsinstellingen die wettelijk gemachtigd zijn om dergelijke informatie in te winnen op basis van een geldig gerechtelijk bevel.


Verwerking door derden

We maken gebruik van andere bedrijven, waaronder onze zakelijke partners, dienstverleners en andere verwerkers om diensten aan ons te leveren of namens ons diensten te verzorgen. Dit gebeurt op basis van onze instructies en in overeenstemming met passende maatregelen voor geheimhouding en informatiebeveiliging. Deze dienstverleners verlenen diensten op wereldwijde schaal, waaronder:

 • fraudebewaking- of detectiediensten;
 • hosting of onderhoud van de website;
 • controle van de data-integriteit;
 • optimalisatiediensten;
 • verwerking van creditcardbetalingen;
 • het verstrekken van kredieten;
 • incasso's;
 • het afhandelen van uw bestelling(en);
 • het plaatsen van advertenties op de website en websites van derden;
 • het verzenden van drukwerk of e-mail;
 • het verzorgen van HR-gerelateerde diensten zoals personeelswerving; en/of
 • het bieden van klantenservice.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met onze dienstverleners, tenzij dit nodig is met het oog op onze legitieme belangen of het naleven van onze verplichtingen jegens u. Deze dienstverleners kunnen contractueel zijn verplicht om alle informatie die wij met hen uitwisselen uitsluitend te gebruiken om diensten aan ons of namens ons te verlenen en om de geheimhouding van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij kunnen deze bedrijven ook toestemming geven om anonieme informatie te gebruiken voor hun zakelijke doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming uitwisselen met onze partners of andere ongerelateerde partijen met het oog op het gebruik daarvan voor hun eigen marketingactiviteiten.


Met onze leveranciers

We zullen bepaalde persoonsgegevens, anonieme informatie of gedeïdentificeerde gegevens aan onze leveranciers verstrekken om onze verplichtingen jegens u na te leven en uw gebruik van onze website anderszins te ondersteunen, zoals beschreven in het gedeelte "Hoe wij uw gegevens gebruiken". Dat doen we onder meer:

 • voor rapportagedoeleinden;
 • voor het afhandelen van uw bestelling;
 • om onze leverancier of dienstverlener in staat te stellen om uw aankoop te registreren;
 • om u toegang te bieden tot producten of diensten die door onze leverancier of diens leveranciers worden aangeboden;
 • ten behoeve van ondersteuning op basis van de garantie, technische ondersteuning of aftersales-service;
 • voor het bieden van klantenservice;
 • om onze lever:ancier of diens dienstverlener in staat te stellen om diensten te verlenen met betrekking tot deze website (zoals klantenondersteuning of single sign-on-functionaliteit);
 • om onze leverancier of diens dienstverlener in staat te stellen om berichten aan u te verzenden als u toestemming hebt gegeven om die te ontvangen; of
 • voor andere, vergelijkbare activiteiten die wij moeten uitvoeren om onze verplichtingen jegens u na te komen.

Om te voldoen aan de wettelijke eisen en fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat kunnen we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als dit naar onze mening nodig is om:

 • te voldoen aan een wettelijke eis;
 • samen te werken aan een onderzoek door de politie of een andere overheidsinstelling of om melding te maken van activiteiten die mogelijk in strijd zijn met de wet- en regelgeving;
 • mogelijke illegale activiteiten (zoals fraude of identiteitsdiefstal) of (al dan niet potentiële) beveiligingsincidenten of vormen van inbreuk op dit privacybeleid te voorkomen of onderzoeken;
 • de wettelijke rechten en veiligheid van Digital River, onze werknemers, leveranciers, externe partijen, de maatschappij of u te waarborgen.

In verband met een overname, fusie of verwante gebeurtenis

Indien een van onze zakelijke partners of een andere externe partij onze onderneming of een van onze bedrijfsonderdelen of divisies verwerft (bijvoorbeeld in het kader van een overname, fusie, reorganisatie of verwante gebeurtenis), zullen uw persoonsgegevens in het bezit komen van deze zakelijke partner of externe partij, tenzij de lokale wetgeving anders voorschrijft. In dat geval is het gebruik van uw persoonsgegevens door de verwervende partij nog altijd onderworpen aan het geldende privacybeleid, eventuele aanvullende privacymededelingen en de privacyvoorkeuren die u voorafgaande aan de fusie of overname aan Digital River hebt doorgegeven.


Verzamelde of gedeïdentificeerde gegevens

We kunnen verzamelde of gedeïdentificeerde gegevens gebruiken of delen, zodat die in alle redelijkheid kunnen worden gebruikt voor het identificeren van bepaalde personen. We kunnen deze informatie op verschillende manieren gebruiken of delen, bijvoorbeeld ten behoeve van fraudepreventie of analysedoeleinden.

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken op veilige computerservers die in de cloud worden gehost. Uw e-commercetransactie zal met het oog op optimale prestaties worden verwerkt in of nabij de regio waarin u uw sessie startte. Dit betekent dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de Verenigde Staten en/of Ierland. Mogelijk wordt een kopie en/of back-up van uw persoonsgegevens opgeslagen of op overige wijze verwerkt door onze cloud provider in Ierland in het kader van het disaster recovery-programma van Digital River.

Geen enkele methode voor de overdracht of opslag van gegevens is volledig veilig. We treffen echter redelijke maatregelen om een niveau van beveiliging te bieden dat passend is voor de gevoelige aard van de informatie die wij verzamelen. Wij hebben fysieke, technische en beheertechnische beveiligingspraktijken en -mechanismen geïmplementeerd die ten doel hebben om uw persoonsgegevens in alle redelijkheid te beschermen tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking. Wanneer wij gevoelige informatie zoals een rekeningnummer verzamelen of overdragen, gebruiken wij branchestandaard methoden voor het beschermen van die informatie in aansluiting op de eisen van de toepasselijke wetgeving. Hoewel wij redelijke maatregelen treffen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u via het internet verstrekt of die in onze databases wordt opgeslagen niet garanderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongemachtigde vrijgave of misbruik door uw wachtwoord geheim te houden en uzelf af te melden na het gebruik van de website op en gedeelde computer of mobiel apparaat. Wij hanteren best practices voor e-commerce om de kans op beveiligingsincidenten te minimaliseren. Als de persoonsgegevens die Digital River in bestand heeft openbaar worden gemaakt, beschadigd raken of verloren gaan, of dit in alle waarschijnlijkheid dreigt te gebeuren, zullen we direct herstelmaatregelen treffen. We zullen u tijdig op de hoogte stellen als uw gegevens bij een incident zijn betrokken en zullen aangifte van het incident doen bij de bevoegde autoriteiten zoals door de toepasselijke wetgeving vereist.

Uw recht op toegang tot, en beheer van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw recht om keuzes te maken ten aanzien van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

 • Toegang tot uw persoonsgegevens krijgen Als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens of die wilt corrigeren, de verwerking van uw persoonsgegevens wilt inperken, bezwaar wilt maken tegen direct marketing of uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, vragen wij u om een verzoek daartoe naar ons te verzenden op basis van de instructies in het gedeelte "Contact met ons opnemen" van dit privacybeleid.
 • Uw persoonsgegevens corrigeren en verwijderen Als er sprake is van een of meer fouten in de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of als u ons wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, kunt u contact met ons opnemen op basis van de instructies in het gedeelte “Contact met ons opnemen” van dit privacybeleid. Wij zullen vervolgens passende maatregelen treffen.
 • Bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en zullen die al evenmin zonder uw toestemming voor direct marketing-doeleinden gebruiken.

Als u contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie die nodig is om uw identiteit te verifiëren. Wij behouden ons het recht voor om uw verzoek in beperkte mate uit te voeren of af te wijzen als u ons onvoldoende informatie verschaft om uw identiteit te kunnen verifiëren of te voldoen aan onze wettelijke en zakelijke verplichtingen, zoals vermeld in ons beleid voor gegevensbewaring. Als wij uw persoonsgegevens of speciale gegevenscategorieën wissen, zullen we dat doen op een manier die verlies, diefstal, misbruik of onbevoegde toegang voorkomt in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring.

Als u van mening bent dat er niet naar behoren rekening wordt gehouden met uw rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om dit te melden bij de lokale toezichthouder. Voordat u doet, verzoeken wij u echter om contact met ons op te nemen, omdat wij ernaar streven om een oplossing te bieden voor al uw vragen en zorgen inzake privacy.

Beleid voor gegevensbewaring

Digital River kan uw persoonsgegevens in bestand houden zolang u de website blijft gebruiken en ook na uw gebruik daarvan, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt toegelaten of vereist of voor zover dit nodig is om tegemoet te komen aan onze zakelijke vereisten.

Volg-me-nietverzoeken

Als u zich afmeldt voor de verzameling van informatie over u op basis van cookies en andere internettechnologieën, worden uw huidige cookie(s) voor displayadvertenties verwijderd. Wij zullen in dat geval proberen om een nieuwe cookie op uw computersysteem op te slaan die dienstverleners instructie geeft om uw toekomstige activiteiten niet te volgen wanneer deze cookie (een volg-me-nietcookie) wordt gedetecteerd. Als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, kan bij uw bezoek aan onze afmeldpagina geen volg-me-nietcookie op uw computer worden opgeslagen. Als u volg-me-nietcookies wist, een andere computer gebruikt of van browser wisselt zult u zich opnieuw moeten afmelden. Wij reageren momenteel niet op volg-me-nietsignalen van browsers.

Privacybeleid voor kinderen

De diensten van Digital River zijn niet gericht op, of bestemd voor kinderen. Als u nog niet meerderjarig bent of u zich nog niet in een positie verkeert om in uw land een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan, mag u de website alleen gebruiken als u de daarvoor benodigde toestemming van een ouder of voogd hebt verkregen. Als u van mening bent dat wij informatie hebben ontvangen van een persoon die bescherming geniet op basis van de wetgeving voor kinderbescherming en daarvoor geen toestemming van een ouder of voogd van die persoon is gegeven, verzoeken wij u om ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om deze informatie op een veilige manier te verwijderen.

Als u nalaat om persoonsgegevens te verstrekken of toestemming te verlenen indien daarom wordt verzocht

In gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen of dit moeten doen om onze contractuele verplichtingen jegens u na te leven en u nalaat om deze persoonsgegevens op ons verzoek aan ons te verstrekken, zijn we mogelijk niet in staat om onze contractuele verplichtingen jegens u na te leven. In dat geval zijn we mogelijk niet in staat om u te voorzien van de producten en/of diensten waarom u ons hebt verzocht. Als u bijvoorbeeld nalaat om uw adresgegevens te verstrekken of nalaat om het selectievakje voor overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden en privacybeleid aan te vinken, zijn we mogelijk niet in staat om uw bestelling te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Alle persoonsgegevens die worden verzameld op basis van uw bezoek aan de website worden beheerd door Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, Verenigde Staten. In gevallen waarin een ander bedrijfsonderdeel van Digital River optreedt als aanbieder van wereldwijde wederverkoopdiensten, zoals aangegeven tijdens de transactie, zal dat bedrijfsonderdeel de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor alle persoonsgegevens die tijdens de transactie worden verstrekt of verzameld:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

Automatische verwerking

In een beperkt aantal situaties kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om via geautomatiseerde weg beslissingen te kunnen nemen voor het verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Als gebruikers toestemming hebben verleend voor het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zouden we die gegevens kunnen gebruiken voor het segmenteren en benaderen van die gebruikers met gepersonaliseerde boodschappen, of zouden we hun functietitel kunnen gebruiken om hun hoedanigheid vast te stellen en de inhoud van onze boodschappen daarop aan te passen. Wij kunnen ook gebruikmaken van informatie over de geografische locatie en bedrijfsgegevens van gebruikers. In sommige gevallen doen we dit in het kader van accountgebaseerde marketingdoeleinden, zoals het analyseren van 'likes' die wij in het publieke domein aantreffen.

We maken voor onze tools voor fraudedetectie gebruik van automatische gegevensverwerking voor het reduceren van de takenlast die gepaard gaat met de handmatige inspectie van bestellingen op tekenen van fraude. Wij kunnen deze functionaliteit voor automatische verwerking ook gebruiken in het kader van een dienstverband, bijvoorbeeld om te waarborgen dat onze werknemers het interne veiligheidsbeleid naleven. U hebt het recht om beslissingen op basis van automatische gegevensverwerking te vermijden voor zover die als profilering kunnen worden aangemerkt. We zullen uw transactie echter niet kunnen verwerken zonder het gebruik van deze tools voor fraudedetectie.

Privacybeleid voor Europese ingezetenen

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, wordt elke vorm van overdracht van uw persoonsgegevens buiten die regio beschermd op basis van modelcontractbepalingen of andere toepasselijke mechanismen voor het waarborgen van de gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgedragen aan in de cloud gehoste servers van Digital River in de Verenigde Staten en daar verwerkt. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens door ons worden overgedragen aan andere bedrijfsonderdelen van Digital River voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, voor administratieve doeleinden of ter ondersteuning van externe gegevensverwerkers. Raadpleeg voor meer informatie over de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere bedrijfsonderdelen van Digital River het gedeelte "Gezamenlijk gebruik" van dit privacybeleid.


Uw wettelijke rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op uw rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming treft u daar meer informatie over aan in het gedeelte “Uw rechten op toegang tot, en beheer van uw persoonsgegevens”.

Voor hulp met het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer John Murray, Chief Administrative Officer bij Digital River, telefoonnummer: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Als u van mening bent dat er niet naar behoren rekening wordt gehouden met uw rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om dit te melden bij de lokale toezichthouder. Voordat u doet, verzoeken wij u echter om contact met ons op te nemen, omdat wij ernaar streven om een oplossing te bieden voor al uw vragen en zorgen inzake privacy.

Privacybeleid voor ingezetenen van Californië


Uw rechten

In aanvulling op de bovenstaande rechten hebben ingezetenen van Californië op basis van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) het recht om de volgende verzoeken in te dienen met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Toegang tot persoonsgegevens en gegevensportabiliteit U hebt het recht om ons te verzoeken om bepaalde informatie aan u te verstrekken over de persoonsgegevens van u die we de afgelopen 12 maanden hebben verzameld, gebruikt, verstrekt of verkocht.
 • Verwijdering U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens die we hebben verzameld te wissen voor zover we op basis van de CCPA verplicht zijn om dit te doen.
 • Openbaarmaking U hebt het recht om ons te verzoeken om bepaalde informatie over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in de afgelopen 12 maanden aan u te verstrekken, zoals:
  • de categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verzameld,
  • de bronnen van de categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verzameld,
  • ons zakelijke doel voor de verzameling van die persoonsgegevens,
  • de categorieën derden met wie we die persoonsgegevens delen,
  • de specifieke persoonsgegevens van u die we hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensportabiliteit genoemd).
  • indien uw persoonsgegevens voor een zakelijk doel aan derden zijn verstrekt: het identificeren van de categorieën persoonsgegevens die elke categorie ontvanger heeft verkregen.

Als u een of meer van uw rechten op basis van de CCPA wilt uitoefenen, kunt u daartoe een verzoek bij ons indienen. Instructies hiervoor treft u aan in het gedeelte “Uw rechten op toegang tot, en beheer van uw persoonsgegevens” van dit privacybeleid. U kunt voor meer informatie bellen met +1 (866) 585-3251. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren en behouden ons het recht voor om uw verzoek in beperkte mate uit te voeren of af te wijzen als u onvoldoende informatie verschaft om uw identiteit te kunnen verifiëren of te voldoen aan onze wettelijke en zakelijke verplichtingen. We zullen binnen 45 dagen na uw verifieerbare verzoek reageren via het e-mailadres dat we voor u in bestand hebben.

We zullen geen kosten in rekening brengen voor het verwerken van, of reageren op uw verzoek, tenzij er sprake is van overmatige, herhaalde of aantoonbare ongegronde eisen. Als we vaststellen dat het gerechtvaardigd is om kosten in rekening te brengen voor uw verzoek, zullen wij u informeren over de reden voor die beslissing en u voorzien van een schatting van de kosten alvorens uw verzoek in te willigen.


Gebruik en uitwisseling van uw persoonsgegevens door ons

Zoals hierboven nader uiteengezet kan Digital River uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden aan derden verstrekken. Digital River zal uw persoonsgegevens echter niet aan derden verkopen, aangezien de CCPA dit verbiedt. Als we persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden aan derden verstrekken, gaan we een overeenkomst aan die de ontvanger verplicht om geheimhouding te bewaren ten aanzien van deze persoonsgegevens en die niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het naleven van diens contractuele verplichtingen.

In de afgelopen 12 maanden heeft Digital River de volgende categorieën informatie verzameld of verstrekt. Digital River heeft geen persoonsgegevens verkocht en zal dat in de toekomst al evenmin doen:

Categorie Wij verzamelen Wij verstrekken Wij verkopen
Identificatoren Ja Ja Nee
Categorieën persoonsgegevens zoals vermeld in de California Customer Records-wet (artikel 1798.80(e) van het Burgerlijk Wetboek van Californië) Ja Nee Nee
Beschermde classificatiekenmerken op basis van de wetgeving van Californië of federale wetgeving Ja Nee Nee
Internetactiviteiten of vergelijkbare activiteiten Ja Ja Nee
Gegevens van geografische locatie Ja Ja Nee
Beroeps- of werkgerelateerde informatie Ja Ja Nee

Shine the Light-wet van Californië

De Shine the Light-wet van Californië (artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië) staat gebruikers van de website die ingezetenen van Californië zijn toe om verzoeken in te dienen voor informatie over de verstrekking van persoonsgegevens door ons aan derden in het kader van hun direct marketing-doeleinden. U kunt een dergelijk verzoek mailen naar privacy@digitalriver.com.

Privacybeleid voor ingezetenen van Brazilië


Uw rechten

Als u zich in Brazilië bevindt, biedt artikel 18 van de General Data Protection Law (“LGPD”) u bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke om het volgende te verzoeken:

 • een bevestiging van het bestaan van verwerking van uw gegevens;
 • toegang tot de gegevens;
 • correctie van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens;
 • het anonimiseren, blokkeren of verwijderen van onnodige of overdadige gegevens dan wel gegevens die zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de bepalingen van de LGPD;
 • de overdraagbaarheid van de gegevens aan andere dienstverleners of leveranciers van producten of diensten op uw uitdrukkelijke verzoek op basis van de LGPD, inclusief het recht op bescherming van gevoelige zakelijke informatie en bedrijfsgeheimen tijdens dit proces;
 • verwijdering van de persoonsgegevens die met uw toestemming zijn verwerkt, tenzij er sprake is van een of meer van de situaties die zijn uiteengezet in artikel 16 van de LGPD;
 • informatie over organisaties in de publieke en private sector waarmee we gegevens hebben gedeeld;
 • informatie over de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te onthouden en de gevolgen daarvan;
 • het intrekken van de toestemming krachtens lid 5 van artikel 8 van de LGPD; en

U hebt tevens het recht op het evalueren van beslissingen die zijn genomen op basis van de automatische verwerking van uw persoonsgegevens en van invloed zijn op uw persoonlijke belangen. Tijdens de verwerking van uw transactie neemt Digital River geen volledige geautomatiseerde beslissingen indien dit uw belangen zou schaden.


Uw rechten uitoefenen

Meer informatie over het uitoefenen van uw rechten op basis van de LGPD treft u aan in het gedeelte “Uw rechten op toegang tot, en beheer van uw persoonsgegevens”.

Voor hulp met het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer John Murray, Chief Administrative Officer bij Digital River, telefoonnummer: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Als u van mening bent dat er niet naar behoren rekening wordt gehouden met uw rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om dit te melden bij de lokale toezichthouder. Voordat u doet, verzoeken wij u echter om contact met ons op te nemen, omdat wij ernaar streven om een oplossing te bieden voor al uw vragen en zorgen inzake privacy.

Privacybeleid voor ingezetenen van Zuid-Korea

Door producten of diensten aan te schaffen via de website geeft u Digital River toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de manieren die in dit privacybeleid worden beschreven. Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens over te dragen aan, of te laten verwerken door de volgende partijen:


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Digital River, Inc. en Digital River Ireland Ltd

 • Type informatie: E-mailadres, naam, IP-adres, leveradres, telefoonnummer, rekeninggegevens
 • Doel: Het verwerken en uitvoeren van transacties, het registreren van producten, het aanmaken van accounts, algemene marketingactiviteiten voor producten en diensten en overige gerelateerde doeleinden
 • Bewaartermijn: Zolang u gebruik blijft maken van de website en daarna, voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving of voor zover nodig is om te voldoen aan de zakelijke verplichtingen van Digital River

De leverancier wiens naam en/of logo op deze website wordt vermeld

 • Type informatie: Transactiegegevens zoals het e-mailadres, de naam, het IP-adres, het leveradres en het telefoonnummer
 • Doel: Rapportage over, en het afhandelen van transacties, het registreren van producten, technische ondersteuning, garantieservice, het aanmaken van accounts
 • Bewaartermijn: Zoals vermeld in het privacybeleid van de leverancier

U hebt het recht om uw toestemming voor het delen van persoonsgegevens met de bovenstaande entiteiten te onthouden door het niet aanvinken van de overeenkomstige selectievakjes tijdens het afrekenproces. In dat geval zullen we niet in staat zijn om uw transactie te verwerken en de producten of diensten aan u te leveren.


Overdracht van de verwerking van persoonsgegevens aan derden

Voor de verwerking van uw transactie of bestelling draagt Digital River de verwerking van persoonsgegevens momenteel over aan de volgende externe partijen:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • Type informatie: Facturatiegegevens zoals het e-mailadres, het IP-adres, het leveradres, het telefoonnummer en rekeninggegevens
 • Doel: Verwerking van betalingstransacties
 • Bewaartermijn: 7 jaar

Adyen

 • Type informatie: Facturatiegegevens zoals het e-mailadres, het IP-adres, het leveradres, het telefoonnummer en rekeninggegevens
 • Doel: Verwerking van betalingstransacties
 • Bewaartermijn: 7 jaar

Cybage Software Pvt Ltd.

 • Type informatie: E-mailadres, naam, IP-adres, leveradres, telefoonnummer, rekeninggegevens
 • Doel: Ontwikkeling en onderhoud van systemen
 • Bewaartermijn: Zolang u gebruik blijft maken van de website en daarna, voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving of voor zover nodig is om te voldoen aan de zakelijke verplichtingen van Digital River

Sutherland Global Services, Inc.

 • Type informatie: E-mailadres, naam, IP-adres, leveradres, telefoonnummer, rekeninggegevens
 • Doel: Klantenservice
 • Bewaartermijn: Zolang u gebruik blijft maken van de website en daarna, voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving of voor zover nodig is om te voldoen aan de zakelijke verplichtingen van Digital River

Kennisgeving voor ingezetenen van Japan

Zoals vereist door de Japanse wetgeving inzake gegevensbescherming hebben we een klachtenbeheerder/Data Protection Officer aangesteld. De Data Protection Officer van Digital River Japan is: John Murray, bedrijfsvertegenwoordiger bij Digital River Japan K.K., telefoonnummer: 03-6770-2741, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Wijzigingen van dit privacybeleid

We evalueren dit privacybeleid voortdurend en zullen eventuele nieuwe versies daarvan op onze website publiceren. Wijzigingen gaan onmiddellijk na de publicatie van kracht. We kunnen dit privacybeleid ook aanvullen of wijzigen door andere privacymededelingen op de website te publiceren. Deze privacymededelingen leggen uit hoe we omgaan met informatie die specifiek betrekking heeft op het gedeelte waar de mededeling wordt weergegeven en moeten in samenhang met dit privacybeleid worden gelezen.

Een link naar ons vorige privacybeleid is hier te vinden.

Klachtenbeheerder/Data Protection Officer

Zoals vereist door bepaalde wetgeving inzake gegevensbescherming hebben we een klachtenbeheerder/Data Protection Officer aangesteld. De klachtenbeheerder/Data Protection Officer van Digital River is: John Murray, Chief Administrative Officer bij Digital River, telefoonnummer: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com. Als u zich in Duitsland bevindt, zullen wij u naar onze externe Data Protection Officer verwijzen.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag hebt over dit privacybeleid of een verzoek in verband met uw persoonsgegevens op basis van de toepasselijke wetgeving, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen via e-mail op privacy@digitalriver.com, waar ter wereld u zich ook maar bevindt. Wij zullen ervoor zorgen dat uw vraag of verzoek bij de juiste persoon terechtkomt. Als u liever contact met ons opneemt via de post treft u de relevante contactgegevens aan in het gedeelte "Met teams in alle delen van de wereld" van onze bedrijfswebsite.

  i Onder de definitie van “persoonsgegevens” valt ook “persoonlijke informatie” in de zin van de Consumer Privacy Act van Californië. De term "persoonlijke informatie" dient dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.