Privaatsuspoliitika

Märksõnad

Selles privaatususpoliitikas kasutatakse järgmisi märksõnu:

 • Teave, mida ei saa enam konkreetse isiku tuvastamiseks kasutada („anonüümteave“).
 • Sõltumatu andmetöötleja tähendab sama nagu „vastutav töötleja“ 24. oktoobri 1995. a direktiivis 95/46/EÜ ja mis tahes järgmistes andmekaitseaktides, nt 25. mai 2018. a määruses (EL) 2016/679, ning see on füüsiline isik või juriidiline üksus, kes üksi või koos teistega töötleb isikuandmeid (nagu määratletud allpool) ning määratleb isikuandmete töötlemise eesmärgi ja meetodid, koostise ja töödeldavate isikuandmete liigid, samuti määratleb isikuandmetega ettevõetavad tegevused (toimingud) („vastutav töötlejavõitöötleja“).
 • Andmed, millelt eemaldatakse kindlad tunnused, et vältida otseselt selle teabega seotud isiku tuvastamist (näiteks teatud isikutunnuste maskeerimine) („mitteidentifitseeritavateks muudetud andmed“).
 • Töötlemine on lubatud, kui see on vajalik vastutava töötleja (või kolmanda poole) legitiimsetest huvidest lähtuvalt, välja arvatud juhul, kui puudutatud lõppkasutajate huvid, põhiõigused või -vabadused, mis vajavad kaitset, ületavad vastutava töötleja huvid („legitiimsed huvid“).
 • Teave, mida saab üksi või koos muu meile saadaoleva teabega kasutada teie tuvastamiseks, näiteks teie nimi, tarne- ja arveldusaadress, meiliaadress, telefoninumber, isikukood (kui see on kohaldatav), sünnikuupäev (kui see on kohaldatav), aja ja asukoha andmed, pangakontoteave, tehingu- ja maksekirjed, tarnekirjed ja muu teie kontoga seotud teave, mille me kogume meie ärilahenduse pakkumise käigus („isikuandmed“).
 • Digital River võib oma ärilahenduse kaudu tooteid tehingute läbi edasi müüa ning olla selliste tehingute puhul arvepidamises müüja ja kaupmees („arvepidamises müüja ja kaupmees“).
 • Andmete erikategooriad nõuavad mõnes jurisdiktsioonis andmekaitsemääruste kohaselt kõrgemat kaitsetaset. See on nii näiteks sellise andmetöötluse korral, mis paljastab terviseandmed või rassilise või etnilise päritolu („andmete erikategooriad“).
 • Mis tahes andmekaitsemeetmed, mis võidakse rakendada või asendada andmete edastamisel sellistele väljaspool EL-i/EMP-d paiknevatele vastutavatele töötlejatele, kes ei taga adekvaatset kaitsetaset („lepingulised standardklauslid“).
 • Järelevalveasutus (või selle andmekaitsemääruste kohane ekvivalent) on sõltumatu avalik asutus, kuhu tarbijad võivad esitada kaebuse („järelevalveasutus“).
 •  

Vastutav töötleja, meie kontaktandmed ja teie andmete töötlemine

 • Teie andmete eest vastutav töötleja või vastutavad töötlejad. Vastutavaks töötlejaks olev Digital Riveri üksus erineb olenevalt teie külastatavast veebisaidist, teie tehingust veebisaidil ja lepingujärgsest keelest.
 • Meie kontaktandmed. Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kohaldatavate seaduste kohaselt oma andmetega seoses päringuid, saatke meile olenemata oma asukohast meil aadressil privacy@digitalriver.com jame suuname teie küsimuse õigesse kohta. Kui eelistate tavaposti, leiate kontaktandmed regiooni kaupa meie veebisaidilt „Kontaktandmed“.
 • Teie andmete töötlemine. Teie äritaotlust ja sellega seoses ka teie isikuandmeid töödeldakse optimaalselt selles piirkonnas, milles oma seanssi alustasite, või selle lähedal. See tähendab, et teie andmeid töödeldakse kas USA-s või Iirimaal.
 • Asjakohased ohutusmeetmed teie andmete piiriülesel edastamisel. Kui asute EL-is/EMP-s, kaitsevad kõiki teie isikuandmete väljapoole EL-i/EMP-d edastamist lepingulised standardklauslid või nendest tulenevad mis tahes andmekaitsemeetmed. Teie isikuandmed võidakse edastada Digital River, Inc.-i serveritesse Ameerika Ühendriikides ja teie isikuandmete töötlemine Ameerika Ühendriikides. Samuti võime teie isikuandmed edastada teie Digital Riveri üksusesse eesmärkidel, mis on sätestatud selles privaatsuspoliitikas, ettevõtte administratiivsetel eesmärkidel ja teistele kolmanda poole andmetöötlejatele.
PÕHJA- JA LÕUNA-AMEERIKA
 • Vastutav töötleja on Digital River, Inc. Digital River, Inc.-ile ja meie filiaalidele („Digital River“, „meie“, „meile“ ja „meid“) kuulub ja me hoiame käigus seda veebisaiti, mis võib sisaldada meie tarkvararakendust, tooteid ja teenuseid ning mis tahes muid seotud ärilahendusi, mis toetuvad sellele privaatsuspoliitikale („veebisait“). Üldiselt on kõigi selle veebisaidi külastamise käigus kogutavate isikuandmete vastutav töötleja Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA („vastutav töötleja“). Siiski on vahetevahel vastutavaks töötlejaks mõni muu Digital Riveri üksus,nagu on näidatud allpool.
ÜLEJÄÄNUD MAAILM
 • Vastutav töötleja on Digital River Ireland, Ltd. Kui Digital River Ireland Ltd. on arvepidamises müüja ja kaupmees, on kõigi veebisaidil sisestatud või kogutud isikuandmete vastutav töötleja Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare Ireland („vastutav töötleja“).
 • Vastutav töötleja on Digital River GmbH. Digital River GmbH kuulub Digital Riveri üksuste rühma, on e-äri edasimüügiteenuste liider ja saidil MyCommerce Share-it pakutavate toodete ja teenuste volitatud edasimüüja. Kõigi saidil MyCommerce Share-it sisestatud või kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Germany („vastutav töötleja“).
 • Vastutavad töötlejad on muud Other Digital Riveri üksused. Teiste Digital Riveri üksuste kaudu tehtud tehingute korral võib vastutavaks töötlejaks olla see Digital Riveri üksus. Teavet selle kohta, kus teie isikuandmeid globaalselt töödeldakse, leiate ülaltpoolt lõigust „Teie andmete töötlemine“.

Andmete töötlemise õiguslik alus

Teatud jurisdiktsioonides on teie isikuandmete töötlemine seaduslik ainult juhul, kui see on lubatud andmekaitsemäärustega. Sellisel juhul on meil iga töötlemistoimingu jaoks õiguslik alus, nagu on välja toodud allpool (välja arvatud juhul, kui kohaldatakse erandit):

 • Nõusolek. Meie veebisaidi kasutamisega või oma isikuandmete esitamisega meile muul moel annate nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja teistega jagamiseks, nagu on kirjeldatud selles privaatsuspoliitikas . Kui te selle privaatsuspoliitikaga ei nõustu, ärge kasutage seda veebisaiti ega esitage selle veebisaidi kaudu oma teavet.
 • Legitiimne huvi. Töötleme teie andmeid legitiimsele huvile tuginedes ja eriti siis, kui neid kasutatakse turunduseesmärkidel, näiteks andmete kogumise korral avalikest allikatest ja loodetava kliendiga kontakti võtmise korral vestluse alustamiseks. Samuti võime teie andmeid legitiimsele huvile tuginedes töödelda töösuhte alustamise kontekstisii.
 • Muu õiguslik alus. Samuti võime teie andmeid töödelda muul õiguslikul alusel, näiteks juhul, kui töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

Selle privaatsuspoliitika ulatus

Taust ja eesmärk

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigile Digital Riveri veebisaitidele, kus see privaatsuspoliitika kuvatakse. Kui ostate tooteid a Digital Riveri tütarettevõtte kaudu, pange palun tähele, et seda veebisaiti käitab Digital River, olles sõlminud lepingu tütarettevõttega, kes on loetletud selle veebisaidi müügitingimuste jaotises toodete müüjana. Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile teavet selle kohta, kuidas me:

 • kogume isikuandmeid ja muud teavet, kui te kasutate seda veebisaiti;
 • kasutame, töötleme ja avalikustame kogutud teavet ja
 • millised selle teabe kogumise ja kasutamise viiside valikud võivad olla teie käsutuses.
Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime meie andmetöötlustavade muudatuste tutvustamiseks värskendada seda privaatsuspoliitikat. Kui me teeme sellesse privaatsuspoliitikasse muudatusi, muudame ka jõustumiskuupäeva. Meie muudatused jõustuvad kohe pärast postitamist. Selle privaatsuspoliitka lõppu on lisatud meie eelmise privaatsuspoliitika link.

Täiendavad privaatsusteadaanded

Sellele privaatsuspoliitikale võib lisada veebisaidil avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib seda privaatsuspoliitikat nendega muuta. Sellised privaatsusteadaanded on mõeldud lugemiseks koos käesoleva privaatsuspoliitikaga ning annavad lisateavet selle kohta, kuidas me kogume ja käitleme teavet, mis on seotud selle privaatsusteadaande avaldamiskohaga.

Kolmandate poolte privaatsuspõhimõtted või -avaldused

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult sellise teabe kasutamisele, mille me kogume teilt selle veebisaidi kaudu ja mis tahesmuude veebisaitide kaudu, kus see privaatsuspoliitika kuvatakse. Meie veebisait võib kanda selle ettevõtte, kelle toodet te ostate, kaubamärki („partner“). Ent see privaatsuspoliitika ei kehti teabele, mille on kogunud meie partnerid või mis tahes muud kolmandad pooled, kuna me ei kontrolli nende privaatsuspoliitikaid. Lugege kindlasti iga külastatava veebisaidi privaatsusavaldust.

Müügitingimused

Isikuandmete kasutamisele või esitamisele veebisaidi kaudu kohaldatakse ka meie müügitingimusi.

Teie andmete kaitse

Digital River võtab kasutusele mõistlikke meetmeid, et pakkuda kogutava teabe tundlikkusele vastavat turbetaset. Oleme kasutusele võtnud füüsilised, tehnilised ja administratiivsed turbepraktikad ja -meetmed, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Kui kogume või edastame tundliku loomuga teavet (nt pangakontonumbreid), rakendame selle teabe kaitsmiseks valdkonna standarditele vastavaid meetmeid. Kuigi kasutame teie teabe kaitsmiseks mõistlikke meetmeid, ei saa me garanteerida Interneti teel edastatava või meie andmebaasides talletatava teabe turvalisust. Ka teie vastutate mõistlike meetmete rakendamise eest oma isikuandmete kaitsmiseks (nt parooli salajas hoidmine või jagatud arvuti või mobiilsideseadme kasutamise lõpetamisel väljalogimine), et vältida andmete loata avaldamist või väärkasutust. Kasutame võimalike rikkumiste vähendamiseks valdkonna parimaid praktikaid.. Kui Digital Riveri valduses olevaid isikuandmeid on avalikustatud, kahjustatud või kaotatud (või selle toimumine on tõenäoline), võtame viivitamatult tarvitusele meetmed, teavitame aegsasti kasutajaid ja seaduse kohaselt asjakohaseid valitsusasutusi.

 

Teabe kogumine, sealhulgas küpsiste kasutamine

Käsitsi sisestatav teave

Kogume teie isikuandmeid, kui kasutate seda veebisaiti järgmiselt:

 • sisestate teavet toote või teenuse ostmise ajal,
 • taotlete teavet või kasutate veebisaiti muul moel,
 • osalete võistlusel või reklaamikampaanias, registreerute uudiskirja saamiseks või mõne seotud teenuse jaoks,
 • esitate tellimuse või teete ostu, laadite alla või registreerite tooteid või taotlete lisateenuseid,
 • kui helistate klienditeenindusse, võite vabatahtlikult meie esindajatele teavet anda, ning
 • kui kandideerite töökohale või esitate meile muul juhul tööga seotud teavet.
Andmete erikategooriad

Üldiselt erikategooriatesse kuuluvaid andmeid ei koguta ega töödelda. Siiski võib esineda olukordi (näiteks töölevõtmisegat seoses), kus võidakse selliseid andmeid töödelda. Sellisel juhul vastame kindlasti kohaldatavate andmekaitsemääruste nõuetele, sealhulgas andmete töötlemiseks vajaliku õigusliku aluse olemasolule (nt kindlustuslepingu jaoks terviseandmete töötlemisel). Kasutame teie erikategooriatesse kuuluvate andmete kaitsmiseks mõistlikke turvapraktikaid ja -protseduure.

Teave teie brauserist või seadmest

Võime teavet saada ka teie veebibrauserist. See võib sisaldada teavet, mis ei identifitseeri teid isiklikult (näiteks teie külastuse kuupäev ja kellaaeg). Meile saadetavad andmed sõltuvad teie veebibrauseri sätetest. Kui lõite selle veebisaidi külastamise ajal kasutajaidentiteedi, loetakse seda isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmiseks ja me võime teie brauserist saadud teabe siduda teabega, mis identifitseerib teid isiklikult, nagu on kirjeldatud allpool. Vaadake üle oma veebibrauseri sätted ja õppige neid muutma. Samuti võime koguda piiratud isikuandmeid (meiliaadressi) veebitehnoloogiate kaudu seoses teie veebisaidi kasutusega, nagu on kirjeldatud allpool.

Küpsised ja muud säärased tehnoloogiad

Teave, mille me kogume küpsiste ja muude sääraste tehnoloogiate abil, ei ole tavaliselt isiklikult tuvastatav, kuid me võime selle siduda teie esitatud isikuandmetega. Kasutame küpsiseid ja muid sääraseid tehnoloogiaid teabe kogumiseks ja selle veebisaidi teatud funktsioonide toetamiseks. Interneti arenedes võime selleks otstarbeks kasutusele võtta eri tüüpi tehnoloogiaid. Näiteks võime neid tehnoloogiaid kasutada selleks, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad seda veebisaiti kasutavad (näiteks milliseid lehti nad külastavad ja milliseid linke kasutavad). Analüüsime seda teavet külaliste huvide ja vajaduste mõistmiseks ning veebisaidi sisu ja funktsioonide täiustamiseks. Samuti kasutame seda teavet selleks, et toetada veebisaidi funktsioone, tänu millele ei pea te uuesti sisestama teavet, mis juba on meie andmebaasis. Samuti kasutame seda teavet selleks, et anda teile parim personaalne kogemus veebisaidi kasutamisel ja tõhustada meie turunduspingutusi, sealhulgas sihitud reklaamide kasutamisega.

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, saate oma brauseri seadistada küpsistest keelduma või teid teavitama sellest, kui teie arvutisse küpsis paigutatakse. Kuigi küpsiste vastuvõtmine ei ole nõutav, võib küpsistest keeldumise korral olla osa veebisaidi funktsioone mittekasutatavad.

Teave kolmanda poole küpsiste ja muude tehnoloogiate kohta

Veebitehnoloogiaid võivad sellele veebisaidile paigutada ka kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Samuti võime meie või kolmas pool paigutada veebisaidile veebitehnoloogiaid partneri, kelle kaubamärk esineb sellel veebisaidil, või tema teenusepakkujate nimel. Sellisel juhul on meie partneril lubatud kogutud andmeod kasutada. Seda teavet kasutatakse selleks, et anda teile parim veebisaidi kasutuskogemus, turundusanalüüsiks, sihitud ja displeireklaamideks, samuti kvaliteedi tõstmiseks. Võime veebitehnoloogiate kaudu koguda teie IP-aadressi.

Meie ja meie partnerid kasutame seoses selle veebisaidiga kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, kelle hulka võivad kuuluda Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics ja Omniture ning ClickTale. Need ja teised teenusepakkujad võivad koguda teavet teie veebisaitide külastuste kohta, teie tegevuse kohta veebisaidil ning toodete ja teenuste kohta, mida meie, meie partnerid ja tarnijad teile pakkusime. Nende teabe kogumisele ja kasutamisele kehtib nende enda privaatsuspoliitika. Kui soovite mõnest järgmisest loobuda, külastage vastavat kolmandast isikust teenusepakkujat:

Mittejälgimistaotlused

Kui keeldute teie kohta käiva teabe kogumisest küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kaudu, kustutatakse teie olemasolevad kuvareklaamide küpsised ja teie arvutisse proovitakse paigaldada uus küpsis, mis juhendab teenusepakkujaid teie edaspidi tehtavaid toiminguid mitte jälgima, kui teie arvutist leitakse see küpsis („mittejälgimisküpsis“). Kui külastate meie keeldumislehte, aga teie brauserid on konfigureeritud küpsistest keelduma, ei saa teie arvutisse mittejälgimisküpsist paigutada. Juhul kui edaspidi kustutate mittejälgimisküpsised, kasutate mõnda muud arvutit või vahetate veebibrauserit, tuleb teabe kogumisest uuesti keelduda. Praegu me ei reageeri brauseri mittejälgimissignaalidele.

Teave kolmandatelt pooltelt

Samuti võime teie kohta teatud teavet saada kolmandatelt pooltelt, näiteks selle kaudu, kui kasutate sellele veebisaidile sisselogimiseks sotsiaalvõrgustiku konto kaudu autentimist, või teiste veebiandmeallikate kaudu vastavalt nende veebiandmeallikate andmete töötlemise ja kasutamise reeglitele. Kui avaliku domeeni kaudu on vabalt saadaval või juurdepääsetavad erikategooriatesse kuuluvad andmed, ei ole meil teie ees nendega seoses mingeid kohustusi.

Asukohateave

Kui kasutate meie veebisaidile juurdepääsemiseks nutitelefoni, mobiilsideseadet või arvutit või kasutate meie mobiilirakendust, võime koguda teie füüsilise asukoha kohta teavet. Teile mobiilsideseadme kaudu teiste teenuste pakkumiseks võime selle teabe kombineerida muu asukohapõhise teabega (nt teie IP-aadressi ja arveldusaadressi/sihtnumbriga). Jagame teie asukohateavet ainult nende kolmandate pooltega, kes aitavad meil teile teenust osutada. Saate sellest teabejagamisest loobuda, kui muudate oma mobiilisideseadmes lube.

   

Teabe kasutamine ja teistega jagamine

Teie esitatud isikuandmeid töödeldakse meie arvutiserverites. Mõnel juhul (kui seda on vaja selleks, et saaksime täita oma lepingulised kohustused teie ees) võidakse need andmed edastada või kättesaadavaks teha ka kolmandatele pooltele, kes osutavad Digital Riverile teenuseid.

Kuidas me teie andmeid kasutame

Võime teie isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • teie poole pöördumiseks, kui olete meilt taotlenud ühendusevõttu;
 • teie asukohariigi tuvastamiseks, näiteks kaubandusnõuetele vastamiseks, turvalisuse huvides ja pettuste vältimiseks;
 • kohaldatavate õigusaktidega vastavuse kinnitamiseks;
 • selleks, et aidata kontrollida, kas meil on teie kohta täpsed andmed;
 • teile tootevärskenduste, eripakkumiste ja muu reklaamiteabe pakkumiseks kas meie enda või partneri nimel, kui olete andnud selle saamiseks nõusoleku ja see on kohaldatavate õigusaktidega kooskõlas;
 • seoses võtmete, juurdepääsukoodide või muu teabega, et pääseksite toodete või teenuste saamiseks juurde meie partnerite veebisaitidele või teenustele;
 • nii, nagu on määratletud veebisaidile postitatud lisaprivaatsusteadaandes;
 • personaliosakonna kasutuseks, näiteks selleks, et koguda teie meiliaadress, kui kandideerite töökohale veebi teel.

Samuti võime teie isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel, kui te külastate veebisaiti tehingu lõpetamiseks:

 • teie tellimuse töötlemiseks, maksete töötlemiseks, maksustaatuse kinnitamiseks, tagasimakseteks, selleks, et hinnata teie sobivust krediidiliini avamiseks või teid teie tellimuse olekust teavitada;
 • pettuste jälgimiseks ja ennetamiseks;
 • teie eelistusi arvestavate ostuvõimaluste pakkumiseks;
 • teie ostu registreerimiseks tootja või teenusepakkuja lehel garantii või tehnilise toe saamiseks või mõnel muul sellisel otstarbel;
 • teie ostu kohta teate saatmiseks selle võrguteenuse pakkujale, mille kasutamise õiguse olete meilt ostnud;
 • konto loomiseks tulevaste ostude jaoks, milleks olete nõusoleku andnud;
 • toodete või teenuste tellimuste uuendamise/pikendamise hõlbustamiseks;
 • teile tõhusa kasutajatoe pakkumiseks (selle hulka võib kuuluda, kui see on seadusega lubatud, ostu lõpetamist alustavate külastajatega ühenduse võtmine ja uurimine, kas mittetäieliku seansi põhjuseks oli probleem veebisaidi kasutamisel).

Võtame tarvitusele mõistlikke meetmeid, et kindlustada, et iga isik või üksus, kes saab isikuandmeid ülalkirjeldatud eesmärkidel, oleks kohustatud hoidma isikuandmeid turvaliselt. Juhul kui väline üksus saab, kogub või hoiab erikategooriatesse kuuluvaid andmeid ja kohaldatavad õigusaktid seda nõuavad, jagatakse teiega selle üksuse üksikasju. Meie kohustused ei kehti teabele, mida jagatakse valitsusasutusega, kellel on seadusjärgne kohustus selle teabe hankimiseks, ega teabe jagamisel kehtiva seadusega kohustatud korras.

Automaattöötlus

Teatud olukordades võime kasutada teie isikuandmeid meie äri edendavate automaatotsuste tegemiseks. Näiteks turunduskontekstis võime andmeid kasutada kasutajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks. Näiteks võime kasutada kasutajate isikute määratlemiseks ametinimetust ja muuta sisu vastavalt. Samuti võime kasutada nende kasutajate geograafilise asukoha ja ettevõtte andmeid. Mõnel juhul võib see kontopõhise turunduse korral sisaldada avalikelt domeenidelt leitud meeldivaks märkimisi.

Samuti tugineme petturluse jälgimisele, et vähendada vajadust vaadata tellimused pettuste tuvastamsieks käsitsi üle. Samuti võime automaattöötlusele tugineda töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju. Teil on õigus vältida mis tahes automaatsel andmetöötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerivaks. Ent sellisel juhul on meil õigus teie tehingut mitte lõpule viia.

Anonüümteabe kasutamine

Enda kogutud anonüümteavet võime kasutada järgmisel otstarbel. Sellisel juhul muudetakse kohaldatavate õigusaktide alusel anonüümseks sellised andmeelemendid nagu ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress ja muud õigusaktides nõutavad andmeelemendid. Anonüümteavet võib kasutada siinkirjeldatu kohaselt:

 • selle veebisaidi, meie teenuste ja/või meie partnerite pakutavate teenuste teie jaoks isikupärastamiseks ja kasutamise hõlbustamiseks;
 • veebisaidi ja selle kasutusvõimaluste, meie reklaamisüsteemide ning meie toodete ja teenuste täiustamiseks;
 • pettuste vältimiseks, näiteks seadmele sõrmejälje määramiseks;
 • nende toimingute või tehingute tuvastamiseks, mis pärinevad mõnest sidusturundus- või soovitusprogrammist;
 • suunatud reklaami pakkumiseks nii sellel veebisaidil kui ka muudes ärilahendustes;
 • aruandlusteabe pakkumiseks meie praegustele ja tulevastele partneritele ning teenusepakkujatele;
 • muudel ajaloo, statistika või uuringute ning analüüsidega seotud eesmärkidel.

Samuti võime kasutada ülalnimetatud eesmärkidel ja seadusega lubatud seotud eesmärkidel mitteidentifitseeritavateks muudetud andmeid.

Meie partnerid

Selleks, et täita kohustusi teie ees, pakume oma partneritele teatud isikuandmeid, anonüümset teavet või mitteidentifitseeritavateks muudetud andmeid ja abistame Digital Riverit isikuandmete kasutamisel, nagu on kirjeldatud lõigus „Kuidas me teie andmeid kasutame?“:

 • aruandluse otstarbel,
 • selleks, et partner või tema teenusepakkuja saaks teie ostu registreerida,
 • selleks, et anda teile juurdepääs meie või meie tarnijate pakutavatele toodetele või teenustele,
 • selleks, et pakkuda garantiiteenindust, tehnilist tuge või müügijärgset teenindust,
 • selleks, et võimaldada partneril või tema alltöövõtjal saata teile teateid, kui olete andnud nõusoleku nende vastuvõtmiseks,
 • selleks, et võimaldada partneril või tema teenusepakkujatel pakkuda seoses selle veebisaidiga teenuseid, näiteks kliendituge või ühekordse sisselogimise funktsiooni nii sellel veebisaidil kui ka tema enda veebisaidil,
 • mõnel muul sarnasel otstarbel, et täita oma kohustused teie ees.
Meie teenusepakkujad

Kasutame teisi ettevõtteid, muu hulgas oma tütarettevõtteid, selleks et pakkuda endale või enda nimel teatud teenuseid mis tõhustavad meie äritegevust, näiteks järgmisi:

 • selle veebisaidi majutamine või haldamine,
 • krediitkaardimaksete töötlemine,
 • pettusejälgimis- või -tuvastamisteenuste pakkumine,
 • andmetervikluse kontrollimine,
 • teile krediidiliini pakkumine,
 • optimeerimisteenuste pakkumine,
 • teie tellimuse täitmine,
 • maksete kogumine,
 • suunatud reklaami pakkumine nii sellel kui ka muudel veebisaitidel,
 • kirjade või e-kirjade saatmine,
 • töösuhte ja personalitööga seotud otstarbel ja
 • klienditeeninduse pakkumiseks.

Me ei jaga teie isikuandmeid oma teenusepakkujatega seoses nende pakkumistega või teenustega, mida nad meile osutavad, kui see ei ole nõutav meie legitiimsete huvide ja eesmärkide otstarbel meie kohustuste täitmiseks teile ärilahenduse pakkumisel. Need teenusepakkujad on lepingu järgi kohustatud nendega jagatud teavet kasutama ainult meile või meie nimel teenuste osutamiseks ja kaitsma teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Samuti võime lubada nendel ettevõtetel kasutada nende ärieesmärkidel anonüümteavet. Me ei edasta teie isikuandmeid teie nõusolekuta oma tütarettevõtetele ega mitteseotud kolmandatele pooltele turundusotstarbel kasutamiseks.

Õiguslikele nõuetele vastamine, pettuse ja kuritegude ennetamine

Nagu kohaldatavate õigusaktidega lubatud, võime teie isikuandmed või erikategooriatesse kuuluvad andmed avalikustada juhul, kui arvame heauskselt, et andmete avaldamine on vajalik järgmiseks:

 • õigusaktide või asjakohaste eeskirjade nõuete täitmine;
 • riiklike, administratiivsete või õiguslike toimingute, nõuete või korralduste, näiteks kohtukutse või kohtuotsusega sätestatud tingimuste täitmine;
 • koostöö õiguskaitseasutustega või muude uurivate valitsusasutustega või teavitamine mis tahes tegevustest, mis võivad olla õiguslike või regulatiivsete nõuete rikkumine;
 • võimaliku kuriteo (nt pettuse või identiteedivarguse) või selle privaatsuspoliitika turbenõuete rikkumiste (sh kahtlustatavate rikkumiste) ärahoidmine või uurimine;
 • lepingu jõustamine;
 • Digital Riveri ja meie töötajate, partnerite, kolmandate poolte, üldise avalikkuse või teie seaduslike õiguste, veebisaidi või turvalisuse kaitseiii.
Müük, ühinemine või muu sellesarnane sündmus

Juhul, kui mõni meie tütarettevõte või kolmas pool on omandanud meie ettevõtte, konkreetsed varad või mõne meie sellise allüksuse varad, mille kaudu olete meile teavet edastanud, näiteks müügi, ühinemise, ümberkorraldamise või muu säärase korral, lähevad teie isikuandmed üle selle ettevõtte omandisse, kui kohalikes õigusaktides ei sätestata teisiti. Sellisel juhul kasutab teabe omandanud ettevõte teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele, mis tahes kohaldatavatele täiendavatele privaatsusteadaannetele ja teie valitud privaatsuseelistustele.

   

Teie valikud

Digital River peab lugu teie õigusest valida, kuidas teie isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja avaldatakse.

Juurdepääs teie isiklikule teabele

Kui soovite oma isikuandmed või erikategooriatesse kuuluvad andmed üle vaadata, neid korrigeerida, nende töötlemist piirata, keelata otseturunduse või taotleda isikuandmete või erikategooriatesse kuuluvate andmete kustutamist, saatke meile taotlus selle privaatsuspoliitika lõigus „Meie kontaktandmed“ toodud kontaktandmeid kasutades. Näiteks kui teie meile esitatud isikuandmetes leidub viga, võtke meiega ühendust ja me võtame vea parandamiseks tarvitusele vajalikud meetmed.

Kui te võtate meiega ühendust, võime teie identiteedi kinnitamiseks küsida teilt lisateavet. Meil on õigus teie taotlust piirata või sellest keelduda, kui te ei suuda oma identiteeti kinnitada või meie õiguslikele ja ärinõuetele vastata, nagu on nimetatud meie andmete kinnipidamise poliitikas. Teie isikuandmete või erikategooriatesse kuuluvate andmete kustutamise korral eemaldatakse need andmed kooskõlas meie andmete kinnipidamise poliitikaga viisil, mis välistab nende kaotsimineku, varguse, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu nendele.

Kui te tunnete, et teie andmekaitsemääruste kohaseid õigusi on riivatud, on teil õigus teavitada kohalikku järelevalveasutust. Ent enne selle tegemist võtke palun meiega otse ühendust, sest oleme pühendunud sellele, et leida koos teiega lahendus kõigile teie privaatsust puudutavatele muredele.

Andmete kinnipidamise poliitika

Digital River võib teie isikuandmeid hoida seni, kuni jätkate meie veebisaidi kasutamist, ja seejärel nii, nagu see on lubatud või nõutav kohaldatavate õigusaktidega või vajalik meie äri huvides.

Turundus ja sellega seotud suhtlus

Kui edastate meile isikuandmeid, võime teile pakkuda võimalust saada edaspidi meilt või meie partneritelt turundusteavet või sellega seotud suhtlust. See suhtlus võib toimuda otsepostituste, meilisõnumite või telefoni teel ja sisaldab teavet meie toodete ja teenuste kohta. Sellest suhtlusest loobumiseks saatke meilisõnum aadressile remove@digitalriver.com või järgige meilisõnumiga kaasas olevaid tellimuse lõpetamise juhiseid.

Kui annate meile nõusoleku kontaktandmete lisamiseks partneri meililoendisse ja võtate hiljem selle loa tagasi, peate oma nime partneri meililoenditest eemaldamiseks võtma ühendust partneriga (või järgima partneri saadetavate meilisõnumitega kaasas olevaid tellimuse lõpetamise juhiseid).

 

Laste privaatsus

See veebisait ei ole mõeldud lastele. Kui te pole oma riigis täisealine või kui teil pole õigust sõlmida juriidiliselt siduvaid lepinguid, tohite seda veebisaiti kasutada üksnes juhul, kui teil on selleks vanemlik nõusolek. Kui arvate, et oleme saanud teavet lapselt või mõnelt teiselt selliste õigusaktidega kaitstud isikult ning vajalik vanemlik nõusolek ei olnud hangitud, teavitage meid viivitamatult ja me võtame tarvitusele mõistlikud meetmed selle teabe eemaldamiseks oma andmebaasidest.

i Juhul, kui vajame teie isikuandmete töötlemiseks teie kirjalikku (või muus vormis) luba, töötleb vastutav töötleja selliseid isikuandmeid ainult teie vastava nõusoleku korral ja nõusoleku tingimuste alusel.

ii Ainult juhul, kui selline töötlemine ei ole kohaldatavate õigusaktidega keelatud.

iii Lugege ka teavet kohaldatavate kohalike õigusaktidega sätestatu kohta.