Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Βασικοί όροι

Οι παρακάτω βασικοί όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου:

 • Πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου («Ανώνυμες Πληροφορίες»).
 • Ο ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει την ίδια σημασία με τον «υπεύθυνο επεξεργασίας» βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης νομοθεσίας προστασίας δεδομένων, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 25ης Μαΐου 2018, και είναι το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που, μόνος του ή από κοινού με άλλους, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όπως καθορίζεται πιο κάτω), καθορίζει το σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τη σύνθεση και τα είδη των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και καθορίζει τις πράξεις (ενέργειες) με τα προσωπικά δεδομένα («Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).
 • Δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ορισμένα αναγνωριστικά ώστε να αποφευχθεί η άμεση σύνδεση της ταυτότητας ενός ατόμου με τις πληροφορίες (όπως για παράδειγμα, η απόκρυψη ορισμένων προσωπικών αναγνωριστικών) («Μη Ταυτοποιημένα Δεδομένα»).
 • Η επεξεργασία επιτρέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, για σκοπούς έννομων συμφερόντων τους οποίους επιδιώκει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας (ή τρίτος), εκτός αν τα συμφέροντα του Υπευθύνου επεξεργασίας δεν προέχουν των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ελευθεριών των θιγόμενων τελικών χρηστών που χρήζουν προστασίας («Έννομα συμφέροντα»).
 • Πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός ταυτότητας (αν διατίθεται), η ημερομηνία γέννησης (αν διατίθεται), δεδομένα ώρας και τοποθεσίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, εγγραφές συναλλαγών και πληρωμών, εγγραφές παράδοσης και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με το λογαριασμό σας, τα οποία συλλέγονται από εμάς κατά την παράδοση του εμπορικού προϊόντος μας («Προσωπικά Δεδομένα»).
 • Η Digital River ενδέχεται να μεταπωλήσει προϊόντα μέσω συναλλαγών από το εμπορικό της σύστημα, και θα αποτελεί γενικά τον επίσημο πωλητή και έμπορο για τέτοιου είδους συναλλαγές («Επίσημος Πωλητής και Έμπορος»).
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων απαιτούν αυξημένο επίπεδο προστασίας βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων σε ορισμένες δικαιοδοσίες, όπως για παράδειγμα η επεξεργασία που αποκαλύπτει την κατάσταση της υγείας, τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή («Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων»).
 • Τυχόν ισχύουσες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων, όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν, για τις μεταφορές δεδομένων προς τους Υπευθύνους επεξεργασίας που θεσμοθετήθηκαν εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας («Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες»).
 • Η Εποπτική Αρχή (ή η ισοδύναμη αρχή βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων) είναι η ανεξάρτητη δημόσια αρχή προς την οποία μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία οι καταναλωτές («Εποπτική Αρχή»).
 •  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας και Επεξεργασία των Δεδομένων σας

 • Υπεύθυνος(οι) Επεξεργασίας Δεδομένων. Η οντότητα της Digital River που αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, τη συναλλαγή σας με το Διαδικτυακό τόπο και τη γλώσσα της σύμβασης.
 • Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας. Αν έχετε ερώτηση για την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή αιτήσεις που σχετίζονται με τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, στείλτε μας e-mail στο privacy@digitalriver.com,και θα δρομολογήσουμε αναλόγως την ερώτησή σας. Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς, ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται ανά περιοχή στην ενότητα «Επικοινωνήστε Μαζί μας» του Διαδικτυακού τόπου.
 • Επεξεργασία των Δεδομένων σας. Το εμπορικό σας αίτημα, και επομένως τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός ή πλησίον της περιοχής από την οποία εκκινήσατε την περίοδο λειτουργίας σας. Αυτό σημαίνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή στην Ιρλανδία.
 • Κατάλληλες Εγγυήσεις για Διασυνοριακή Μεταφορά των Δεδομένων σας. Αν βρίσκεστε εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, οποιαδήποτε μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ προστατεύεται από τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες ή τυχόν επακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές της Digital River, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ενδέχεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας να διαβιβαστούν από εμάς σε άλλες οντότητες της Digital River για σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, για διαχειριστικούς σκοπούς της εταιρείας και σε τρίτους φορείς επεξεργασίας δεδομένων.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ
 • Η Digital River, Inc. ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Digital River, Inc. συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας («Digital River», «εμείς», «εμάς» και «μας») είναι κάτοχος και διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει μια εφαρμογή λογισμικού, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σύστημα, στον οποίο εμφανίζεται η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου («Διαδικτυακός τόπος»). Γενικά, οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται από εμάς κατά την επίσκεψη σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο ελέγχονται από την Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, ΗΠΑ «(Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»). Ωστόσο, ενίοτε, μια άλλη οντότητα της Digital River είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως αναφέρεται ακριβώς παρακάτω.
ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 • Η Digital River Ireland, Ltd. ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Όταν επίσημος πωλητής και έμπορος είναι η Digital River Ireland Ltd., τότε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται προς ή συλλέγονται από το Διαδικτυακό τόπο ελέγχονται από την Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare Ιρλανδία («Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»).
 • Η Digital River GmbH ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Digital River GmbH ανήκει στον όμιλο οντοτήτων της Digital River, είναι κορυφαία στις υπηρεσίες μεταπώλησης ηλεκτρονικού εμπορίου και ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο MyCommerce Share-it. Σε αυτήν την περίπτωση, τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται προς ή συλλέγονται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο MyCommerce Share-it ελέγχονται από την Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Κολωνία 50933 Γερμανία («Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»).
 • Άλλες οντότητες της Digital River ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Για σκοπούς των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω άλλης οντότητας της Digital River, η συγκεκριμένη οντότητα της Digital River μπορεί να είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Ανατρέξτε στην ανωτέρω ενότητα, «Επεξεργασία των Δεδομένων σας», που εξηγεί σε ποιο μέρος του κόσμου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Νόμιμη Βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι νόμιμη μόνο εφόσον επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε νόμιμη βάση για κάθε ασκούμενη δραστηριότητα επεξεργασίας (εκτός αν προβλέπεται εξαίρεση) όπως περιγράφεται πιο κάτω:

 • Συναίνεση. Χρησιμοποιώντας το Διαδικτυακό τόπο μας ή υποβάλλοντας προς εμάς με άλλον τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα σας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτουi. Αν δεν συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο ή να μην υποβάλλετε τα δεδομένα σας μέσω αυτού του Διαδικτυακού τόπου.
 • Έννομο συμφέρον. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με βάση το Έννομο συμφέρον, και ειδικότερα όπου χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως για παράδειγμα, για τη συλλογή δεδομένων από δημόσιες πηγές και για την επικοινωνία με πιθανούς πελάτες με σκοπό την έναρξη μιας συνομιλίας. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με βάση το Έννομο συμφέρον στο πλαίσιο της απασχόλησηςii.
 • Άλλη νόμιμη βάση. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στηριζόμενοι σε άλλη νόμιμη βάση, όπως για παράδειγμα όταν η επεξεργασία θεωρείται απαραίτητη για τη σύναψη μιας σύμβασης με εσάς.

Πεδίο Εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου

Υπόβαθρο και Σκοπός

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει σε κάθε Διαδικτυακό τόπο που διαχειρίζεται η Digital River στον οποίο εμφανίζεται η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Αν αγοράζετε προϊόντα μέσω μιας θυγατρικής της Digital River, λάβετε υπόψη ότι εκείνο το Διαδικτυακό τόπο φιλοξενεί και/ή διαχειρίζεται η Digital River στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τη θυγατρική, η οποία αναφέρεται ως πωλητής των προϊόντων στους όρους πώλησης του Διαδικτυακού τόπου. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου είναι να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με:

 • το πώς συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα και άλλα δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο,
 • το πώς χρησιμοποιούμε, χειριζόμαστε και γνωστοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα και
 • τις επιλογές που έχετε όσον αφορά στους τρόπους που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα.
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Ενδέχεται να προβούμε σε ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου για να γνωστοποιήσουμε αλλαγές στις πρακτικές μας χειρισμού δεδομένων. Όταν πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, θα αλλάξουμε την Ημερομηνία έναρξης ισχύος. Οι αλλαγές μας τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευτούν. Στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος προς την προηγούμενη πολιτική μας.

Συμπληρωματικές Ανακοινώσεις Ιδιωτικού Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ενδέχεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί από άλλες ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου που εμφανίζονται στο Διαδικτυακό τόπο. Τέτοιου είδους ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα ειδικά σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση ιδιωτικού απορρήτου, και θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου Συνεργατών ή Τρίτων

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει μόνο για τη χρήση δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω αυτού του Διαδικτυακού τόπου και οποιουδήποτε άλλου Διαδικτυακού τόπου στον οποίο εμφανίζεται η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ο Διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να είναι τύπου συνεκμετάλλευσης (co-branded) με την εταιρεία της οποίας το προϊόν αγοράζετε («Συνεργάτης»). Ωστόσο, η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τους Συνεργάτες μας ή από οποιονδήποτε άλλον τρίτο, δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους. Μελετήστε προσεκτικά κάθε πολιτική ιδιωτικού απορρήτου η οποία είναι δημοσιευμένη σε κάθε διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεστε.

Όροι πώλησης

Η χρήση ή η υποβολή Προσωπικών Δεδομένων μέσω του Διαδικτυακού τόπου διέπεται και από τους Όροι πώλησης της εταιρείας μας.

Πώς Προστατεύουμε τα Δεδομένα σας

Η Digital River λαμβάνει εύλογα μέτρα ώστε να παράσχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας ανάλογα με την ευαισθησία των δεδομένων που συλλέγουμε. Έχουμε υλοποιήσει φυσικές, τεχνικές και διοικητικές πρακτικές και μέτρα ασφαλείας με εύλογο σχεδιασμό, έτσι ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας να προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση. Όταν συλλέγουμε ή διαβιβάζουμε ευαίσθητα δεδομένα, όπως τον αριθμό ενός λογαριασμού, χρησιμοποιούμε πρότυπες μεθόδους για την προστασία αυτών των δεδομένων όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αν και εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των δεδομένων που παρέχονται μέσω Διαδικτύου ή τα οποία είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων μας. Είστε και εσείς υπεύθυνοι για τη λήψη εύλογων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή εσφαλμένη χρήση, για παράδειγμα με την προστασία του κωδικού σας πρόσβασης και την αποσύνδεσή σας μετά τη χρήση ενός κοινόχρηστου υπολογιστή ή μιας κινητής συσκευής. Αξιοποιούμε τις καλύτερες πρακτικές έτσι ώστε να περιορίσουμε πιθανούς κινδύνους. Αν τα Προσωπικά Δεδομένα που φυλάσσονται από την Digital River κοινοποιηθούν, καταστραφούν ή χαθούν (ή αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα), θα λάβουμε αμέσως διορθωτικά μέτρα, θα ενημερώσουμε εγκαίρως τους χρήστες και θα αναφέρουμε το γεγονός τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

Συλλογή Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Χρήσης Cookies

Πληροφορίες που Παρέχετε Χειροκίνητα

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο, για παράδειγμα όταν:

 • παρέχετε πληροφορίες κατά την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας,
 • ζητάτε πληροφορίες σχετικά με το Διαδικτυακό τόπο ή τον χρησιμοποιείτε,
 • συμμετέχετε σε κάποιον διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια, κάνετε εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο ή σχετικές υπηρεσίες,
 • υποβάλλετε μια παραγγελία ή πραγματοποιείτε μια αγορά, κατεβάζετε ή δηλώνετε προϊόντα ή όταν ζητάτε πρόσθετες υπηρεσίες,
 • καλείτε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, ίσως παρέχετε εκούσια πληροφορίες στους αντιπροσώπους μας και
 • κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή μας υποβάλετε δεδομένα απασχόλησης.
Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Γενικά, δεν συλλέγονται Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ωστόσο, ενδέχεται (π.χ. για σκοπούς απασχόλησης) τέτοιου είδους δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξής μας στους απαραίτητους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. την επεξεργασία δεδομένων υγείας για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Θα εφαρμόσουμε εύλογες πρακτικές και διαδικασίες ασφαλείας ώστε να διαφυλάξουμε τις Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων σας.

Δεδομένα από το Πρόγραμμα Περιήγησης ή τη Συσκευή σας

Είναι επίσης πιθανό να λαμβάνουμε δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεχομένως πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας (όπως την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας). Τα δεδομένα που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν δημιουργήσατε μια ταυτότητα χρήστη σε κάποια επίσκεψή σας σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο, θα θεωρηθεί ότι συναινείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αν υπάρχουν, και ενδέχεται να συνδέσουμε τα στοιχεία που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε με τα στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε περιορισμένα Προσωπικά Δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών όσον αφορά στη χρήση από εσάς ενός Διαδικτυακού τόπου, όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Cookies και Άλλες Παρόμοιες Τεχνολογίες

Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες δεν επιτρέπουν συνήθως την προσωπική ταυτοποίηση, ωστόσο ενδέχεται να τα συνδέσουμε με τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέγουμε στοιχεία και για να υποστηρίζουμε συγκεκριμένες δυνατότητες αυτού του Διαδικτυακού τόπου. Καθώς το Διαδίκτυο εξελίσσεται, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορους τύπους τεχνολογιών για αυτόν το σκοπό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν το Διαδικτυακό τόπο (όπως για παράδειγμα, τις σελίδες που επισκέπτονται, τους συνδέσμους που χρησιμοποιούν). Αναλύουμε τα στοιχεία αυτά για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών μας, και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτού του Διαδικτυακού τόπου. Χρησιμοποιούμε επίσης τα στοιχεία για να υποστηρίξουμε τις δυνατότητες του Διαδικτυακού τόπου χωρίς να σας ζητήσουμε να καταχωρίσετε ξανά δεδομένα που υπάρχουν ήδη στη βάση δεδομένων μας. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα στοιχεία για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό τόπο και για να βελτιώσουμε τις προσπάθειες µάρκετινγκ που καταβάλλουμε, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης στοχευμένων διαφημίσεων.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies ή να σας ειδοποιεί, όταν τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή σας. Παρόλο που δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Διαδικτυακού τόπου, αν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απορρίπτει τα cookies μας.

Πληροφορίες για τα Cookies και Άλλες Τεχνολογίες Τρίτων

Σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο είναι επίσης πιθανό να βρίσκουν εφαρμογή διαδικτυακές τεχνολογίες από τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, εμείς ή τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόσουν διαδικτυακές τεχνολογίες για λογαριασμό του Συνεργάτη το εμπορικό σήμα του οποίου εμφανίζεται σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο ή στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών του. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στο Συνεργάτη μας να χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας σας με το Διαδικτυακό τόπο, για αναλύσεις μάρκετινγκ, για στοχευμένες διαφημίσεις και για διαφημίσεις προβολής και για βελτίωση της ποιότητας. Είναι πιθανό να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP σας μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών.

Εμείς και οι Συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε σχέση με αυτόν το Διαδικτυακό τόπο, μεταξύ των οποίων οι Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics και Omniture και ClickTale. Αυτές και άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο Διαδικτυακό τόπο, την αλληλεπίδρασή σας με αυτόν το Διαδικτυακό τόπο, και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς, τους Συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών από αυτές υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκάστοτε τρίτης υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση που θέλετε να εξαιρεθείτε όπως αναφέρεται παρακάτω:

Αιτήσεις Μη Παρακολούθησης

Αν εξαιρεθείτε από τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας μέσω cookies και άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών, το ή τα υφιστάμενα cookies διαφημίσεων προβολής θα διαγραφούν και θα επιχειρηθεί η αποθήκευση ενός νέου cookie το οποίο ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να μην παρακολουθούν τις μελλοντικές σας δραστηριότητες στην περίπτωση ανίχνευσης ενός τέτοιου cookie (ενός cookie «μη παρακολούθησης»). Αν οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιείτε απορρίπτουν τη λήψη cookies, όταν επισκεφθείτε τη σελίδα μας για να αιτηθείτε την εξαίρεσή σας, δεν θα είναι δυνατή η αποθήκευση ενός cookie «μη παρακολούθησης» στον υπολογιστή σας. Επίσης, αν σε μεταγενέστερο στάδιο διαγράψετε τα cookies «μη παρακολούθησης», χρησιμοποιήσετε διαφορετικό υπολογιστή ή αλλάξετε πρόγραμμα περιήγησης, θα χρειαστεί να αιτηθείτε ξανά την εξαίρεσή σας. Προς το παρόν δεν αποκρινόμαστε στα σήματα «μη παρακολούθησης» των προγραμμάτων περιήγησης.

Πληροφορίες από Τρίτους

Επίσης, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα για εσάς από τρίτους, όπως για παράδειγμα μέσω του ελέγχου της ταυτότητάς σας σε κοινωνικό δίκτυο κατά τη σύνδεση στο συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο, ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών πηγών δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης και επεξεργασίας τέτοιων πληροφοριών, οι οποίες εξακριβώθηκαν από τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πηγές δεδομένων. Αν οποιαδήποτε Ειδική Κατηγορία Δεδομένων είναι ελεύθερα διαθέσιμη ή προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση απέναντί σας για αυτά τα δεδομένα.

Πληροφορίες τοποθεσίας

Όταν χρησιμοποιείτε smartphone, κινητή συσκευή ή υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδικτυακό τόπο μας ή αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για τη φυσική σας τοποθεσία. Ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες με βάση την τοποθεσία (π.χ. τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση χρέωσης/τον ταχυδρομικό σας κώδικα), προκειμένου να σας παράσχουμε άλλες υπηρεσίες στην κινητή συσκευή σας. Κοινοποιούμε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας μόνο σε τρίτους που μας βοηθούν να σας παράσχουμε υπηρεσίες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών αλλάζοντας τα δικαιώματα στην κινητή συσκευή σας.

Χρήση και Κοινοποίηση Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διακομιστές μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, όποτε είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς), τα δεδομένα ενδέχεται να καταστούν διαθέσιμα και σε τρίτους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην Digital River.

Πώς Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

 • για την επικοινωνία μαζί σας, εφόσον ζητήσετε πληροφορίες από εμάς,
 • για τον προσδιορισμό της χώρας στην οποία βρίσκεστε, π.χ. για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εμπορικών συναλλαγών, ασφαλείας και πρόληψης απάτης,
 • για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο δίκαιο,
 • για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που έχουμε για εσάς,
 • για την παροχή ενημερώσεων προϊόντων, ειδικών προσφορών και άλλων πληροφοριών διαφημιστικής φύσης, είτε για λογαριασμό μας είτε για λογαριασμό ενός Συνεργάτη, εφόσον έχετε συναινέσει στη λήψη τους και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,
 • σε σχέση με κλειδιά, κωδικούς πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες, για να μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους ή στις υπηρεσίες των Συνεργατών μας, προκειμένου να παραλάβετε προϊόντα και υπηρεσίες,
 • όπως προσδιορίζεται σε μια συμπληρωματική ανακοίνωση ιδιωτικού απορρήτου που δημοσιεύτηκε στο Διαδικτυακό τόπο και
 • για ανθρώπινο δυναμικό, π.χ. για τη συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, σε περίπτωση που κάνετε ηλεκτρονικώς αίτηση για μια θέση εργασίας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς, όταν επισκεφθείτε το Διαδικτυακό τόπο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής:

 • για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, την επεξεργασία της πληρωμής, τον έλεγχο του φορολογικού σας καθεστώτος, για τη διεκδίκηση αντιλογισμών χρέωσης, τον προσδιορισμό της καταλληλότητάς σας για πιστωτικό όριο ή για να σας ειδοποιήσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας,
 • για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης απάτης,
 • για την παροχή μιας εξατομικευμένης αγοραστικής εμπειρίας,
 • για την καταχώριση της αγοράς σας στον κατασκευαστή ή την εταιρεία παροχής υπηρεσιών για σκοπούς εγγύησης, τεχνικής υποστήριξης ή παρόμοιους σκοπούς,
 • για να ειδοποιήσουμε για την αγορά σας την εταιρεία παροχής μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την οποία αγοράσατε τη χρήση της υπηρεσίας από εμάς,
 • για τη δημιουργία ενός λογαριασμού από εσάς για μελλοντικές αγορές, εφόσον συναινέσατε στη δημιουργία ενός λογαριασμού,
 • για τη διευκόλυνση της ανανέωσης συνδρομών για προϊόντα ή υπηρεσίες και
 • για την παροχή αποτελεσματικής εμπειρίας και υποστήριξης (η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει, στο βαθμό που επιτρέπεται δια νόμου, επικοινωνία με επισκέπτες που έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία μετάβασης στο ταμείο, ώστε να συνεχίσουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ή για να διαπιστωθεί αν παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη χρήση αυτού του Διαδικτυακού τόπου).

Θα λάβουμε εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφηκαν πιο πάνω υποχρεούται να διατηρεί ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα. Σε περίπτωση συλλογής, παραλαβής ή διατήρησης Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων από εξωτερικό νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του εν λόγω νομικού προσώπου θα σας κοινοποιούνται, εφόσον απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι υποχρεώσεις μας δεν ισχύουν για πληροφορίες που κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε κρατικό φορέα ο οποίος είναι εντεταλμένος βάσει νόμου να εξασφαλίζει τέτοιους είδους δεδομένα ή από διάταγμα βάσει νόμου για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ.

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της επιχείρησής μας. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του μάρκετινγκ, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να κατηγοριοποιήσουμε και να στοχεύσουμε τους χρήστες με εξατομικευμένα μηνύματα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιον τίτλο εργασίας για να προσδιορίσουμε την εικόνα των χρηστών και να τροποποιήσουμε αναλόγως το περιεχόμενο. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη γεωγραφική τοποθεσία και τα εταιρικά στοιχεία των εν λόγω χρηστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για μάρκετινγκ που στηρίζεται σε λογαριασμό, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιλαμβάνει «likes» που βρίσκουμε στη δημόσια σφαίρα.

Επίσης, βασιζόμαστε στην παρακολούθηση απάτης για να μειώσουμε τις ανάγκες χειροκίνητης εξέτασης των παραγγελιών για ενδεχόμενη απάτη. Μπορεί επίσης να βασιστούμε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης και για να διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοί μας τηρούν τις εσωτερικές μας πολιτικές ασφαλείας. Έχετε το δικαίωμα να αποφύγετε τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, περίπτωση κατά την οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάρτιση προφίλ. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να μην ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας.

Χρήση των Ανώνυμων Πληροφοριών από Εμάς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Ανώνυμες Πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς. Σε αυτήν την περίπτωση, στοιχεία δεδομένων όπως το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπά στοιχεία δεδομένων θα καθίστανται ανώνυμα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι Ανώνυμες Πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ:

 • για την εξατομίκευση και την υποστήριξη της χρήσης από εσάς αυτού του Διαδικτυακού τόπου και/ή των υπηρεσιών των Συνεργατών μας,
 • για τη βελτίωση αυτού του Διαδικτυακού τόπου, της εμπειρίας του πελάτη, των διαφημιστικών συστημάτων μας και των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
 • για σκοπούς πρόληψης απάτης, όπως για παράδειγμα η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από συσκευή,
 • για τον εντοπισμό συναλλαγών όπως απορρέουν από το πρόγραμμα μάρκετινγκ ή συστάσεων μιας θυγατρικής εταιρείας,
 • για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο και άλλα εμπορικά συστήματα,
 • για την παροχή αναφοράς προς τους τρέχοντες και μελλοντικούς Συνεργάτες μας και εταιρείες παροχής υπηρεσιών και
 • για άλλους σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς, σκοπούς έρευνας και ανάλυσης.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Μη Ταυτοποιημένα Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και για σχετικούς σκοπούς στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι Συνεργάτες μας

Παρέχουμε Προσωπικά Δεδομένα, Ανώνυμες Πληροφορίες ή Μη Ταυτοποιημένα Δεδομένα στους Συνεργάτες μας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, και στηρίζουμε τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την Digital River με τον τρόπο που περιγράφηκε στην ενότητα «Πώς Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας»:

 • για σκοπούς αναφοράς,
 • για να μπορεί ο Συνεργάτης μας ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών του να καταχωρίσει την αγορά σας,
 • για να ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από το Συνεργάτη μας ή τους προμηθευτές του,
 • για να διευκολυνθεί η παροχή εγγύησης, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης μετά την αγορά,
 • για να μπορεί ο Συνεργάτης ή ο υπεργολάβος μας να στέλνει e-mail ή μηνύματα διαφημιστικού ταχυδρομείου, εφόσον συναινέσατε στη λήψη τους,
 • για να μπορεί ο Συνεργάτης μας ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών του να παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με αυτόν το Διαδικτυακό τόπο (όπως για παράδειγμα η υποστήριξη πελατών ή η δυνατότητα μοναδικής ταυτοποίησης χρήστη (single sign-on) ή
 • για παρόμοιους σκοπούς, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς.
Οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών μας

Χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών μας, για να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εμάς ή για λογαριασμό μας, για να μας βοηθούν να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, όπως για παράδειγμα:

 • για τη φιλοξενία ή τη συντήρηση αυτού του Διαδικτυακού τόπου,
 • για την επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας,
 • για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή ανίχνευσης απάτης
 • για τη διενέργεια ελέγχων ακεραιότητας δεδομένων,
 • για την προσφορά ενός πιστωτικού ορίου,
 • για την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης,
 • για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας,
 • για την είσπραξη πληρωμών,
 • για την προβολή διαφημίσεων σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο και τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων,
 • για την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών ή e-mail,
 • για σκοπούς που σχετίζονται με την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό και/ή
 • για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από αυτές προς εμάς, εκτός αν απαιτείται για σκοπούς των Έννομων Συμφερόντων μας και για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας κατά την παράδοση του εμπορικού προϊόντος μας σε εσάς. Αυτές οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι πιθανό να δεσμεύονται βάσει σύμβασης να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δεδομένα που κοινοποιούμε σε αυτές μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς ή για λογαριασμό μας και να προστατεύουν το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων σας. Επίσης, ενδέχεται να επιτρέψουμε σε αυτές τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν Ανώνυμες Πληροφορίες για τους επαγγελματικούς τους σκοπούς. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις θυγατρικές μας ή σε μη σχετιζόμενα τρίτα μέρη για χρήση σε δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για Συμμόρφωση με Νομικές Απαιτήσεις, την Πρόληψη της Απάτης και Αδικημάτων

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων για εσάς εφόσον πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για:

 • τη συμμόρφωση με το νόμο ή με μια κανονιστική απαίτηση,
 • τη συμμόρφωση με κρατική, διοικητική ή δικαστική διαδικασία, απαίτηση ή εντολή (π.χ. δικαστική εντολή),
 • τη συνεργασία σε έρευνες της αρχής επιβολής του νόμου ή άλλης κρατικής αρχής ή για την αναφορά οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία ενδεχομένως παραβιάζει νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις,
 • την πρόληψη ή έρευνα πιθανού αδικήματος (όπως απάτη ή κλοπή ταυτότητας) ή παραβιάσεων (επίσης πιθανών παραβάσεων) της ασφάλειας ή της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου,
 • την εφαρμογή μιας σύμβασης,
 • την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, του Διαδικτυακού τόπου ή της ασφάλειας της Digital River και των υπαλλήλων μας, Συνεργατών, τρίτων μερών, του κοινού γενικότερα ή για τη δική σας προστασίαiii.
Στο Πλαίσιο μιας Πώλησης, Συγχώνευσης ή σχετικού Συμβάντος

Αν κάποια από τις θυγατρικές εταιρείες μας ή τρίτο μέρος εξαγοράσει την επιχείρησή μας, συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή κάποιο από τα επιχειρησιακά τμήματά μας (για παράδειγμα, λόγω πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου συμβάντος), τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της συγκεκριμένης εταιρείας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από την απορροφώσα εταιρεία θα υπόκειται στην ισχύουσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, τυχόν εφαρμοστέες συμπληρωματικές ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου και στις προτιμήσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχετε δηλώσει στο σχετικό νομικό πρόσωπο.

   

Οι Επιλογές σας

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να επιλέγετε τους τρόπους με τους οποίους θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Αν θελήσετε να αναθεωρήσετε, να διορθώσετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ ή να αιτηθείτε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας ή Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων, στείλτε μας αίτηση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από την ενότητα «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας» της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου. Για παράδειγμα, αν υπάρχει οποιοδήποτε σφάλμα στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε υποβάλλει, επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε το σφάλμα.

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή απόρριψης του αιτήματός σας σε περίπτωση που αδυνατείτε να παράσχετε επαρκή στοιχεία για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ή να ικανοποιήσετε τις νομικές και επαγγελματικές απαιτήσεις μας, οι οποίες αναφέρονται στην πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας. Όταν διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα ή Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων, θα απορριφθούν με τρόπο που να αποφευχθεί η απώλεια, η κλοπή, η εσφαλμένη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας.

Έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην τοπική Εποπτική Αρχή αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη voμoθεσία προστασίας δεδομένων δεν διαφυλάχθηκαν δεόντως. Ωστόσο, πριν το κάνετε, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε μαζί σας προκειμένου να επιλύσουμε οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με το απόρρητό σας.

Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων

Η Digital River ενδέχεται να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο διάστημα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό τόπο μας και έπειτα στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή με σκοπό την ικανοποίηση των επαγγελματικών μας απαιτήσεων.

Μάρκετινγκ και Σχετικά Μηνύματα

Όταν παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα, είναι πιθανό να σας ζητήσουμε να επιλέξετε εάν θα θέλατε να λαμβάνετε περαιτέρω μηνύματα από εμάς ή από τους Συνεργάτες μας. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να είναι της μορφής διαφημιστικού ταχυδρομείου, e-mail ή τηλεφωνικά, και θα περιέχουν πληροφορίες που θα σας πληροφορούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, στέλνοντας e-mail στο remove@digitalriver.com ή ακολουθώντας τυχόν οδηγίες κατάργησης εγγραφής στα μηνύματα μέσω e-mail.

Αν μας δώσετε την άδεια να προσθέσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη λίστα αλληλογραφίας του Συνεργάτη μας και ανακαλέσετε αργότερα τη συγκεκριμένη άδεια, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Συνεργάτη μας (ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που υπάρχουν στα e-mail του Συνεργάτη μας) προκειμένου να διαγραφεί το ονοματεπώνυμό σας από τις λίστες αλληλογραφίας του Συνεργάτη μας.

 

Ιδιωτικό Απόρρητο για τα Παιδιά

Ο παρών Διαδικτυακός τόπος δεν απευθύνεται σε ούτε έχει στόχο του τα παιδιά. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο εκτός αν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των παιδιών χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

i Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε την έγγραφη συναίνεσή σας (ή άλλη μορφή συναίνεσης) για τη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργαστεί τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα μόνο με σχετική σας συναίνεση και υπό τους όρους της εν λόγω συναίνεσης.

ii Μόνο εφόσον μια τέτοια επεξεργασία δεν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

iii Ανατρέξτε και στους λόγους που παρέχονται από το εφαρμοστέο τοπικό δίκαιο.